Lista czasowników nieregularnych

Gramatyczne objaśnienia Kompletna lista angielskich czasowników nieregularnych, zawierająca formy czasu przeszłego, formy strony biernej i czasów perfect, formy trzeciej osoby liczby pojedynczej oraz czasów ciągłych wraz z tłumaczeniami na język polski. Ćwiczenia Czasowniki

Verb Past simple Past participle 3rd Person Singular Present Participle / Gerund Znaczenie
abide abode abode / abided abides abiding dotrzymywać, dotrzymać
alight alit / alighted alit / alighted alights alighting zsiadać, zsiąść, osiąść
arise arose arisen arises arising powstawać, powstać
awake awoke/awaked awoken/awaked awakes awaking budzić się
be was/were been is being być
bear bore borne/born bears bearing rodzić (ale: be born)
beat beat beaten beats beating bić
become became become becomes becoming stać się
befall befell befallen befalls befalling zdarzyć się, przydarzyć się
beget begot begotten begets begetting rodzić, płodzić
begin began begun begins beginning zaczynać
behold beheld beheld beholds beholding spostrzec, dojrzeć
bend bent bent bends bending zginać
bereave bereft bereft bereaves bereaving pozbawić
bereave bereaved bereaved bereaves bereaving osierocić
beseech besought besought beseeches beseeching błagać, upraszać
beset beset beset besets besetting otaczać, otoczyć
bet betted/bet betted/bet bets betting założyć się
bid (= command) bade bidden bids bidding kazać
bid (= offer) bid bid bids bidding licytować
bind bound bound binds binding wiązać
bite bit bitten bites biting gryźć
bleed bled bled bleeds bleeding krwawić
bless blessed, blest blessed, blest blesses blessing błogosławić
blow blew blown blows blowing dmuchać
break broke broken breaks breaking łamać
breed bred bred breeds breeding hodować
bring brought brought brings bringing przynosić
broadcast broadcast broadcast broadcasts broadcasting nadawać
build built built builds building budować
burn burnt / burned burnt / burned burns burning palić
burst burst burst bursts bursting pękać
bust bust bust busts busting rujnować, bankrutować
buy bought bought buys buying kupować
cast cast cast casts casting rzucać
catch caught caught catches catching łapać
chide chid chidden chides chiding zbesztać, skarcić
choose chose chosen chooses choosing wybierać
clap clapped clapped claps clapping klaskać
cleave clove / cleft cloven / cleft cleaves cleaving rozłupywać, łupać
cling clung clung clings clinging lgnąć, uczepić się
clothe clothed / clad clothed / clad clothes clothing ubierać, oblekać
come came come comes coming przychodzić
cost cost cost costs costing kosztować
creep crept crept creeps creeping skradać się
crow crowed / crew crowed crows crowing piać, zapiać, gaworzyć
cut cut cut cuts cutting ciąć
dare dared / durst dared / durst dares daring śmieć, nie bać się
deal dealt dealt deals dealing zajmować się
dig dug dug digs digging kopać
dive dived/dove dived dives diving nurkować
do did done does doing robić
draw drew drawn draws drawing rysować
dream dreamed / dreamt dreamed / dreamt dreams dreaming śnić, marzyć
drink drank drunk drinks drinking pić
drive drove driven drives driving prowadzić samochód
dwell dwelled / dwelt dwelled / dwelt dwells dwelling mieszkać, zamieszkiwać
eat ate eaten eats eating jeść
fall fell fallen falls falling upaść, spadać, opadać
feed fed fed feeds feeding karmić
feel felt felt feels feeling czuć
fight fought fought fights fighting walczyć
find found found finds finding znajdować
fit fit / fitted fit / fitted fits fitting pasować, odpowiadać
flee fled fled flees fleeing uciekać, czmychać
fling flung flung flings flinging rzucać, ciskać
fly flew flown flies flying latać
forbear forbore forborne forbears forbearing powstrzymywać
forbid forbade forbidden forbids forbidding zakazywać, zabraniać
forecast forecast, forecasted forecast, forecasted forecasts forecasting przewidywać, prognozować
foresee foresaw foreseen foresees foreseeing przewidywać, przewidzieć
foretell foretold foretold foretells foretelling przepowiadać, prorokować
forget forgot forgotten forgets foregetting zapominać
forgive forgave forgiven forgives forgiving wybaczać
forsake forsook forsaken forsakes forsaking porzucać, opuszczać
forswear forswore forsworn forswears forswearing wypierać się, krzywoprzysięgać
freeze froze frozen freezes freezing marznąć, zamarznąć
frostbite frostbit frostbitten frostbites frostbiting odmrozić, odmrażać
get got got gets getting dostawać, dostać
gild gilded / gilt gilded / gilt gilds gilding złocić, ozłacać, pozłacać
gird girded / girt girded / girt girds girding opasywać, opasać
give gave given gives giving dawać
go went gone goes going iść, pójść, chodzić
grind ground ground grinds grinding mleć, mielić, rozcierać
grow grew grown grows growing rosnąć, dorastać, hodować
handwrite handwrote handwritten handwrites handwriting pisać ręcznie, kreślić
hamstring hamstrung hamstrung hamstrings hamstringing okaleczyć, przecinać ścięgna
hang hanged / hung hanged / hung hangs hanging wieszać, powiesić
have had had has having mieć, posiadać
hear heard heard hears hearing słyszeć
hew hewed hewed / hewn hews hewing rąbać, porąbać, ciosać
hide hid hidden hides hiding ukrywać, kryć, chować
hit hit hit hits hitting uderzać, uderzyć, bić
hold held held holds holding trzymać, odbywać
hurt hurt hurt hurts hurting zranić, ranić
inlay inlaid inlaid inlays inlaying wyłożyć, inkrustować
input input / inputted input / inputted inputs inputting wprowadzać
interlay interlaid interlaid interlays interlaying wprowadzać warstwy
keep kept kept keeps keeping utrzymywać
kneel knelt knelt kneels kneeling klęczeć, klękać
knit knitted, knit knitted, knit knits knitting łączyć, połączyć, robić na drutach
know knew known knows knowing wiedzieć, znać
lay laid laid lays laying kłaść, położyć
lead led led leads leading prowadzić, kierować
lean leaned / leant leaned / leant leans leaning opierać się, nachylać
leap leaped / leapt leaped / leapt leaps leaping skakać, skoczyć
learn learned / learnt learned / learnt learns learning uczyć się
leave left left leaves leaving opuszczać, zostawiać
lend lent lent lends lending pożyczać coś komuś
let let let lets letting pozwalać
lie lay lain lies lying leżeć
light lighted / lit lighted / lit lights lighting zapalać
lose lost lost loses losing tracić, stracić
make made made makes making robić
mean meant meant means meaning znaczyć, oznaczać
meet met met meets meeting spotykać
melt melted melted, molten melts melting topić, topnieć, roztapiać
mislay mislaid mislaid misleads misleading zapodziewać, podziać
mislead misled misled misleads misleading wprowadzać w błąd
misspell misspelled, misspelt misspelled, misspelt misspells misspelling zrobić błąd ortograficzny
mistake mistook mistaken mistake mistaking pomylić się
misunderstand misunderstood misunderstood misunderstands misunderstanding źle zrozumieć
miswed miswed / miswedded miswed / miswedded misweds miswedding źle wyjść za mąż, źle się ożenić
mow mowed mowed / mown mows mowing kosić, skosić
outdo outdid outdone overdoes overdoing prześcigać, wyprzedzać
overcome overcame overcome overcomes overcoming pokonywać, pokonać
overdo overdid overdone overdoes overdoing przesadzać w czymś
overdraw overdrew overdrawn overdraws overdrawing przekroczyć stan konta
overhang overhung overhung overhangs overhanging wystawać nad czymś
overhear overheard overheard overhears overhearing podsłuchiwać, podsłuchać
overlay overlaid overlaid overlays overlaying pokrywać, pokryć
override overrode overridden overrides overriding pomijać, tratować
overrun overran overrun overruns overrunning najeżdźać, przekraczać granice
oversee oversaw overseen oversees overseeing nadzorować, doglądać
overshoot overshot overshot overshoots overshooting strzelać, przeholować
oversleep overslept overslept oversleeps oversleeping zaspać
overtake overtook overtaken overtakes overtaking dogonić, wyprzedzać
overthrow overthrew overthrown overthrows overthrowing przewracać, pokonywać
partake partook partaken partakes partaking brać udział, uczestniczyć
pay paid paid pays paying płacić
preset preset preset presets preseting programować, zaprogramować
prove proved proved, proven proves proving udowadniać
put put put puts putting kłaść, położyć
quit quit quit quits quitting opuszczać, porzucać
re-prove re-proved re-proven / re-proved re-proves re-proving ponownie udowadniać
read read read reads reading czytać
rebuild rebuilt rebuilt rebuilds rebuilding ponownie zbudować
recast recast recast recasts recasting przetapiać, maleć, słabnąć
redo redid redone redoes redoing ponownie zrobić
relay relayed relayed relays relaying przekazywać, ponownie położyć
remake remade remade remakes remaking przerobić, Cin. nakręcić nową wersję (czegoś)
rend rent rent rends rending rozdzierać, rozedrzeć
repay repaid repaid repays repaying spłacać, odpłacać
rerun reran rerun reruns reruning ponownie pokazywać
reset reset reset resets resetting resetować, ponownie ustawiać
retell retold retold retells retelling ponownie powiedzieć
rewrite rewrote rewritten rewrites rewriting przepisać
rid rid rid rids ridding uwalniać, uwolnić
ride rode ridden rides riding jechać, pojechać
ring rang rung rings ringing dzwonić, zadzwonić
rise rose risen rises rising podnosić się, podnieść
rive rived riven / rived rives riving rozłupywać, rozłupać
run ran run runs running biegać
saw sawed sawed / sawn saws sawing piłować, przepiłować
say said said says saying mówić, powiedzieć
see saw seen sees seeing widzieć, zobaczyć
seek sought sought seeks seeking szukać, poszukać
sell sold sold sells selling sprzedawać
send sent sent sends sending wysyłać, wysłać
set set set sets setting umieszczać, kłaść, mocować
sew sewed sewed / sewn sews sewing szyć, uszyć
shake shook shaken shakes shaking potrząsać, potrząsnąć
shave shaved shaved, shaven shaves shaving golić, heblować
shear sheared / shore sheared / shorn shears shearing ciąć, uciąć, łamać
shed shed shed sheds shedding pozbyć się, pozbywać się
shine shone shone shines shining świecić, zaświecić
shoe shoed / shod shoed / shod shoes shoeing obuwać, podkuwać
shoot shot shot shoots shooting strzelać, strzelić
show showed showed / shown shows showing pokazywać, pokazać
shrink shrank shrunk shrinks shrinking kurczyć się
shred shredded shredded shreds shredding pociąć na strzępy, postrzępić się
shut shut shut shuts shutting zamykać, zatrzaskiwać
sing sang sung sings singing śpiewać
sink sank sunk sinks sinking tonąć, zatonąć
sit sat sat sits sitting siedzieć, usiąść
slay slew slain slays slaying zabijać, zabić
sleep slept slept sleeps sleeping spać
slide slid slid slides sliding ślizgać się, posuwać
sling slung slung slings slinging strzelać z procy, pociąć
slink slunk slunk slinks slinking skradać się, poronić, ronić
slit slit slit slits slitting rozcinać, rozciąć
smell smelled / smelt smelled / smelt smells smelling pachnieć, czuć zapach
sneak sneaked / snuck sneaked / snuck sneaks sneaking podkradać się, zakradać się
soothsay soothsaid soothsaid soothsays soothsaying wieszczyć
smite smote smitten smites smiting uderzyć, dotknąć
sow sowed sowed / sown sows sowing siać, obsiewać
speak spoke spoken speaks speaking mówić
speed speeded / sped speeded / sped speeds speeding pędzić, gnać, mknąć
spell spelled / spelt spelled / spelt spells spelling przeliterować, pisać
spend spent spent spends spending spędzać, wydawać
spill spilled / spilt spilled / spilt spills spilling rozlewać, rozlać
spin spun spun spins spinning prząść, uprząść
spit spat spat spits spitting pluć, plunąć
split split split splits splitting rozdzielać, rozdzielić
spoil spoiled / spoilt spoiled / spoilt spoils spoiling psuć, popsuć
spread spread spread spreads spreading rozciągać, rozciągnąć
spring sprang sprung springs springing skakać, skoczyć, pękać
stand stood stood stands standing stać, stanąć
steal stole stolen steals stealing kraść
stick stuck stuck sticks sticking wtykać, wetknąć, utknąć
sting stung stung stings stinging ukłuć, użądlić
stink stank / stunk stunk stinks stinking cuchnąć
strew strewed strewed / strewn strews strewing posypywać, posypać
stride strode stridden strides striding kroczyć, iść dużymi krokami
strike struck struck strikes striking uderzać, uderzyć, bić
string strung strung strings stringing zawiązywać, zawiązać
strip stript/stripped stript/stripped strips stripping obnażać
strive strove striven strives striving starać się, postarać się
sublet sublet sublet sublets subletting podnajmować, poddzierżawiać
sunburn sunburned / sunburnt sunburned / sunburnt sunburns sunburning opalać
swear swore sworn swears swearing przysięgać, przysiąc
sweat sweat/sweated sweat/sweated sweats sweating pocić się, ciężko harować, wyeksploatować
sweep swept swept sweeps sweeping rozciągać się, zamiatać
swell swelled swelled / swollen swells swelling puchnąć
swim swam swum swims swimming pływać
swing swung swung swings swinging huśtać się, bujać
take took taken takes taking brać, wziąć
teach taught taught teaches teaching uczyć kogoś
tear tore torn tears tearing rwać, drzeć
tell told told tells telling mówić, powiedzieć
think thought thought thinks thinking myśleć, zastanawiać się
thrive thrived / throve thrived / thriven thrives thriving prosperować, rozkwitać
throw threw thrown throws throwing rzucać, rzucić
thrust thrust thrust thrusts thrusting pchać, pchnąć
tread trod trodden / trod treads treading stąpać, deptać
undergo underwent undergone undergoes undergoing rozumieć, zrozumieć
understand understood understood understands understanding rozumieć, zrozumieć
undertake undertook undertaken undertakes undertaking przedsiębrać, przedsięwziąć
undo undid undone undoes undoing anulować, cofnąć
upset upset upset upsets upsetting wyprowadzić z równowagi
vex vext/vexed vext/vexed vexes vexing irytować, denerwować
wake waked / woke waked / woken wakes waking budzić się, nie spać
waylay waylaid waylaid waylays waylaying czyhać, czatować
wear wore worn wears wearing nosić
weave wove woven weaves weaving tkać, utkać
wed wedded, wed wedded, wed weds wedding poślubić, pobrać się
weep wept wept weeps weeping płakać, zapłakać
wend wended / went wended / went wends wending podążyć
wet wetted / wet wetted / wet wets wetting moczyć, zmoczyć
win won won wins winning wygrywać, wygrać
wind wound wound winds winding nawijać, nakręcać
withdraw withdrew withdrawn withdraws withdrawing cofać, wycofać
withhold withheld withheld withholds withholding wstrzymywać, odmawiać
withstand withstood withstood withstands withstanding opierać się, przeciwstawiać się
wring wrung wrung wrings wringing wykręcać, wykręcić
write wrote written writes writing pisać, napisać
zinc zinced / zincked zinced / zincked zincs zincking cynkować