Trzecia osoba w angielskim czasie Present Simple

Trzecia osoba w czasie teraźniejszym prostym (Present Simple) może sprawiać na początku pewne trudności, ponieważ formy czasowników w trzeciej osobie różnią się od form w pozostałych osobach. Należy pamiętać o następujących zasadach dotyczących tworzenia form czasowników w trzeciej osobie:

Trzecia osoba w czasie Present Simple
Czasownik Zasada Przykład
większość czasowników dodajemy -s Tom comes from London.
She wants a new car.
zakończony na spółgłoskę + y zmieniamy y w -ies She often flies to the USA.
zakończony na:
ch, sh, s, x, z
dodajemy -es She often watches TV.
He finishes work on time.
czasowniki do i go dodajemy -es He usually does the shopping.
She goes to bed very late.
have stosujemy has She has lunch at home.