Angielski tłumaczenie zdań ćwiczenia - odpowiedzi

 • Z czego były zrobione ciastka? Z kim je zjadłeś?
 • What were the cakes made from? Who did you eat them with?
 • Było tam tak ciemno, że on ledwie cokolwiek widział.
 • It was so dark that he could hardly see anything.
 • Ona nam zaproponowała, żebyśmy ciężko pracowali.
 • She proposed us we should work hard.
 • On kiedyś uczył się grać na flecie i na organach.
 • Once he learnt to play the flute and the organ?
 • On powiedział, że nigdy nie spotkał niedźwiedzia w budce telefonicznej.
 • He said he had never met a bear in a phone-booth.
 • Czy ty kiedyś byłeś zainteresowany ogrodnictwem i rolnictwem?
 • Did you use to be interested in gardening and agriculture?
 • On obiecał, że kupi nam saksofony i trąbki.
 • He promised to buy us saxophones and trumpets.
 • On powiedział, że nigdy nie był, nie jest i nie będzie hojny.
 • He said he had never been, wasn’t and wouldn’t be generous.
 • Wczoraj wam powiedziałem, że w tym pudełku nie będzie diamentów.
 • I told you yesterday that here wouldn’t be any diamonds in this box.
 • On powiedział, że im więcej wiedział, tym mniej rozumiał.
 • He said he more he had known the less he had understood.