Past simple budowa

W przypadku czasowników regularnych, czas Past Simple czyli Przeszły Prosty tworzymy dodając końcówkę -ed.
Jeżeli mamy do czynienia z czasownikami nieregularnymi, wówczas musimy użyć odpowiedniej formy czasu przeszłego.

Twierdzenia Przeczenia Pytania
I / you / he / she / it / we / they
started
I / you / he / she / it / we / they
didn't start
Did I / you / he / she / it / we /they
start?
I / you / he / she / it / we / they
came
I / you / he / she / it / we / they
didn't come
Did I / you / he / she / it / we /they
come?

Czas Past Simple w języku angielskim jest używany, gdy mówimy o zakończonej czynności lub o określonym stanie w przeszłości. Może to być coś co wydarzyło się tylko jeden raz lub miało miejsce wiele razy.

Generalnie w przypadku czasowników regularnych dodajemy końcówkę -ed. Istnieje jednak kilka wyjątków od tej ogólnej reguły.

Czasowniki Zasada Przykład
kończące się na -e (like) dodajemy -d I liked the concert.
jednosylabowe kończące się na samogłoskę + spółgłoskę podwajamy ostatnią spółgłoskę He stopped for dinner.
kończące się na spółgłoskę + -y (carry) zmieniamy -y w -ied She carried heavy bags.
dwusylabowe kończące się na pojedynczą samogłoskę + -l (travel) podwajamy ostatnią spółgłoskę They travelled the whole day.

Formami przeszłymi czasownika 'to be' są 'was' / 'were'.

Twierdzenia Przeczenia Pytania
I / he / she / it
was late.
I / he / she / it
wasn't late.
Was I / he / she / it
late?
We / you / they
were late.
We / you / they
weren't late.
Were we / you / they
late?