Angielskie zwroty i wyrażenia

Zbiór angielskich zwrotów i wyrażeń, które jest warto znać prowadząc rozmowy w języku angielskim.

. . .
Angielskie zdania Tłumaczenia na język polski
I’m sorry, I didn’t catch your name? Przepraszam, nie dosłyszałem twojego imienia.
I’m sorry, what did you say? Przepraszam, co powiedziałeś?
Could you repeat the name, please? Czy mógłbyś powtórzyć imię, proszę?
I’m sorry, I didn’t hear what you said. Przepraszam, nie dosłyszałem co powiedziałeś.
I didn’t catch the last word. Nie dosłyszałem ostatniego wyrazu.
Am I right in saying that he wants to resign? Czy mam rację mówiąc, że on chce zrezygnować?
I’m not sure I follow you. Nie jestem pewien czy nadążam za tobą.
If I understand right, dinner is included. Jeżeli dobrze rozumie, obiad jest wliczony.
If I’ve understood right, you want me to do it. Jeżeli dobrze zrozumiałem, chcesz, żebym to zrobił.
I’m sorry, I’m not sure I understand. Do you mean I can do it? Przykro mi, nie jestem pewien czy rozumiem. Czy chcesz powiedzieć, że mogę to zrobić?
Do you know what I mean? Czy wiesz co mam na myśli?
Does that make sense? Czy to ma sense?
I hope that’s clear. Mam nadzieję, że to jasne.
… if you know what I mean. … jeśli wiesz co mam na myśli.
I was just saying that she wants to visit us. Właśnie mówiłem, że ona chce nas odwiedzić.
I was just wondering if we could meet tomorrow. Właśnie się zastanawiałem, czy moglibyśmy się spotkać jutro.
What I had in mind was a swimming pool. To co miałem na myśli to był basen.
The point is: we don’t have enough time. Rzecz polega na tym, że nie mamy dosyć czasu.
In other words, he is very lazy. Innymi słowy, on jest bardzo leniwy.
What I meant was that we don’t have much choice. Miałem na myśli to, że nie mamy dużego wyboru.
Let me put it this way. We need many changes. Pozwól powiedzieć mi to w ten sposób. Potrzebujemy wielu zmian.
Think of big supermarkets for example. Pomyśl o dużych supermarketach na przykład
Take rock bands for example. Weźmy zespoły rockowe na przykład.
I suppose that’s true. But what about old cars? Sądzę, że to prawda. Ale co jeśli chodzi o stare samochody?
I know what you mean. I’ve been there twice myself. Wiem co masz na myśli. Sam byłem tam dwa razy.
Speaking of France. I’m going to Paris next week. A skoro mowa o Francji. Jadę do Paryża w przyszłym tygodniu.
Sorry to interrupt, but did I hear you say you sold the car? Przepraszam, że się wtrącam, ale czy dobrze usłyszałem, że sprzedałeś samochód?
But to go back to what you were saying about crisis. Ale wracając do tego co mówiłeś o kryzysie.
On the subject of music, did you watch Voice of Poland on Saturday? Skoro już mowa o muzyce, oglądałeś Voice of Poland w sobotę?
Talking of music, are you fond of listening to chillout music? Mówiąc o muzyce, lubisz słuchać muzyki chillout?
That reminds me of a film with Brad Pitt. To mi przypomina film z Bradem Pitem.
Let me see, … wasn’t it ‘Gone with the Wind’. Niech no się zastanowię … czy to było ‘Przeminęło z Wiatrem’?
I’m not sure I can recall that. Nie jestem pewien czy zdołam to sobie przypomnieć.
Sorry to change the subject, but can you send this message? Przepraszam, że zmieniam temat, ale czy możesz wysłać tą wiadomość?
Oh, while I remember, can I take pictures there? Aha, póki pamiętam, czy mogę robić tam zdjęcia?
Oh, by the way, is there a bus stop near here? A przy okazji, czy jest w pobliżu przystanek autobusowy?
I know what I meant to ask you: is there a lift in the hotel? Już wiem o co miałem ciebie zapytać: czy jest winda w hotelu?
What you’re trying to say is you are busy at the weekend. Więc mówisz, że jesteś zajęty w weekend.
In the simplest terms, no chance to meet tomorrow. Najprościej rzecz biorąc, nie ma szansy żeby się spotkać jutro.
Basically it comes down to sending a message. Zasadniczo sprowadza się to do wysłania wiadomości.
In other words, the next week is the best. Innymi słowy, następny tydzień jest najlepszy.
So the basic question is, will you come or not? Więc podstawowe pytanie brzmi, czy przyjdziesz czy nie?
The point I’m trying to make is I need the tablet in the evening. Zmierzam do tego, że potrzebuję tabletu wieczorem.
Could you tell me where the nearest bank is? Czy mógłbyś mi powiedzieć gdzie jest najbliższy bank?
Sorry to trouble you, but is there a bank near here? Przepraszam, że ciebie niepokoję, ale czy jest w pobliżu bank?
Do you happen to know if there is a bank in this street? Czy może przypadkiem wiesz, czy jest bank na tej ulicy?
I’d like to know where the nearest bank is. Chciałbym wiedzieć, gdzie jest najbliższy bank.
Sorry to bother you, but do you know what is on at the cinema? Przepraszam, że zawracam głowę, ale czy wiesz co grają w kinie?
Did you know about the concert of the Rolling Stones? Czy wiedziałeś o koncercie Rolling Stones?
Do you realize it’s been a month since he left the company? Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że to już miesiąc odkąd on odszedł z firmy?
Has he told you yet, that we bought a new car? Czy on już ci powiedział, że kupiliśmy nowy samochód?
Have you heard that they got divorced last month? Czy słyszałeś, że oni rozwiedli się w zeszłym miesiącu?
You know the news, don’t you? Znasz wiadomości, prawda?
Yes, I know about the inspection. Tak, ja wiem o inspekcji.
Yes, in fact, I did know about the inspection, but thanks anyway. Tak, tak naprawdę to już wiedziałem o inspekcji, ale dzięki mimo wszystko.
Yes, I heard/have heard about the inspection, but thanks anyway. Tak, ja słyszałem o inspekcji, ale dzięki mimo wszystko.
I’ve been told about the plans for the next year. Powiedziano mi o planach na przyszły rok.
I gather you need more data to calculate the final costs. Rozumiem, że potrzebujesz więcej danych, aby wyliczyć koszty ostateczne.
Someone has told me about this event. Ktoś mi powiedział o tym wydarzeniu.
I’m sorry, I don’t know the way to the post station. Przepraszam, nie znam drogi do banku.
I’m afraid I don’t know anything about this computer software. Obawiam się, że nic nie wiem o tym oprogramowaniu komputerowym.
I’m sorry, I can’t help you there. Przepraszam, ale mogę tobie w tym pomóc.
I’m afraid I’ve no idea where the chemist’s is. Obawiam się, że nie mam pojęcia gdzie jest apteka.
Please don’t forget to call me tomorrow. Proszę nie zapomnij zadzwonić do mnie jutro.
Can you remind me to visit you at the weekend? Czy możesz mi przypomnieć, żebym odwiedził ciebie w weekend?
I’d like to remind you to send this message. Chciałbym przypomnieć tobie, żebyś wysłał tą wiadomość.
Will you please remember to call me tomorrow? Czy będziesz proszę pamiętał, żeby zadzwonić do mnie jutro?
You will remember about the cinema, won’t you? Będziesz pamiętał o kinie, prawda?
You haven’t forgotten about the money, have you? Nie zapomniałeś o pieniądzach, prawda?
I hope you didn’t forget to send the email? Mam nadzieję, że nie zapomniałeś wysłać maila?
I wonder if you remember my our conversation last week? Zastanawiam się, czy pamiętasz naszą rozmowę w ostatnim tygodniu?
You remember to leave the key downstairs, don’t you? Pamiętasz, żeby zostawić klucz na dole, prawda?
I’ll always remember the day we met. Zawsze będę pamiętać dzień kiedy się spotkaliśmy.
As far as I can remember, she asked you to come on Monday. O ile dobrze pamiętam, ona poprosiła ciebie, żebyś przyszedł w poniedziałek.
I’ll never forget our 10th wedding anniversary. Nigdy nie zapomnę naszej dziesiątej rocznicy ślubu.
I remember quite clearly that you wanted me to call you today. Pamiętam całkiem wyraźnie, że chciałeś, żebym zadzwonił do ciebie dzisiaj.
I’ve completely forgotten his nickname. Zupełnie zapomniałem jego przezwisko.
I really can’t remember when they played the last concert. Naprawdę nie mogę sobie przypomnieć, kiedy oni grali ostatni koncert.
Could you confirm that you have received my message? Czy mógłbyś potwierdzić, że otrzymałeś moją wiadomość?
Could you tell me if the flight to London is on time? Czy mógłbyś powiedzieć mi, czy lot do Londynu jest na czas?
Is it right that all flights to London are delayed? Czy to prawda, że wszystkie loty do Londynu są opóźnione?
Yes, you’re absolutely right. Tak, masz absolutną rację.
I’m sorry to bother you, but could you pass me the stapler? Przepraszam, że zawracam głowę, ale czy mógłbyś podać mi zszywacz?
Excuse me, do you mind if I open the window. It’s very hot in here. Przepraszam, czy nie masz nic przeciwko temu, że otworzę okno. Jest bardzo gorąco tutaj.
Excuse me asking, but aren’t you from London? Przepraszam, że pytam, ale czy nie jesteś z Londynu?
What a nice day! Co za miły dzień!
Pleased to meet you. I’m Tomek. Miło mi ciebie poznać. Jestem Tomek.
Nice to meet you. My name is Tomek Kwiatkowski. Miło mi ciebie poznać. Nazywam się Tomek Kwiatkowski.
How do you do? My name is Wojtek. Jak się masz. Mam na imię Wojtek.
I don’t think we’ve met before. My name is Jarek. Nie sądzę, że spotkaliśmy się wcześniej. Nazywam się Jarek.
I’d like you to meet Grzegorz, our new accountant. Chciałbym, żebyś poznał Grzegorza, naszego nowego księgowego.
By the way, do you know each other? A tak przy okazji, znacie się?
I’ve been looking forward to meeting you for a long time. Oczekuję na poznanie ciebie od długiego czasu.
Nice to see you again! Miło mi znowu ciebie widzieć!
All the best! Wszystkiego najlepszego!
I wish you the best of luck. Życzę powodzenia.
I hope everything goes well with your work placement. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze z twoim stażem.
Please give my best wishes to Tom. Proszę przekazać moje najlepsze życzenia dla Toma.
Many happy returns! Wszystkiego najlepszego!
Thank you. And a happy New Year to you too! Dziękuję. I tobie również życzę szczęśliwego Nowego Roku!
Twoja wyszukiwarka