Meeting 25

Explanations: Polish - English English - Polish
Test: Polish - English English - Polish
 • POLISH
 • zgłaszanie się na kurs
 • poprawić Angielski
 • dostać lepszą pracę
 • formularz / podanie
 • nie dotyczy / nie dot.
 • język obcy
 • drukowane litery
 • data ważności
 • średniozaawansowany
 • zaawansowany
 • biegłość
 • podpisać
 • zapisać się na kurs
 • złapać samolot
 • biblioteka
 • księgarnia
 • na zewnątrz klasy
 • dobrze znane historie
 • czuć się pewnie
 • Semestr 1
 • wymyśleć szczegóły
 • nie będę uczył się niemieckiego już dłużej
 • to może być chiński zamiast tego
 • mniejsze języki znikną
 • on może będzie podróżował zagranicą
 • które kursy są odpowiednie
 • inne rzeczy
 • czas wolny i turystyka
 • to obejmuje
 • dla celów biznesowych
 • różne dni
 • opieka na dzieckiem
 • żłobek
 • rozwój dziecka
 • zdrowie i bezpieczeństwo
 • trenowanie sportu
 • ENGLISH
 • applying for a course
 • to improve English
 • to get a better job
 • an application form
 • not applicable = n/a
 • a foreign language
 • BLOCK LETTERS
 • date of expiry
 • intermediate
 • advanced
 • proficiency
 • to sign
 • to register for a course
 • to catch a plane
 • a library
 • a bookshop
 • outside the classroom
 • well-known stories
 • to feel confident
 • Term 1
 • to invent details
 • I won’t learn German any more
 • it might be Chinese instead
 • smaller languages will disappear
 • he might travel abroad
 • which courses are suitable
 • other things
 • leisure and tourism
 • it includes
 • for business purposes
 • various days
 • childcare
 • a nursery
 • child development
 • health and safety
 • sports coaching