Tabela czasowniki nieregularne angielski - odpowiedzi

Ćwiczenie

Wpisz brakujące formy czasowników nieregularnych w języku angielskim.

Potrzebujesz pomocy?

Czasowniki
Bezokolicznik Past simple Past participle Znaczenie
give gave given dawać
go went gone iść, pójść, chodzić
grow grew grown rosnąć, dorastać, hodować
hang hanged / hung hanged / hung wieszać, powiesić
have had had mieć, posiadać
hear heard heard słyszeć
hide hid hidden ukrywać, kryć, chować
hit hit hit uderzać, uderzyć, bić
hold held held trzymać, odbywać
hurt hurt hurt zranić, ranić
keep kept kept utrzymywać
kneel knelt knelt klęczeć, klękać
know knew known wiedzieć, znać
lay laid laid kłaść, położyć
lead led led prowadzić, kierować
learn learned / learnt learned / learnt uczyć się
leave left left opuszczać, zostawiać
lend lent lent pożyczać coś komuś
let let let pozwalać
lie lay lain leżeć