Focus English Online English version

Angielskie czasowniki frazowe

Najczęściej używane czasowniki frazowe / phrasal verbs stosowane w języku angielskim.

Phrasal Verb Znaczenie Zdanie
cook up something wymyśleć, zmyślić (np. historię, wymówkę) He’s cooked up a good excuse for not attending the meeting.
On wymyślił dobrą wymówkę, żeby nie uczestniczyć w spotkaniu.
cool off uspokoić się ochłonąć He just needs a little time to cool off.
On po prostu potrzebuje trochę czasu, żeby ochłonąć.
count someone in wliczać kogoś, brać kogoś pod uwagę Shall we count you in on the plan?
Czy mamy brać ciebie pod uwagę na planie?
count on somebody liczyć na kogoś I can always count on my friends.
Zawsze mogę liczyć na moich przyjaciół.
count someone out wykluczyć kogoś If it costs over one thousand, you can count me out. It’s too expensive for me.
Jeżeli to będzie kosztowało ponad tysiąc, możesz mnie wykluczyć. To jest za drogie dla mnie.
crop up pojawić się, wypaść I’ll see you next week unless something crops up.
Sometimes problems crop up where one might least expect them.
cut back on something ograniczyć coś, zredukować coś We will have to cut back on expenditure.
Będziemy musieli zredukować wydatki.
cut down on something ograniczyć coś He’s trying to cut down on smoking.
On próbuje ograniczyć palenie.
cut in wtrącać się, przerywać / zajechać drogę I hate when she cuts in.
Nienawidzę kiedy ona wtrąca się.
cut someone off przerywać połączenie telefoniczne I was talking to Helen, but then we were cut off.
Rozmawiałem z Helen, ale zostaliśmy rozłączeni.
cut something off odciąć coś (np. dostawy czegoś) You’d better pay your bills, otherwise they will cut your electricity off.
Lepiej płać swoje rachunki, w przeciwnym razie odłączą tobie prąd.
cut out zgasnąć (np. silnik) The engine in our car keeps cutting out.
Silnik w naszym samochodzie wciąż gaśnie.
cut someone out wyeliminować kogoś Finally they managed to cut out all the competition.
W końcu zdołali wyeliminować całą konkurencję.
cut something out wyeliminować ze swojej diety If you want to lose weight you should cut out sweets.
Jeżeli chcesz zgubić wagę, powinieneś wyeliminować słodycze.
cut something out usunąć (jakiś fragment tekstu) This essay is far too long. You should cut out at least 2 paragraphs.
Ten esej jest zbyt długi. Powinieneś usunąć przynajmniej 2 paragrafy.
Phrasal Verb Znaczenie Zdanie
dash off popędzić After breakfast he dashed off to his office.
Po śniadaniu, popędził do swojego biura.
dawn on somebody zaświtać w głowie It dawned on him that his car had been stolen.
Zaświtało mu w głowie, że jego samochód został skradziony.
deal in handlować (czymś) They deal in cars.
Handlują samochodami.
deal with something radzić sobie z czymś, mieć z czymś do czynienia We deal with many frustrated clients.
Mamy do czynienia z wieloma sfrustrowanymi klientami.
deal with something traktować o czymś, zajmować się czymś The film deals with the economic situation in Europe.
Film traktuje o sytuacji ekonomicznej w Europie.
deal with somebody robić interesy z kimś We’ve been dealing with Smith Brothers for over five years.
Robimy interesy z Braćmi Smith przez ponad pięć lat.
deal with somebody uporać się z kimś, poradzić sobie z kimś How do you deal with difficult customers?
Jak sobie radzisz z trudnymi klientami?
do for somebody zniszczyć kogoś, zrujnować kogoś BrE informal If we don’t get the credit, we’ll be done for.
Jeżeli nie dostaniemy kredytu, będziemy zrujnowani.
do somebody out of something odsunąć kogoś, wyrolować kogoś Are you trying to do me out of this job?
Czy próbujesz mnie wyrolować z tej pracy?
do somebody over zaatakować kogoś, pobić kogoś BrE informal He got done over by some hooligans.
Został pobity przez jakichś chuliganów.
do something up odnowić, odnawiać (np. stary samochód) My neighbour is having his house done up.
Mój sąsiad odnawia swój dom.
do something up zapiąć coś, zawiązać coś (np. ubranie) Do up your coat before you go out.
Zapnij płaszcz zanim wyjdziesz.
do with something przydać się, zrobić z czegoś pożytek I’m very tired, I could do with a cool drink.
Her car is very dirty. It could do with a good wash.
have something to do with something mieć coś wspólnego z czymś (tyczyć się tego samego) His work has to do with computer programming.
Jego praca ma coś wspólnego z programowaniem komputerowym.
do without something obyć się bez czegoś I'll have to do without the Internet this week.
Będę musiał obyć się bez Internetu w tym tygodniu.
draw in stawać się krótszym (np. dzień w porze zimowej) BrE The evenings are drawing in. It will be winter soon.
Wieczory robią się coraz krótsze. Wkrótce będzie zima.
draw in wjechać (na dworzec) The London train drew in five minutes late.
Pociąg z Londynu wjechał pięć minut później.
draw somebody in wciągać kogoś w coś; przyciągać kogoś I managed to avoid getting drawn in.
Shoppers were drawn in by the special offers on sports shoes.
draw out wydłużać się (np. dzień w porze letniej) BrE As soon as January finishes, the days begin to draw out noticeably.
Jak tylko styczeń się skończy, dni zaczynają się wydłużać znacząco.
draw out odjeżdżać (o pociągu) We arrived at the stadion just as the train was drawing out.
Przyjechaliśmy na dworzec właśnie jak pociąg odjeżdżał.
draw somebody out ośmielić kogoś He was very shy but his colleagues soon drew him out.
On był bardzo nieśmiały ale jego koledzy ośmielili go wkrótce.
draw something out wyciągnąć (np. pieniądze z banku) I can go to the bank and draw out £100 at a time.
Mogę iść do banku i wypłacić 100 funtów za jednym razem.
draw something out wydłużyć Your essay is too short. Can’t you draw it out a bit?
Twój esej jest za krótki. Czy nie możesz go trochę wydłużyć?
draw something out wyciągnąć coś z kogoś He didn’t want to tell us what happened so we had to draw it out of him slowly.
Nie chciał nam powiedzieć co się stało więc musieliśmy powoli wyciągnąć to z niego.
draw up podjeżdżać, podjechać (np. pod bramę) The taxi drew up in front of the hotel.
Taksówka podjechała przed hotel.
draw something up contract, list, plan, report, will sporządzić, sporządzać (np. list, raport) It’s a carefully drawn up report, accurate and to the point.
to jest starannie sporządzony raport, dokładny i na temat.
draw something up chair, stool przysunąć Draw the chair up to the bed, will you?
Przysuń krzesło do łóżka, dobrze?
dream something up plan, excuse, explanation wymyślić coś, wykombinować coś (np. plan) Whatever will they dream up next?
Co oni jeszcze wymyślą?
dress up wystroić się, ubrać się elegancko Is it going to be an informal party or do we need to dress up for it?
Czy to będzie nieformalna impreza czy musimy ubrać się elegancko na nią?
dress up przebierać się He dressed up as a pirate.
On przebrał się za pirata.
dress something up ozdobić coś, upiększyć coś Your plan looks interesting. Dress it up and then send it to the boss.
Twój plan wygląda interesująco. Upiększ go i wyślij go do szefa.
drink something up wypić do dna, wypić wszystko, dopić coś, skończyć coś pić Drink up your coffee or it will get cold.
Wypij swoją kawę bo wystygnie.
drive at something zmierzać do czegoś (w swojej wypowiedzi) I know what you are driving at.
Wiem do czego zmierzasz.
drop by wpaść Could you possibly drop by again tomorrow?
Mogłabyś wpaść jutro jeszcze raz?
drop something by / in / off / over / round podrzucić ‘Where did these CDs come from?’ – ‘Peter dropped them by this afternoon.’
‘Skąd są te CD?’ – ‘Piotr podrzucił je dzisiaj popołudniu.’
drop off przysnąć, zasnąć ("odpaść") He dropped off in the middle of the lesson.
On zasnął w samym środku lekcji.
drop off zmniejszać się But for some reason sales drop off, to 90 per month.
Ale z jakiegoś powodu sprzedaż spada do 90 procent miesięcznie.
drop somebody off podrzucić kogoś, wysadzić kogoś Ask the driver to drop you off at the cinema.
Poproś kierowcę, żeby wysadził Ciebie przy kinie.
drop out odpaść, wycofać się, rzucić szkołę She had to drop out and find a job.
Ona musiała rzucić szkołę i znaleźć pracę.
drum something up zdobyć, zyskać, nakręcać, pozyskiwać (np. zainteresowanie) We met with him when he was trying to drum up support.
Spotkaliśmy się z nim kiedy próbował zdobyć wsparcie.
dry something up wytrzeć coś do sucha Could you dry up these plates?
Czy mógłbyś wytrzeć do sucha te talerze?
dry up przestać mówić, zamknąć się She keeps talking about her children. I do wish she’d dry up!
Ona wciąż mówi o swoich dzieciach. Chciałbym, żeby się zamknęła.
dwell on something rozwodzić się nad czymś There was no sense in dwelling on the past.
Nie było sensu rozwodzić się na przeszłością.
Phrasal Verb Znaczenie Zdanie
ease off zwolnić, odpuścić sobie informal It was simply his body telling him to ease off.
Po prostu jego ciało mówiło mu, żeby odpuścił sobie.
ease up on somebody odpuścić komuś, dać komuś więcej luzu informal I think you should ease up on them.
Myślę, że powinieneś dać im więcej luzu.
eat into something nadszarpnąć coś, uszczuplić coś (np. zapasy) The holiday in Greece will eat into our savings.
Wakacje w Grecji nadszarpną nasze oszczędności.
eat something up zjeść, zjadać wszystko They'll eat up whatever you put in front of them.
Oni zjedzą wszystko co położysz przed nimi.
egg on zachęcać, podpuszczać Stop egging him on to drink more!
Przestać podpuszczać go, że więcej pił!
end up skończyć (np. gdzieś) He ended up working as a teacher after he tried different jobs.
On skończył jako nauczyciel, po tym jak spróbował różnych stanowisk.
.
Phrasal Verb Znaczenie Zdanie
face up to something stawić czoła czemuś, poradzić sobie z czymś She will have to face up to many problems.
Ona będzie musiała stawić czoła wielu problemom.
fall back on something uciekać się do czegoś, zdawać się na coś Fortunately, we’ve got our savings to fall back on.
Na szczęście mamy oszczędności do których możemy sięgnąć.
fall back on somebody zdawać się na kogoś, zdawać się na czyjąś pomoc, polegać na kimś I have nobody to fall back on.
Nie mam nikogo, na kim mógłbym polegać.
fall behind pozostawać w tyle, być gorszym The real problem is that Europe continues to fall behind in other areas.
Realnym problemem jest to, że Europa wciąż pozostaje w tyle w innych obszarach.
fall for somebody zakochać się w kimś, tracić głowę dla kogoś Finally he has fallen for her.
Ostatecznie zakochał się w niej.
fall for something dać się na cos nabrać, zostać oszukanym I wish she wouldn’t fall for all these sales tricks.
Chciałbym, że ona nie nawała się nabrać na wszystkie te sztuczki sprzedażowe.
fall in with somebody spotykać się z kimś, zadawać się z kimś, zaprzyjaźnić się z kimś We fell in with some tourists from our hotel.
Zaprzyjaźniliśmy się z kilkoma turystami z naszego hotelu.
fall in with something zgadzać się z czymś, akceptować coś He fell in with our suggestion to go to Greece.
Zgodził się z naszą propozycją, żeby pojechać do Grecji.
fall off zmniejszać się, maleć Sales fell off after Christmas.
Sprzedaż spadła po Świętach.
fall off pogarszać się The service in this restaurants has fallen off.
Obsługa w tej restauracji pogorszyła się.
fall out with somebody pokłócić się z kimś Peter is always falling out with people.
Piotr ciągle kłóci się z ludźmi.
fall through nie dojść do skutku, nie powieść się, nie udawać się, nawalić The holiday plans fell through because of the weather.
Wakacyjne plany nie udały się z powodu pogody.
fall down przewrócić się, upaść (spaść z jakiejś wysokości) When the woman fall down, the man help her up.
Kiedy kobieta upadła, mężczyzna pomógł jej.
fall apart rozpaść się, zakończyć się She was depressed when her marriage fell apart.
Była w depresji, kiedy jej małżeństwo się rozpadło.
fall over przewrócić się I fell over while dancing.
Przewróciłem się podczas tańczenia.
feel up to something czuć się na siłach I don’t feel up to doing my homework.
Nie czuję się na siłach, żeby odrobić moją pracę domową.
fight somebody off zwalczać, odpędzać kogoś The police tried to fight off the protesters.
Policja starała się odpędzić protestujących.
fight something off zwalczać coś, odpierać coś You should stay in bed and take some medicines to fight off the flu.
Powinieneś zostać w łóżku i wziąć jakieś lekarstwa, żeby zwalczyć grypę.
fill in something uzupełniać coś, wypełniać coś (np. formularz) You should fill in this form.
Powinieneś wypełnić ten formularz.
fill in somebody zdawać komuś relację (z czegoś), wprowadzić kogoś w coś Could you fill me in on his qualifications for this job?
Fill me in on this.
fill in for somebody zastępować kogoś (w pracy) Will you fill in for me next week?
Zastąpisz mnie w przyszłym tygodniu?
finish off something wykończyć coś, skończyć coś (np. obraz) I’m going to finish off the report after lunch.
Zamierzam skończyć raport po lunchu.
finish off/up with something zakończyć z I would like to finish off with a comment on the taxes.
Chciałbym zakończyć komentarzem na temat podatków.
finish with somebody przestać się z kimś zadawać, zerwać z kimś, rzucić kogoś He has lied to me so I have finished with him.
Okłamał mnie więc skończyłam z nim.
fit in mieścić się, zmieścić się, pasować, wpasować się The shelf is too small. Our records won’t fit in.
Półka jest za mała. Nasze płyty nie zmieszczą się.
fit in with something współgrać z czymś, pasować This table doesn’t fit in with the rest of the furniture.
Ten stół nie pasuje do reszty mebli.
fit somebody in zorganizować spotkanie z kimś, chociaż jest się bardzo zajętym I hope the dentist can fit me in today.
Mam nadzieję, że dentysta znajdzie dla mnie dzisiaj miejsce.
fit somebody up with something wyposażyć, zaopatrzyć Could you fit me up with some new tyres?
Czy mógłbyś zaopatrzyć mnie w jakieś nowe opony?
fit something up with something wyposażyć, zaopatrzyć The classroom has just been fitted up with new audio equipment.
Klasa została właśnie wyposażona w nowy sprzęt audio.
fix on something zdecydować się na coś Have you fixed on a date for your wedding yet?
Czy zdecydowaliście już na datę waszego ślubu?
fix somebody up with something zaopatrywać kogoś w coś, dostarczać komuś coś Can you fix me up with any part-time job?
Czy możesz dać mi jakąkolwiek pracę na pół etatu?
fix something up przygotować, załatwić Don't worry. Everything is fixed up.
Have you got your holidays fixed up?
be in a fix być w kropce Now we're in a fix!
To teraz jesteśmy w kropce!
follow through zakończyć działanie, dokończyć rozpoczęty proces I’m determined to follow my plan through.
Jestem zdeterminowany dokończyć mój plan.
follow something up sprawdzać coś, badać coś, zainteresować się We should follow up his suggestion; it sounds intriguing.
Powinniśmy zainteresować się jego propozycją; brzmi ona intrygująco
follow up dodatkowo zrobić coś If they say yes, then you can follow up with more questions.
Jeżeli powiedzą tak, wówczas możesz dodatkowo zadać więcej pytań.