Testy z gramatyki

Articles

Czasowniki

Czasy - testy

Future Perfect

Future Simple

Liczebniki

Okresy warunkowe

Past Perfect

Past Progressive (Continuous)

Past Simple

Przyimki / Prepositions

Present Perfect

Present Perfect Progressive / Present Perfect Continuous

Present Progressive / Present Continuous

Present Simple

Rzeczowniki

Przymiotniki

Przysłówki

Spójniki / conjunctions

Zaimki

Zdania Czasowe / Time Clauses