Szyk wyrazów w angielskich pytaniach przykłady

Czasownik BE

W przypadku pytań zawierających formę czasownika BE, chcąc utworzyć pytanie musimy zmienić szyk wyrazów.
They are on holiday.
Are they on holiday?
You were in the cinema yesterday.
Were you in the cinema yesterday?

Czasowniki modalne

Jeżeli w zdaniu znajdują się czasowniki modalne (can, could, should, would, may, might, will), gdy chcemy utworzyć pytanie musimy zmienić szyk wyrazów. She can rollerblade.
Can she rollerblade?
Mark will be in the office tomorrow.
Will Mark be in the office tomorrow?

Pozostałe czasowniki

W przypadku pozostałych czasowników, jeżeli chcemy utworzyć pytanie musimy wykorzystać do tego celu czasowniki posiłkowe (auxiliary verbs: do, does, did), które są umieszczane przed podmiotem.
They play computer games.
Do they play computer games?
Chris studies English.
Does Chris study English?

Wyrazy pytające: when, why, what, how etc. są używane przed czasownikiem posiłkowym (auxiliary verb)
Where do you live?
How often do you go to the gym?
What do you do at the weekend?
Why did you sell the car?
How much does it cost?