Czasowniki: have, go, get w czasie Past Simple - prezentacja

Czasowniki HAVE, GO, GET należą w języku angielskim do grupy czasowników nieregularnych, co oznacza, że tworząc czas przeszły zmieniałą one swoją zasadniczą formę. W przypadku czasowników regularnych czas przeszły jest tworzony poprzed dodanie końcówki -ed lub -d. Zdecydowana większość czasowników należy do tej grupy. Znając podstawowe formy tych czasowników jesteśmy wstanie z łatwością utworzyć ich formy przeszłe, na przykład: end - ended, work - worked, stop - stopped.

Czas teraźniejszy
Present Simple
Czas przeszły
Past Simple
Tłumaczenia
have had miałem, zjadłem
go went poszedłem, pojechałem
get up got up wstałem
Zdania twierdzące Tłumaczenia
I got up very late yesterday. Wstałem bardzo wcześnie wczoraj
You had breakfast in bed. Zjadłeś śniadanie w łóżku.
He went to school by bus. On pojechał do szkoły autobusem.
She got up very early today. Ona wstała bardzo wcześnie dzisiaj.
We had lunch at home. Zjedliśmy lunch w domu.
You went to the cinema yesterday. Poszedłeś do kina wczoraj.
They got up at 6 pm. Oni wstali o szóstej rano.

Tworząc zdania przeczące w czasie Past Simple musimy pamiętać o użyciu formy didn't oraz formy bezokolicznikowej czasowników.

Zdania przeczące Tłumaczenia
I didn't get up very late yesterday. Nie wstałem bardzo wcześnie wczoraj
You didn't have breakfast in bed. Nie zjadłeś śniadanie w łóżku.
He didn't go to school by bus. On nie pojechał do szkoły autobusem.
She didn't get up very early today. Ona nie wstała bardzo wcześnie dzisiaj.
We didn't have lunch at home. Nie zjedliśmy lunch w domu.
You didn't go to the cinema yesterday. Nie poszedłeś do kina wczoraj.
They didn't get up at 6 pm. Oni nie wstali o szóstej rano.
Pytania Tłumaczenia
What time did you get up very yesterday? O której wczoraj wstałeś?
What did you have for breakfast? Co jadłeś na śniadanie?
How did he get to school? Jak on dotarł do szkoły?
When did she get up? Kiedy ona wstała?
Where did you have lunch? Gdzie zjedliście lunch?