Angielskie słówka dla początkujących

Tłumaczenia: Polski - Angielski Angielski - Polski
Ćwiczenia: Polski - Angielski Angielski - Polski
Polskie wyrazy Angielskie wyrazy
Cześć! Hello!
Cześć! Hi!
miły, miła, miło nice
spotkać, poznać to meet
ty you
on he
ona she
ono it
Miło mi Ciebie poznać! Nice to meet you!
osoba a person
czyj whose
imię a name
nazwisko a surname
pełne imię i nazwisko a full name
zawód a job
co, jaki, jaka, jakie what
twój your
jego his
jej her
pytanie a question
czytać to read
dialog a dialogue
para a pair
proszę please
brakujący, zaginiony missing
wyraz a word
czytaćt o read
wypełnić to fill in
pytanie a question
dopasować to match
wyrażenie an expression
pielęgniarka a nurse
nauczyciel a teacher
lekarz a doctor
zero zero
jeden one
dwa two
trzy three
cztery four
pięć five
sześć six
siedem seven
osiem eight
dziewięć nine
dziesięć ten
przeliterować to spell
następujący following
skrót an abbreviation
praca domowa homework
pisać to write
wybierać to choose
dobrze, poprawnie, właściwie right
powiedzieć to say