Tłumaczenie z polskiego na angielski - odpowiedzi

 • Mój brat zatrzymuje się w hotelu, gdy przyjeżdża do Londynu, ale dziś zatrzyma się u nas.
 • My brother stays in a hotel when he comes to London but today he is staying with us.
 • Nie mogę iść z wami do teatru, ponieważ odprowadzam swoją żonę, która wyjeżdża do Chicago o 10 wieczorem.
 • I can’t go with you to the theatre because I’m seeing off my wife who is leaving for Chicago at 10 pm.
 • Powinieneś iść do domu. Zegar wybija ósmą godzinę.
 • You should go home. The clock is striking eight.
 • Spotykamy się trzy razy w miesiącu.
 • We meet three times month.
 • Jest wpół do siódmej. Czy ty czekasz na swój pociąg?
 • It is half past six. Are you waiting for your train.
 • Nie przysłałeś mi żadnych pieniędzy od zeszłej soboty.
 • You haven’t sent me any money since last Saturday.
 • Nikt do mnie nie napisał od wielu tygodni.
 • Nobody has written to me for many weeks.
 • One nie je mięsa odkąd zachorowała.
 • She hasn’t eaten meat since she fell ill.
 • Znam go od wielu lat.
 • I have known him for many years.
 • Ona jest w szpitalu od wtorku.
 • She has been in hospital since Tuesday.