Czasowniki nieregularne angielski lista - odpowiedzi

Bezokolicznik Past simple Past participle Znaczenie
lose lost lost tracić, stracić
make made made robić
mean meant meant znaczyć, oznaczać
meet met met spotykać
pay paid paid płacić
put put put kłaść, położyć
read read read czytać
ride rode ridden jechać, pojechać
ring rang rung dzwonić, zadzwonić
rise rose risen podnosić się, podnieść
run ran run biegać
say said said mówić, powiedzieć
see saw seen widzieć, zobaczyć
seek sought sought szukać, poszukać
sell sold sold sprzedawać
send sent sent wysyłać, wysłać
set set set umieszczać, kłaść, mocować
shake shook shaken potrząsać, potrząsnąć
shave shaved shaved, shaven golić, heblować
shine shone shone świecić, zaświecić