Lista czasowników nieregularnych z podziałem na grupy

Gramatyczne objaśnienia Listy angielskiech czasowników nieregularnych z podziałem na grupy według podobieństwa form. Ćwiczenia Czasowniki

Wszystkie trzy formy takie same


Verb Past simple Past participle Znaczenie
beset beset beset otaczać, otoczyć
bet* bet bet założyć się
bid (= offer) bid bid licytować
broadcast broadcast broadcast nadawać
burst burst burst pękać
cast cast cast rzucać
cost cost cost kosztować
cut cut cut ciąć
forecast* forecast forecast przewidywać, prognozować
hit hit hit uderzać, uderzyć, bić
hurt hurt hurt zranić, ranić
knit* knit knit łączyć, połączyć, robić na drutach
let let let pozwalać
put put put kłaść, położyć
read read read czytać
recast recast recast przetapiać, maleć, słabnąć
reset reset reset resetować, ponownie ustawiać
rid rid rid uwalniać, uwolnić
set set set umieszczać, kłaść, mocować
shed shed shed pozbyć się, pozbywać się
shut shut shut zamykać, zatrzaskiwać
slit slit slit rozcinać, rozciąć
split split split rozdzielać, rozdzielić
spread spread spread rozciągać, rozciągnąć
thrust thrust thrust pchać, pchnąć
upset upset upset wyprowadzić z równowagi
wed* wed wed poślubić, pobrać się
wet* wet wet moczyć, zmoczyć

* możliwa jest również regularna odmiana ( + -ed)

Taki sam bezokolicznik i czas przeszły (past simple)

Verb Past simple Past participle Znaczenie
beat beat beaten bić

Taki sam bezokolicznik i past participle

Verb Past simple Past participle Znaczenie
become became become stać się
come came come przychodzić
overcome overcame overcome pokonywać, pokonać
overrun overran overrun najeżdźać, przekraczać granice
run ran run biegać

Taki sam past simple i past participle

Verb Past simple Past participle Znaczenie
abide abode abode dotrzymywać, dotrzymać
behold beheld beheld spostrzec, dojrzeć
bend bent bent zginać
bereave bereft bereft pozbawić
bereave bereaved bereaved osierocić
beseech besought besought błagać, upraszać
bind bound bound wiązać
bleed bled bled krwawić
bless blessed, blest blessed, blest błogosławić
breed bred bred hodować
bring brought brought przynosić
build built built budować
burn burnt / burned burnt / burned palić
buy bought bought kupować
catch caught caught łapać
cling clung clung lgnąć, uczepić się
clothe clothed / clad clothed / clad ubierać, oblekać
creep crept crept skradać się
dare dared / durst dared / durst śmieć, nie bać się
deal dealt dealt zajmować się
dig dug dug kopać
dream dreamed / dreamt dreamed / dreamt śnić, marzyć
dwell dwelled / dwelt dwelled / dwelt mieszkać, zamieszkiwać
feed fed fed karmić
feel felt felt czuć
fight fought fought walczyć
find found found znajdować
flee fled fled uciekać, czmychać
fling flung flung rzucać, ciskać
foretell foretold foretold przepowiadać, prorokować
get got got dostawać, dostać
gild gilded / gilt gilded / gilt złocić, ozłacać, pozłacać
gird girded / girt girded / girt opasywać, opasać
grind ground ground mleć, mielić, rozcierać
hamstring hamstrung hamstrung okaleczyć, przecinać ścięgna
hang hanged / hung hanged / hung wieszać, powiesić
have had had mieć, posiadać
hear heard heard słyszeć
hold held held trzymać, odbywać
hurt hurt hurt zranić, ranić
inlay inlaid inlaid wyłożyć, inkrustować
keep kept kept utrzymywać
kneel knelt knelt klęczeć, klękać
lead led led prowadzić, kierować
lean leaned / leant leaned / leant opierać się, nachylać
leap leaped / leapt leaped / leapt skakać, skoczyć
learn learned / learnt learned / learnt uczyć się
leave left left opuszczać, zostawiać
lend lent lent pożyczać coś komuś
light lighted / lit lighted / lit zapalać
lose lost lost tracić, stracić
make made made robić
mean meant meant znaczyć, oznaczać
meet met met spotykać
mislay mislaid mislaid zapodziewać, podziać
mislead misled misled wprowadzać w błąd
misunderstand misunderstood misunderstood źle zrozumieć
overhang overhung overhung wystawać nad czymś
overhear overheard overheard podsłuchiwać, podsłuchać
overlay overlaid overlaid pokrywać, pokryć
overshoot overshot overshot strzelać, przeholować
oversleep overslept overslept zaspać
pay paid paid płacić
rebuild rebuilt rebuilt ponownie zbudować
rend rent rent rozdzierać, rozedrzeć
repay repaid repaid spłacać, odpłacać
retell retold retold ponownie powiedzieć
say said said mówić, powiedzieć
seek sought sought szukać, poszukać
sell sold sold sprzedawać
send sent sent wysyłać, wysłać
set set set umieszczać, kłaść, mocować
shine shone shone świecić, zaświecić
shoot shot shot strzelać, strzelić
shred shredded shredded pociąć na strzępy, postrzępić się
sit sat sat siedzieć, usiąść
sleep slept slept spać
slide slid slid ślizgać się, posuwać
sling slung slung strzelać z procy, pociąć
slink slunk slunk skradać się, poronić, ronić
smell smelled / smelt smelled / smelt pachnieć, czuć zapach
speed speeded / sped speeded / sped pędzić, gnać, mknąć
spell spelled / spelt spelled / spelt przeliterować, pisać
spend spent spent spędzać, wydawać
spill spilled / spilt spilled / spilt rozlewać, rozlać
spin spun spun prząść, uprząść
spoil spoiled / spoilt spoiled / spoilt psuć, popsuć
stand stood stood stać, stanąć
stick stuck stuck wtykać, wetknąć, utknąć
sting stung stung ukłuć, użądlić
strike struck struck uderzać, uderzyć, bić
string strung strung zawiązywać, zawiązać
sweep swept swept rozciągać się, zamiatać
swing swung swung huśtać się, bujać
teach taught taught uczyć kogoś
tell told told mówić, powiedzieć
think thought thought myśleć, zastanawiać się
understand understood understood rozumieć, zrozumieć
waylay waylaid waylaid czyhać, czatować
weep wept wept płakać, zapłakać
win won won wygrywać, wygrać
wind wound wound nawijać, nakręcać
withhold withheld withheld wstrzymywać, odmawiać
withstand withstood withstood opierać się, przeciwstawiać się
wring wrung wrung wykręcać, wykręcić

Wszystkie trzy formy są różne

Verb Past simple Past participle Znaczenie
arise arose arisen powstawać, powstać
awake awoke/awaked awoken/awaked budzić się
be was/were been być
bear bore borne/born rodzić (ale: be born)
befall befell befallen zdarzyć się, przydarzyć się
beget begot begotten rodzić, płodzić
begin began begun zaczynać
bid (= command) bade bidden kazać
bite bit bitten gryźć
blow blew blown dmuchać
break broke broken łamać
chide chid chidden zbesztać, skarcić
choose chose chosen wybierać
cleave clove / cleft cloven / cleft rozłupywać, łupać
do did done robić
draw drew drawn rysować
drink drank drunk pić
drive drove driven prowadzić samochód
eat ate eaten jeść
fall fell fallen upaść, spadać, opadać
fly flew flown latać
forbear forbore forborne powstrzymywać
forbid forbade forbidden zakazywać, zabraniać
foresee foresaw foreseen przewidywać, przewidzieć
forget forgot forgotten zapominać
forgive forgave forgiven wybaczać
forsake forsook forsaken porzucać, opuszczać
forswear forswore forsworn wypierać się, krzywoprzysięgać
freeze froze frozen marznąć, zamarznąć
give gave given dawać
go went gone iść, pójść, chodzić
grow grew grown rosnąć, dorastać, hodować
hew hewed hewed / hewn rąbać, porąbać, ciosać
hide hid hidden ukrywać, kryć, chować
know knew known wiedzieć, znać
lie lay lain leżeć
mistake mistook mistaken pomylić się
mow mowed mowed / mown kosić, skosić
outdo outdid outdone prześcigać, wyprzedzać
overdo overdid overdone przesadzać w czymś
override overrode overridden pomijać, tratować
oversee oversaw overseen nadzorować, doglądać
overtake overtook overtaken dogonić, wyprzedzać
overthrow overthrew overthrown przewracać, pokonywać
partake partook partaken brać udział, uczestniczyć
prove proved proved, proven udowadniać
redo redid redone ponownie zrobić
rewrite rewrote rewritten przepisać
ride rode ridden jechać, pojechać
ring rang rung dzwonić, zadzwonić
rise rose risen podnosić się, podnieść
saw sawed sawed / sawn piłować, przepiłować
see saw seen widzieć, zobaczyć
sew sewed sewed / sewn szyć, uszyć
shake shook shaken potrząsać, potrząsnąć
shave shaved shaved, shaven golić, heblować
show showed showed / shown pokazywać, pokazać
sing sang sung śpiewać
sink sank sunk tonąć, zatonąć
slay slew slain zabijać, zabić
smite smote smitten uderzyć, dotknąć
speak spoke spoken mówić
spring sprang sprung skakać, skoczyć, pękać
steal stole stolen kraść
strew strewed strewed / strewn posypywać, posypać
stride strode stridden kroczyć, iść dużymi krokami
strive strove striven starać się, postarać się
swear swore sworn przysięgać, przysiąc
swell swelled swelled / swollen puchnąć
swim swam swum pływać
take took taken brać, wziąć
tear tore torn rwać, drzeć
thrive thrived / throve thrived / thriven prosperować, rozkwitać
throw threw thrown rzucać, rzucić
tread trod trodden / trod stąpać, deptać
undertake undertook undertaken przedsiębrać, przedsięwziąć
undo undid undone anulować, cofnąć
wake waked / woke waked / woken budzić się, nie spać
wear wore worn nosić
weave wove woven tkać, utkać
withdraw withdrew withdrawn cofać, wycofać
write wrote written pisać, napisać