Czasowniki nieregularne

Czasowniki nieregularne
Verb Past simple Past participle Znaczenie
be was/were been być
beat beat beaten pobić
become became become stać się, zostać
begin began begun zacząć
bend bent bent zginać
bite bit bitten gryżć
blow blew blown dmuchać, wiać
break broke broken złamać
bring brought brought przynieść
build built built budować
burn burnt/burned burnt/burned palić, spalić
burst burst burst wybuchać
buy bought bought kupować
can could could umieć, potrafić
catch caught caught złapać
choose chose chosen wybierać
come came come przychodzić
cost cost cost kosztować
cut cut cut ciąć
dig dug dug kopać
do did done robić
draw drew drawn rysować
dream dreamed/dreamt dreamed/dreamt marzyć
drink drank drunk pić
drive drove driven jeździć
eat ate eaten jeść
fall fell fallen upaść
feed fed fed karmić
feel felt felt czuć
fight fought fought walczyć
find found found znaleźć
fly flew flown latać
forget forgot forgotten zapominać
forgive forgave forgiven wybaczać
freeze froze frozen zamarzać
get got got dostać
give gave given dawać
go went gone iść
grow grew grown rosnąć
hang hung hanged/hung wieszać
have had had mieć
hear heard heard słyszeć
hide hid hidden ukrywać
hit hit hit uderzyć
hold held held trzymać
hurt hurt hurt zranić
keep kept kept trzymać
kneel knelt knelt klękać
know knew known wiedzić
lay laid laid kłaść
lead led led prowadzić
learn learned/learnt learned/learnt uczyć się
leave left left zostawić
lend lent lent pożyczać komuś
let let let pozwalać
lie lay lain leżeć
light lit lit świecić
lose lost lost stacić
make made made zrobić
mean meant meant oznaczać
meet met met spotykać
must had to had to musieć
pay paid paid płacić
put put put kłaść
read read read czytać
ride rode riden jeźdźić
ring rang rung dzwonić
rise rose risen podnosić
run ran run biegać
say said said powiedzieć
see saw seen widzieć
sell sold sold sprzedawać
send sent sent wysyłać
set set set ustalać
shake shook shaken potrząsać
shine shone shone świecić
shoot shot shot strzelać
show showed shown pokazywać
shut shut shut zatrzaskiwać
sing sang sung śpiewać
sink sank sunk tonąć (o statku)
sit sat sat siedzieć
sleep slept slept spać
slide slid slid ślizgać
smell smelled/smelt smelled/smelt wąchać
speak spoke spoken mówić
spend spent spent spędzać
spill spilled/spilt spilled/spilt rozlewać
spoil spoiled/spoilt spoiled/spoilt zepsuć
stand stood stood stać
steal stole stolen kraść
stick stuck stuck utknąć
swim swam swum pływać
take took taken wziąć
teach taught taught uczyć kogoś
tear tore torn podrzeć
tell told told powiedzić
think thought thought myśleć
throw threw thrown rzucić
understand understood understood rozumieć
wake woke woken obudzić
wear wore worn nosić ubranie
win won won wygrać
write wrote written napisać