Focus English Online English version

abide by something

Definicja:

zastosować się (do czegoś) rules, decision, judgment;
przestrzegać (czegoś) agreement, rules;
obstawać przy (czymś), podtrzymywać opinion;
dotrzymywać (czegoś) promise

Kolokacje:

~ a rule, decision, recommendation, judgement, agreement, opinion, promise

Synonimy:

= to agree to, obey

Zdania:

It is a good thing that most drivers abide by the rules of the road.
Jest dobrą rzeczą, że większość kierowców przestrzega zasad drogowych.

Bush issued a statement saying he would not abide by the passport provision.
Bush wydał oświadczenie, że nie będzie obstawał za warunkiem dotyczącym paszportu.

He called on the Political parties to respect and abide by the Code of Conduct.
Wezwał partie polityczne do respektowania i przestrzegania kodeksu postępowania.

Above all, Hong Kong society must abide by the rule of law.
Przede wszystkim, społeczeństwo Hong Kongu musi przestrzegać zasad prawa.

The Prime Minister urged the parties in the East Sea to abide by international law.
Premier nakłaniał partie na Morzu Wschodnim do przestrzegania prawa międzynarodowego.

I said I would abide by their decision.
Powiedziałem, że zastosuję się do ich decyzji.

Do you always abide by law? Are you a law-abiding person?
Czy zawsze przestrzegasz prawa? Czy jesteś osobą praworządną?