Angielski czasowniki nieregularne tabela - odpowiedzi

Infinitive Past simple Past participle Znaczenie
deal dealt dealt zajmować się
dig dug dug kopać
do did done robić
draw drew drawn rysować
dream dreamed / dreamt dreamed / dreamt śnić, marzyć
drink drank drunk pić
drive drove driven prowadzić samochód
eat ate eaten jeść
fall fell fallen upaść, spadać, opadać
feed fed fed karmić
feel felt felt czuć
fight fought fought walczyć
find found found znajdować
flee fled fled uciekać, czmychać
fly flew flown latać
forbid forbade forbidden zakazywać, zabraniać
forget forgot forgotten zapominać
forgive forgave forgiven wybaczać
freeze froze frozen marznąć, zamarznąć
get got got dostawać, dostać