Rzeczowniki niepoliczalne w angielskim

Najważniejszą rzeczą o jakiej należy pamiętać w przypadku rzeczowników niepoliczalnych jest to, że nigdy nie tworzą one liczby mnogiej.

W normalnych sytuacjach nie można używać przedimka nieokreślonego a, an, (indefinite article) z rzeczownikami niepoliczalnymi. Bardzo często mamy do czynienia z zupełnym brakiem przedimka, chociaż można użyć przedimka określonego the (definite article) przed rzeczownikami tego typu.
There was the smell of fresh bread.
The bread was on the table.
His face was filled with anger.
The anger separated me from him.

Możemy wyróżnić trzy rodzaje rzeczowników niepoliczalnych:

te, które odnoszą się do konkretnych substancji lub materiałów, które nie są traktowane jako oddzielne jednostki, na przykład, water, bread, salt. Rzeczowniki tego rodzaju czasami są określane jako mass nouns (rzeczowniki masowe)

te, które odnoszą się do grupy przedmiotów takich jak: furniture, luggage, machinery

rzeczowniki abstrakcyjne takie jak love, anger, information

Przeważnie niepoliczalne rzeczowniki abstrakcyjne odnoszące się do cech i uczuć są zazwyczaj używane bez przedimka (article).
What she needs is love and support.
It was love at first sight.

Niektóre rzeczowniki niepoliczalne w języku angielskim mają swoje odpowiedniki w innych europejskich językach, które są rzeczownikami policzalnymi lub w liczbie mnogiej. Osoby posługujące się tymi językami muszą być bardzo ostrożne używając wyrazów umieszczonych na liście poniżej. Rzeczowniki te w języku angielskim nie posiadają liczby mnogiej i nie mogą być używane z przedimkiem nieokreślonym (indefinite article).
Oto lista rzeczowników, które przeważnie nie tworzą liczby mnogiej: advice*, baggage*, behaviour, equipment*, furniture*, hair*, health, homework*, information, knowledge*, luggage, machinery*, money, music*, news*, progress, research*, shopping, traffic, travel, wealth, weather.

Należy zwrócić uwagę na to, że na przykład rzeczownik hair może być użyty jako rzeczownik policzalny a hair, chociaż przeważnie jest on używany w sytuacji gdy mamy na myśli wszystkie włosy na czyjejś głowie, a nie pojedyncze włosy i dlatego używając tego wyrazu w zdaniu powinniśmy powiedzieć:
Your hair needs washing.

Oto kilka przykładów użycia rzeczowników tego rodzaju:
He gave me some useful advice.
I love antique furniture.
There was no traffic on the roads.
I prefer listening to classical music.
You can save money by taking your own lunch.

Jeżeli chcemy odnieść się do pojedynczej rady lub mebla etc, wówczas możemy użyć takich wyrażeń jak: a piece of, a bit of, an item of. Rzeczowniki tego typu na liście powyżej zostały oznaczone gwiazdką.
Let me give you a piece of advice.
There was a piece of furniture in the corner.

W języku angielskim część rzeczowników należy do kategorii rzeczowników niepoliczalnych. Nie zawsze korespondują one z rzeczownikami niepoliczalnymi w języku polskim. Poniżej znajduje się lista przedstawiająca przykładowe rzeczowniki niepoliczalne. Pogrubioną czcionką zaznaczone są rzeczowniki sprawiające najwięcej trudności.

Rzeczowniki niepoliczalne Znaczenie
absence nieobecność
access dostęp
accommodation zakwaterowanie
advice rada
age wiek
agriculture rolnictwo
anger złość
applause aplauz
assistance pomoc
atmosphere atmosfera
baggage bagaż
beauty piękno
behaviour zachowanie
bread chleb
business (=trade) biznes
capital (=money) kapitał
cardboard tektura, karton
capacity pojemność
cash gotówka
chaos chaos
chess szachy
childhood dzieciństwo
china porcelana
clothing odzież
coal węgiel
comfort komfort
concern obawa
confidence zaufanie
cookery sztuka kulinarna
countryside krajobraz wiejski, okolica
courage odwaga
crockery porcelana
cutlery sztućce
damage uszkodzenie, szkoda
dancing taniec
democracy demokracja
depression depresja
design wzór
dirt brud
duty szacunek
earth ziemia
education edukacja
electricity elektryczność
energy energia
environment środowisko
equipment sprzęt
evidence dowód, dowody
evil zło
existence egzystencja
experience doświadczenie
failure niepowodzenie
faith wiara
fashion moda
fear strach
finance finanse
fire ogień
flesz ciało, mięso
flu grypa
food jedzenie
freedom wolność
fruit owoce
fun zabawa
furniture meble
garbage śmieci
grass trawa
ground ziemia
growth wzrost
hair (= all the hairs on the head) włosy
happiness szczęście
harm krzywda
health zdrowie
help pomoc
history historia
homework praca domowa
hospitality gościnność
housework prace domowe
ice lód
independence niepodległość
industry przemysł
information informacje
insurance ubezpieczenie
intelligence inteligencja
jealousy zazdrość
jewellery biżuteria
joy radość
justices prawiedliwość
knowledge wiedza
labour praca
laughter śmiech
leisure czas wolny
lightening oświecenie
loneliness samotność
love miłość
luck szczęście
luggage bagaż
machinery maszyneria
magic magia
marriage małżeństwo
meat mięso
mercy litość
money pieniędze
moonlight światło księżyca
mud błoto
music muzyka
nature natura
news wiadomości
nonsense nonsens
paper papier
parking parkowanie
patience cierpliwość
peace pokój
peel łupina
permission pozwolenie
philosophy filozofia
pleasure przyjemność
policy polityka
poetry poezja
the post (= letters) poczta
poverty bieda
power władza
pride duma
produce produkt, dochód, plon
progress postęp
protection ochrona
purity czystość
rain deszcz
reality rzeczywistość
relief ulga
religion religia
research badanie
respect szacunek
rubbish śmieci
safety bezpieczeństwo
salt sól
sand piasek
scaffolding rucztowanie
scenery sceneria
seaside wybrzeże
security bezpieczeństwo
sewing szycie
shopping zakupy
silence cisza
sleep sen
smoking palenia
snow śnieg
soap mydło
spaghetti spaghetti
spelling pisownia
stream prąd
strength siła
spite złośliwość; mściwość
status status
stuff rzeczy, esencja, treść, coś
stupidity głupota
sunshine słońce
teaching nauczanie
technology technologia
thunder grzmot
timber drewno, tarcica
time czas
toast (=bread) tost, grzanka
trade handel
traffic ruch uliczny
training szkolenie, kształcenie
transport transport
travel podróżowanie, podróż
trust zaufanie
truth prawda
underwear bielizna
violence przemoc
vocabulary słownictwo
wealth bogactwo, majątek
weather pogoda
work praca
writing pisanie, pismo