Angielski czas przeszły prosty czasowniki regularne - prezentacja

W języku angielskim tworząc formy przeszłe czasowników regularnych dodajemy końcówkę -d lub ed. W tabelce poniżej przedstawione są podstawowe zasady tworzenia czas przeszłego prostego (Past Simple) w języku angielskim czasowników regularnych. W odróżnieniu od czasowników nieregularnych nie zmieniają one swojej zasadniczej formy tak więc używanie ich jest dużo prostsze.

Zasada Przykład
czasownik + -ed work → worked
finish → finished
end → ended
czasownik kończący się na e + d change → changed
arrive → arrived
live → lived
czasownik kończący się na -y, poprzedzone przez spółgłoskę + -ied cry → cried
worry → worried
czasownik kończący się na -y, poprzedzone przez samogłoskę + -ed play → played
czasownik kończący się na
spółgłoskę + samogłoskę + spółgłoskę,
podwajana jest ostatnia spółgłoska + -ed
stop → stopped
prefer → preferred

Warto jest zapamiętać, że formy przeszłe czasowników regularnych i nieregularnych w języku angielskim są stosowane tylko i wyłącznie w zdaniach twierdzących, natomiast w zdaniach przeczących i pytaniach stosujemy formy podstawowe czasowników!

Zdania twierdzące Zdania przeczące Pytania
I worked in a bank. I didn't work in a bank. Did I work in a bank?
You lived in London. You didn't live in London. Did you live in London?
He played tennis. He didn't play tennis. Did he play tennis?
We finished work late. We didn't finish work late. Did we finish work late?