Idiomy angielskie online

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze idiomy angielskie wraz z ich znaczeniem w języku polskim. Ostatnia kolumna zawiera przykładowe angielskie zdania oraz ich tłumaczenie na język polski.

. . .
Idiomy angielskie Znaczenia angielskich idiomów Idiomy angielskie tłumaczenie
not bad nie najgorzej ‘How are you?’ ‘Oh, not bad.’
‘Jak sie masz?’ ‘Oh, nie najgorzej.’
too bad szkoda It’s too bad you weren’t at the party yesterday.
Szkoda, że nie było ciebie wczoraj na przyjęciu.
to go bad zepsuć się The meat has gone bad.
Mięso zepsuło się.
to be in somebody’s bad books być u kogoś w niełasce If you don’t do your homework, you will be in your teacher’s bad books again.
Jeżeli nie odrobisz pracy domowej, będziesz znowu w niełasce u swojego nauczyciela.
to make a bad job of something źle sobie z czymś poradzić She made a bad job of this report.
Źle sobie poradziła z tym raportem.
bad language wulgarny język Don’t use bad language in the classroom!
Nie używaj wulgarnego języka w klasie!
bad luck pech He has had a lot of bad luck recently.
On miał dużo pecha ostatnio.
a bad patch ciężki okres Their marriage is going through a bad patch.
Ich małżeństwo przechodzi ciężki okres.
a run of bad luck zła passa He has had a run of bad luck recently.
On miał złą passę ostatnio.
in bad shape w złej formie She is in bad shape.
Ona jest w złej formie.
to be in bad taste być w złym guście His joke was in bad taste.
Jego żart był w złym guście.
to be in a bad temper być w złym nastroju She was in a bad temper this morning.
Ona była w złym nastroju dzisiaj rano.
to be on bad terms być w kiepskich stosunkach He is on bad terms with most of his colleagues.
On jest w kiepskich stosunkach z większością swoich kolegów.
a big shot gruba ryba A big shot is coming up from the headquarters tomorrow.
Gruba ryba przychodzi z centrali jutro.
in a big way w duży stopniu He helped us in a big way.
On pomógł na w dużym stopniu.
to hit the big time zdobyć wielką sławę She’s hit the big time in show business.
Ona zdobyła wielką sławę w show biznesie.
big deal wielka (mi) rzecz ‘I got the job!’ ‘Big deal! Only you applied for it, didn’t you?’
‘Dostałem pracę!’ ‘Wielka mi rzecz! Tylko ty ubiegałeś się o nią, nieprawdaż?’
to be a big hit with somebody robić furorę u kogoś Her new boyfriend was a big hit at the party.
Jej nowy chłopak robił furorę na przyjęciu.
to be dead against something / somebody być zdecydowanie przeciwko czemuś / komuś I am dead against smoking cigarettes.
Jestem zdecydowanie przeciwko paleniu papierosów.
to cut someone dead zignorować kogoś She cut me dead in the street this morning.
Ona zignorowała mnie na ulicy dzisiaj rano.
dead in front dokładnie przed The post office was dead in front of us.
Poczta była dokładnie przed nami.
dead tired skonany I was dead tired after working the whole night.
Byłem skonany po pracy całą noc.
dead drunk kompletnie pijany He was dead drunk.
On był kompletnie pijany.
dead easy bardzo łatwy The English test was dead easy.
Test z angielskiego był bardzo łatwy.
a dead end ślepa uliczka The street was a dead end leading to nowhere.
Ulica była ślepą uliczką prowadzącą do nikąd.
a dead end job praca bez perspektyw He thinks that he has a dead end job.
On uważa, że ma pracę bez perspektyw.
a dead heat nierozstrzygnięty wynik The competition was a dead heat. There were two winners this time.
Konkurencja była nierozstrzygnięta. Tym razem było dwóch zwycięzców.
to be a dead loss at something być beznadziejnym w czymś Don’t ask him for answers. He’s a dead loss at physics.
Nie pytaj go o odpowiedzi. On jest beznadziejny w fizyki.
dead on time dokładnie na czas He’s a reliable person and he’s always dead on time.
On jest niezawodną osobą i zawsze jest dokładnie na czas
a dead silence grobowa cisza There was a dead silence in the room.
W pokoju była grobowa cisza.
to go dead zdrętwieć I was sitting so long that my leg went dead.
Siedziałem tak długo, że aż mi noga zdrętwiała.
over my dead body po moim trupie You will quit your studies over my dead body.
Rzucisz studia po moim trupie.
to stop dead stanąć jak wryty She stopped dead when she saw him.
Stanęła jak wryta kiedy go zobaczyła.
in the dead of night w samym środku nocy I woke up in the dead of night.
Obudziłem się w samym środku nocy.
… and that’s flat! … i koniec dyskusji You will go with us – and that’s flat!
Pójdziesz z nami i koniec dyskusji.
to fall flat (a plan / project etc.) nie dojść do skutku (o planie / projekcie etc.) Our plans to spend holidays in Greece fell flat.
Nasze plany żeby spędzić wakacje w Grecji nie doszły do skutku.
a flat batter rozładowany akumulator You’ve got a flat battery so the engine won’t start.
Masz rozładowany akumulator więc silnik nie uruchomi się.
a flat refusal zdecydowana odmowa He gave us a flat refusal.
On zdecydowanie odmówił nam.
flat out na pełnych obrotach, do upadłego I’ve been working flat out all day.
Pracuję cały dzień na pełnych obrotach.
a flat tyre guma, kapeć You’ve got a flat tyre. You should pump up the tyre.
Masz kapcia. Powinieneś napompować koło.
in 10 minutes flat dokładnie w 10 minut I got dressed and left the house in 10 minutes flat.
Ubrałem się i wyszedłem z domu dokładnie w 10 minut.
to tell flat powiedzieć zdecydowanie, stanowczo She told him flat that she won’t lend him any more money.
Ona powiedziała mu, że nie pożyczy mu już więcej pieniędzy.
a good deal bardzo dużo He travelled in England a good deal.
Bardzo dużo podróżował w Anglii.
a good few całkiem sporo There were a good few people at the concert last night.
Było całkiem sporo ludzi na koncercie ostatniej nocy.
to be for one’s own good być dla czyjegoś dobra They bring him up strictly and they say it’s for his own good.
Wychowują go surowo i mówią, że to jest dla jego dobra.
to do someone good dobrze komuś zrobić A short holiday would do you good.
Krótkie wakacje dobrze by tobie zrobiły.
to do someone a good turn wyświadczyć komuś przysługę He did me a really good turn.
Wyświadczył mi naprawdę dobrą przysługę.
for good na dobre, na zawsze She’s moved to England for good.
Przeprowadziła się do Anglii na dobre.
a good for nothing nicpoń I’ve never liked him. He’s a good for nothing.
Nigdy go nie lubiłem. On jest nicponiem.
to have a good time dobrze się bawić I really had a good time at the party last night.
Naprawdę dobrze się bawiłem na przyjęciu ostatniej nocy.
to hold good być aktualnym If your invitation still holds good, I’ll visit you next month.
Jeżeli twoje zaproszenie jest nadal aktualne, to odwiedzę Ciebie w przyszłym miesiącu.
in good time na czas They arrived at the theater in good time.
Przyjechali do teatru na czas.
it’s no good doing something na nic się coś zda It’s no good crying now.
Nie ma co teraz płakać.
to be good for two years zachować ważność przez dwa lata The guarantee on my new laptop is good for two years.
Gwarancja na mój nowy laptop jest ważna przez dwa lata.
good heavens wielkie nieba Good heavens! It’s 7 o’clock already.
Wielkie nieba! Już jest 7.
to be up to no good mieć złe zamiary They are definitely up to no good.
Oni zdecydowanie mają złe zamiary.
to be no good być do niczego This car is no good.
Ten samochód jest do niczego.
to be hard hit by something mocno ucierpieć z powodu czegoś The company has been hard hit by cutting costs.
Firma mocno ucierpiała poprzez cięcie kosztów.
to be hard on somebody być dla kogoś surowym He is being unnecessarily hard on his son.
On jest niepotrzebnie surowy dla swojego syna.
to be hard to please trudno zadowolić Our new maths teacher is very hard to please.
Trudno zadowolić naszego nowego nauczyciela matematyki.
to be hard up być spłukanym He was hard up so I had to pay the bill.
Był spłukany więc musiałem zapłacić rachunek.
to drive a hard bargain stawiać twarde warunki He drives a very hard bargain.
On stawia bardzo twarde warunki.
a hard and fast rule żelazna zasada (bez wyjątków) I don’t think it’s appropriate to lay down hard and fast rules.
Nie sądzę, że jest właściwe ustalanie żelaznych zasad.
hard cash żywa gotówka He pays the bills in hard cash.
On płaci rachunki żywą gotówką.
a hard nut to crack twardy orzech do zgryzienia It’s going to be a hard nut to crack.
To będzie twardy orzech do zgryzienia.
the hard stuff coś mocniejszego No spirits. I can’t drink the hard stuff.
Żadnej wódki. Nie mogę pić nic mocniejszego.
to have a hard time być komuś ciężko She’ll have a hard time without her husband.
Będzie jej ciężko bez męża.
to play hard to get zgrywać się Why don’t you call him back? Are you playing hard to get?
Dlaczego do niego nie oddzwonić? Zgrywasz sie?
to take a hard line zająć twarde stanowisko The government has taken a hard line against strikers.
Rząd zajął twarde stanowisko przeciw strajkującym.
no hard feelings towards somebody bez urazy w stosunku do kogoś I don’t have any hard feelings towards you because of the accident.
Nie mam żadnej urazy do ciebie z powodu wypadku.
to do something the hard way zrobić coś po trudach He got the job the hard way.
Dostał pracę po trudach.
to be for the high jump oberwać, dostać za swoje You’ll be for the high jump if you don’t finish the report on time.
Oberwie ci się, jeżeli nie skończysz raportu na czas.
to be high on something być pod wpływem czegoś The man was high on something when he was arrested.
Mężczyzna był pod wpływem czegoś, kiedy został aresztowany.
to be in high spirits być w świetnym nastroju You seem to be in high spirits today.
Wydajesz się dzisiaj być w świetnym nastroju.
to get on one’s high horse zacząć się mądrzyć You can’t get on high horse and judge the others by your own standards.
Nie możesz się mądrzyć i oceniać innych według swoich standardów.
to be riding high odnosić ogromne sukcesy She’s been promoted and she’s riding high at the moment.
Ona awansowała i odnosi sukcesy w tej chwili.
to leave somebody high and dry zostawić kogoś na lodzie They left me high and dry without any help.
Oni zostawili mnie na lodzie bez żadnej pomocy
to be a high-flyer mierzyć wysoko He wants to become the boss. He has always been a high-flyer.
On chce zostać szefem. On zawsze mierzy wysoko.
high and low wszędzie I’ve searched high and low for my car keys.
Wszędzie szukałem kluczyków do samochodu.
to have friends in high places mieć wpływowych przyjaciół He won’t be punished because he’s got friends in high places.
On nie zostanie ukarany ponieważ ma wpływowych przyjaciół.
it’s high time somebody did something najwyższy czas, żeby ktoś zrobił coś It’s high time you started learning English.
Najwyższy czas żebyś zaczął się uczyć angielskiego.
to be all hot and bothered być roztrzęsionym She’s all hot and bothered because she is short of time.
Ona jest cała roztrzęsiona ponieważ nie ma czasu.
to be hot on something mieć coś w jednym palcu She’s hot on maths and wants to be an accountant.
Ona ma matmę w jednym palcu i chce zostać księgową.
to be / get in hot water mieć / spakować się w kłopoty You’ll be in hot water when he finds out what you’ve done.
Będziesz miał kłopoty kiedy on się dowie co zrobiłeś.
to blow hot and cold być jak chorągiewka na wietrze ‘Have you decided what to do?’ ‘No, I’m still blowing hot and cold.’
‘Zdecydowałeś, co zrobić?’ ‘Nie, jestem jak chorągiewka na wietrze’
a hot line gorąca linia There was a hot line between the two heads of states.
Była gorąca linia pomiędzy dwoma głowami państw.
a hot potato śliska sprawa It’s a real hot potato. Don’t touch it.
To jest naprawdę śliska sprawa. Nie dotykaj jej.
to be in the hot seat być w trudnym położeniu As a director, he’s continually in the hot seat.
Jako dyrektor, on jest ustawicznie w trudnym położeniu.
a hot spot punkt zapalny He’s a journalist and he often visits the political hot spots.
On jest dziennikarzem i często odwiedza polityczne punkty zapalne.
to be / get hot under the collar wściec się, wkurzyć się She’s rather hot under the collar this morning because of a quarrel with her husband.
Ona jest dzisiaj raczej wkurzona z powodu kłótni z mężem
to make it hot for somebody dać komuś popalić Be nice to him because he can make it hot for you.
Bądź miły dla niego ponieważ on może dać tobie popalić.
piping hot wrzący I don’t like to have piping hot soup for dinner.
Nie lubię jeść wrzącej zupy na obiad.
to sell like hot cakes sprzedawać jak świeże bułeczki The tablets sell like hot cakes these days.
Obecnie tablety sprzedają się jak świeże bułeczki.
hot air czcza gadanina It’s just so much hot air!
To tylko czcza gadanina.
at long last nareszcie, w końcu The letter has arrived at long last.
W końcu list dotarł.
it’s as broad as it’s long na jedno wychodzi Renting a car there is just as expensive as flying. It’s as broad as it’s long.
Wypożyczenie samochodu tam jest tak drogie jak przelot samolotem. Na jedno wychodzi.
to go a long way daleko zajść She’s very ambitions and she should go a long way.
Ona jest bardzo ambitna i powinna daleko zajść.
to come a long way bardzo się rozwinąć Medicine has come a long way in the last 10 years.
Medycyna bardzo się rozwinęła w ciągu ostatnich 10 lat.
in the long run na dłuższą metę I think our effort will pay off in the long run.
Sądzę, że nasz wysiłek opłaci się na dłuższą metę.
in the long term w dalszej perspektywie It’s very important for our functioning in the long term.
To jest ważne dla naszego funkcjonowania w dalszej perspektywie.
be a chip off the old block nieodrobny syn / córka, podobny jak kropla wody (do któregoś z rodziców) He’s a chip off the old block. He’s as stubborn as his father.
On jest nieodrodnym synem. Jest tak uparty jak jego ojciec.
an old flame stara miłość Betty is an old flame of Peter's. He used to love her when he was young.
Betty jest dawną miłością Piotra. Kochał ją kiedy był młody.
an old fogey stary piernik, stary ramol He’s an old fogey full of old-fashioned ideas.
On jest starym piernikiem pełnym staromodnych pomysłów.
be an old hand at something być starym wygą w czymś, mieć duże doświadczenie w czymś He’s an old hand at repairing cars.
On jest starym wygą w naprawianiu samochodów.
old hat nic nowego, niemodny To say the least, it wasn't old hat to me.
Delikatnie mówiąc to nie było niczym nowym dla mnie.
old man stary (o ojcu, szefie) The old man wasn’t at work yesterday.
Starego nie było wczoraj w pracy.
of the old school starej daty, staroświecki Our history teacher is of the old school.
Nasz nauczyciel historii jest starej daty.
short cut skrót (krótsza droga), szybszy sposób zrobienia czegoś This is just a short cut to the first floor.
To jest po prostu krótsza droga na pierwsze piętro.
at short notice w krótkim terminie, w krótkim czasie None of these workers could be replaced at short notice.
Żaden z tych pracowników nie mógł być zastąpiony w krótkim czasie.
be short with somebody rozmawiać z kimś oschle She was very short with me.
Nie wiem dlaczego ona rozmawiała ze mną oschle.
run short of something wyczerpywać coś, mieć mało czegoś We are running short of time so we’d better hurry up.
Kończy się nam czas więc lepiej pośpieszmy się.
be taken short przypilić kogoś, mieć nagłą potrzebę pójścia do toalety He was taken short in the middle of the speech.
Przypiliło go w środku przemówienia.
cut something short skrócić coś, ukrócić coś (np. dyskusję, czyjąś wypowiedź) We had to cut the meeting short because of problems with electricity.
Musieliśmy skrócić spotkanie z powodu problemów z prądem.
fall short of something być mniejszym niż coś, nie dorównywać czemuś My salary fell short of my expectations.
Moje wynagrodzenie było mniejsze niż się spodziewałem.
for short w zdrobnieniu, w skrócie His name is Christopher, but they call him Chris for short.
On ma na imię Christopher, ale nazywają go Chris w skrócie.
have a short temper być porywczym, wybuchowym He would be a great leader if he hadn’t a short temper.
On byłby świetnym liderem, gdyby nie był porywczy.
in short w skrócie, krótko mówiąc In short, I don’t care.
Krótko mówiąc, nie obchodzi mnie to.
in short supply brakować czegoś, jest czegoś mało Food is not the only thing in short supply.
Jedzenie nie jest jedyną rzeczą której brakuje.
a little short of trochę mniej niż coś She was just short of six feet tall.
Ona była tylko trochę niższa niż sześć stóp.
make short work of something szybko się z czymś uporać There were only 5 orders so we made short work of them.
Było tylko 5 zamówień więc szybko się z nimi upraliśmy.
short and to the point krótko i na temat His speech was short and to the point.
Jego przemowa była krótka i na temat.
stop short urwać, nagle przerwać, gwałtownie się zatrzymać They stopped short of saying there was nothing to worry about.
Nagle przerwali mówiąc, że nie było czym się martwić.
in the short run wkrótce, w najbliższej przyszłości, na krótką metę The cost will be high, but only in the short run.
Koszt będzie wysoki ale tylko w krótkim okresie.
short list krótka lista (np. kandydatów do nagrody) She is the only woman on the short list.
Ona jest jedyną kobietą na krótkiej liście.
be cut short zostać uciętym, zostać przerwanym (np. kariera) When he was 18 years old, his studies were cut short by family problems.
Kiedy on miał 18 lat, jego studia zostały przerwane przez problemy rodzinne.
be as thick as thieves trzymać się jak para złodziei They were as thick as thieves.
Trzymali się jak para złodziei.
as thick as two short planks głupi jak but He's as thick as two short planks.
On jest głupi jak but.
have a thick skin mieć grubą skórę (nie przejmować się krytyką) You just have to have a thick skin in this business.
Po prostu musisz mieć grubą skórę w tym biznesie.
in the thick of something w trakcie czegoś, w toku czegoś We were in the thick of painting the bedroom when they arrived.
Byliśmy w trakcie malowanie sypialni kiedy oni przyjechali.
lay it on thick koloryzować, wyolbrzymiać, przesadzać informel She was laying it on thick but there was some truth in what she was saying.
Ona przesadzała ale było trochę prawdy w tym co mówiła.
thick and fast dużo i prędko, nieprzerwanym ciągiem As we set off again, the snow began to fall thick and fast.
Kiedy znowu wyruszyliśmy, śnieg zaczął nieprzerwanie padać.
thick on the ground powszechny, w dużych ilościach British English Rumors were thick on the ground about their planned marriage.
Plotki były powszechne na temat ich planowanego małżeństwa.
through thick and thin na dobre i na złe We must stand by each other through thick and thin.
Musimy stać obok siebie na dobre i na złe.
as thin as a rake chudy jak szczapa She remained as thin as a rake, although she was eating properly now.
Ona pozostała chuda jak szczapa, chociaż jadła teraz właściwie.
skate on thin ice robić coś niebezpiecznego, podejmować ryzyko informal You'd better be right, because you're skating on thin ice.
Lepiej, żebyś miał rację, ponieważ sporo ryzykujesz.
vanish into thin air ulotnić się jak kamfora, wyparować In less than a minute, she had vanished into thin air.
W mniej niż minutę, ona zniknęła jak kamfora.
out of thin air ni stąd, ni zowąd They literally just make it up out of thin air.
Oni po prostu wymyślili to ni stąd, ni zowąd.
a thin audience mała widownia What a pity there was such a thin audience on the performance.
Szkoda, że była taka mała widownia na przedstawieniu.
the thin end of the wedge początek, wierzchołek góry lodowej BrE spoken And this is just the thin end of the wedge!
I to jest właśnie wierzchołek góry lodowej.
a thin excuse kiepska wymówka It’s rather a thin excuse for not coming to school.
To jest raczej kiepska wymówka, żeby nie przyjść do szkoły.
get thin on top wyłysieć He’s got a bit thin on top already.
On już jest trochę wyłysiał.
to have a thin time of it przechodzić trudny okres, cienko prząść He’s lost his job and he has a thin time of it at the moment.
Stracił pracę i cienko przędzie w tej chwili.
spread oneself too thin łapać zbyt wiele srok za ogon The most common pitfall was ’spreading oneself too thin’.
Najczęściej spotykaną pułapką jest łapanie zbyt wielu srok za ogon.
be at the end of one's tether być u granic wytrzymałości She’s just at the end of her tether.
Ona jest u granic swojej wytrzymałości.
at the end of the day wreszcie, w końcu But at the end of the day they had to be made.
Ale w końcu one musiały być zrobione.
be at a loose end nie mieć nic do roboty, nie wiedzieć co ze sobą począć Without the computer I would have been at a loose end.
Bez komputera nie wiedziałbym co ze sobą począć.
it is not the end of the world to jeszcze nie koniec świata spoken The bad news is that we lost; the good news is that it is not the end of the world.
Zła wiadomość jest, że przegraliśmy, dobra wiadomość jest, że to jeszcze nie jest koniec świata.
get hold of the wrong end of the stick źle coś zrozumieć I think I got hold of the wrong end of the stick.
Myślę, że źle zrozumieałem.
go off at the deep end wpaść w wściekłość informal When she found out about it, she went off at the deep end.
Kiedy ona dowiedziała się o tym, wpadła w wściekłość.
in the end ostatecznie, w końcu What do you think made him change his mind in the end?
Co sądzisz sprawiło, że zmienił zdanie w końcu?
keep somebody's end up trzymać się, nie dawać się; nie pękać Never give up and keep your end up!
Nigdy się nie poddawaj i trzymaj się!
light at the end of the tunnel światełko na końcu tunelu I can see the light at the end of the tunnel now.
Widzę światełko na końcu tunelu.
never hear the end of it wysłuchiwać czegoś bez końca I have forgotten about her birthday and now I will never hear the end of it!
Zapomniałem o jej urodzinach i teraz będę wysłuchiwał tego bez końca.
no end of something nieskończona ilość czegoś He has no end of CDs in his collection.
On ma nieskończoną ilość płyt CD w swojej kolekcji.
on end bez przerwy It has been raining for days on end.
Pada deszcz przez wiele dni bez przerwy.
the end justifies the means cel uświęca środki We do not believe, however, that the end justifies the means.
Nie wierzymy jednakże, że cel uświęca środki.
the end of the line kres, koniec That meant the end of the line for their marriage.
To oznaczało koniec ich małżeństwa.
make ends meet wiązać koniec z końcem She no longer had the money to make ends meet.
Ona już dłużej nie miała pieniędzy, żeby związać koniec końcem.
tie up loose ends zapiąć wszystko na ostatni guzik Since then, he has been tying up loose ends.
Od tamtej pory, ona zapina wszystko na ostatni guzik.
dead end ślepa uliczka So we're at a dead end!
Zabrnęliśmy w ślepą uliczkę!
come to an end zakończyć się Every good thing has to come to an end one day.
Każda dobra rzecz musi się skończyć pewnego dnia.
be next in line być następnym w kolejności He is next in line to the throne, so to speak.
On jest następny w kolejności do tronu, że tak powiem.
be in somebody's line być czyjąś działką informal I’m sorry, but discos aren’t exactly in my line.
Przykro mi, ale dyskoteki nie są dokładnie moją działką.
all along the line, right down the line na całej linii, pod każdym względem We support her all along the line.
Popieramy ją na całej linii.
be out of line być nie do przyjęcia informal być nie na miejscu informal They realized paying so much money was out of line.
Zdali sobie sprawę, że płacenie tak dużo pieniędzy było nie do przyjęcia.
step out of line wyłamywać się If you step out of line once more you're fired.
Jeżeli jeszcze raz się wyłamiesz, to będziesz zwolniony.
the bottom line sedno sprawy, ogólny rozrachunek, rezultat, kwestia f zasadnicza The bottom line is they want to run their own company.
Zasadniczą kwestią jest to, że oni chcą prowadzić swoją własną firmę.
bring somebody into line przywołać kogoś do porządku; zmusić kogoś do postąpienia tak samo jak inni informal Finally I managed to bring him into line.
Ostatecznie zdołałem przywołać go do porządku.
bring something into line with something dostosowywać coś do czegoś They brought working conditions into line with European standards.
Dostosowali warunki pracy do norm europejskich.
the line of least resistance linia najmniejszego oporu They want to take the line of least resistance.
Oni chcą wziąć linię najmniejszego oporu.
fall into line dostosować się, zastosować się, postąpić tak samo jak inni informal I believe he will fall into line with us when he realizes the consequences.
Wierzę, że on dostosuje się do nas kiedy zda sobie sprawę z konsekwencji.
draw the line wyznaczyć granicę Certainly some people don't know where to draw the line.
Z pewnością niektórzy ludzie nie wiedzą gdzie jest granica.
drop somebody a line napisać do kogoś parę słów informal Why don’t you drop him a line and apologize to him?
Dlaczego nie napiszesz do niego parę słów i przeprosisz go?
get a line on somebody otrzymać informacje o kimś AmE informal Can you get a line on his whereabouts?
Czy możesz otrzymać informację na temat gdzie on przebywa?
to give sb a line on somebody/something napomknąć komuś o kimś/czymś Could you give him a line on our plans?
Czy mógłbyś napomknąć mu o naszych planach?
be in the line of fire być na linii ognia When you are in the firing line, it is tempting to duck difficult decisions.
Kiedy jesteś na linii ognia jest kuszące, żeby uchylać się od trudnych decyzji.
lay it on the line walić prosto z mostu, mówić bez ogródek, nie owijać w bawełnę You should have laid it on the line!
Powinieneś walić prosto z mostu!
to lay sth on the line [life, job, career] ryzykować, narażać Two years ago I laid my reputation on the line for him.
Dwa lata temu naraziłem swoją reputację dla niego.
sign on the dotted line wyrazić (pisemną) zgodę informal He had already decided to sign on the dotted line.
Już zdecydował wyrazić zgodę.
somewhere along the line gdzieś po drodze, w którymś momencie informal Somewhere along the line - someone took his word for it.
Gdzieś po drodze ktoś uwierzył mu na słowo.
take a firm / hard / strong line zająć wobec kogoś twarde stanowisko I don't really feel that it is appropriate to take a very strong line.
Naprawdę nie sądzę, że jest właściwe zajmowanie twardego stanowiska.
along the lines podobnie do, w tym samym stylu But you just don't think along the same lines she does.
Ale ty po prostu nie myślisz tak samo jak ona.
get your lines / wires crossed nie móc się dogadać I think we’ve got our lines crossed.
Myślę, że nie możemy się dogadać
read between the lines czytać między wierszami We all had to learn to read between the lines.
My wszyscy musieliśmy nauczyć się czytać między wierszami.
cross the line przekroczyć granicę, przesadzić, przeginać They make fun of me in the office, but no one has ever crossed the line.
śmieją się ze mnie w biurze, ale nikt nigdy nie przegiął.
a matter of concern kwestia wywołująca niepokój That should be a matter of concern for us all.
To powinna być kwestia wywołująca niepokój u wszystkich z nas.
a matter of life and/or death sprawa życia i śmierci I believe it's a matter of life or death for him.
Wierzę, że to jest sprawa życia i śmierci dla niego.
matter of opinion kwestia dyskusyjna So far, this is still a matter of opinion.
Jak dotąd to jest wciąż kwestia dyskusyjna.
it's only/just a matter of time to jest tylko kwestia czasu It’s only a matter of time before they get married.
To jest tylko kwestia czasu zanim oni się pobiorą.
as a matter of course w sposób oczywisty, automatycznie They were used to such things as a matter of course.
Oni byli przyzwyczajeni do takich rzeczy w sposób oczywisty.
be the matter problem What's the matter?
O co chodzi? W czym rzecz? Co się stało?
for that matter również, tak samo For that matter, I cannot understand why they work at all.
Tak samo nie mogłem zrozumieć dlaczego oni w ogóle pracowali.
no laughing matter poważna sprawa, nic śmiesznego Being out of work is no laughing matter.
Bycie bez pracy jest poważną sprawą.
no matter what/who/where/which nieważne co/kto/gdzie/który No matter who phones, I’m not at work.
Nie ważne kto dzwoni, nie ma mnie w pracy.
make matters worse co gorsza, na domiar złego To make matters worse, he hasn’t got a driving licence.
Co gorsza, on nie ma prawa jazdy.
a matter of taste kwestia gustu In part, this is simply a matter of taste.
Częściowo, to jest po prostu kwestia gustu.
a matter of principle sprawa zasad As a matter of principle, he refused to accept any money from his parents.
Jako kwestia zasad, on odmówił przyjmowania jakichkolwiek pieniędzy od swoich rodziców.
as a matter of urgency w trybie pilnym As a matter of urgency, they signed the agreement.
W trybie pilnym, podpisali umowę.
pressing matter pilna sprawa He had more pressing matters on his mind right now.
On miał więcej pilnych spraw na głowie właśnie teraz.
take the matter further przekazać sprawę dalej (wyżej) He would need her help if they were to take the matter further.
Potrzebowałby jej pomocy jeśli mieli przekazać sprawę dalej.