Meeting 24

Explanations: Polish - English English - Polish
Test: Polish - English English - Polish
 • POLISH
 • za kilka lat
 • nie będę uczył się niemieckiego już dłużej
 • język globalny
 • to być może będzie chiński zamiast
 • mniejsze języki znikną
 • on być może będzie podróżował zagranicą
 • zrobić kurs
 • bycie bogatym
 • które kursy są odpowiednie
 • inne rzeczy
 • czas wolny i turystyka
 • to obejmuje
 • obsługa klienta
 • przynajmniej 16 lat
 • dla celów biznesowych
 • programowanie i oprogramowanie
 • różne dni
 • jednoroczny w pełnym wymiarze kurs
 • opieka na dzieckiem
 • żłobek
 • rozwój dziecka
 • zdrowie i bezpieczeństwo
 • opcje kariery
 • trenowanie sportowe
 • sprawność fizyczna i dieta
 • sztuka widowiskowa
 • specjalne przedmioty
 • takie jak / taki jak
 • reżyserowanie
 • w czasie wstąpienia
 • projektowanie mody
 • broszura collegu
 • kurs trwa przez rok
 • ENGLISH
 • in a few years (time)
 • I won’t learn German any more
 • the global language
 • it might be Chinese instead
 • smaller languages will disappear
 • he might travel abroad
 • to do a course
 • being rich
 • which courses are suitable
 • other things
 • leisure and tourism
 • it includes
 • customer service
 • at least 16 years old
 • for business purposes
 • programming and software
 • various days
 • a one-year full-time course
 • childcare
 • a nursery
 • child development
 • health and safety
 • career options
 • sports coaching
 • fitness and diet
 • performing arts
 • special subjects
 • such as
 • directing
 • at the time of entry
 • fashion design
 • college brochure
 • the course lasts for a year