Present Simple strona bierna

Gramatyczne objaśnienia Budowa czasu Present Simple
Zastosowanie czasu Present Simple
Charakterystyczne zwroty w Present Simple
Mowa zależna w Present Simple
Strona bierna w Present Simple
Infografika na temat Present Simple
Ćwiczenia Present Simple

W języku angielskim podobnie jak w języku polskim mamy do czynienia z dwoma z pozoru dziwnie brzmiącymi określeniami gramatycznymi: strona czynna (active voice) i strona bierna (passive voice). Chcemy przybliżyć te dwa określenia i pokazać na przykładach jak możemy je wykorzystać do komunikowania się w języku angielskim.

'Present simple passive co to jest? zadajesz pewnie sobie teraz to pytanie. Otóż jest to pożyteczna konstrukcja gramatyczna, która jest bardzo często wykorzystywana w języku angielskim. Strona czynna i strona bierna odnoszą się do formy czasownika. W przypadku Active Voice podmiotem czasownika jest osoba lub rzecz wykonująca określoną czynność, na przykład:
Tom cooks the food.
W tym przypadku wyraz Tom jest podmiotem zdania, a wyraz cooks jest czasownikiem ( ponieważ mamy do czynienia z czasem Present Simple, więc na końcu czasownika w trzeciej osobie pojawiła się końcówka es ). Tom jest wykonawcą czynności jaką jest gotowanie jedzenia. Możemy powiedzieć, że Tom jest bardzo aktywny w tym przypadku, a nie jest bierny.

W przypadku strony biernej dana rzecz lub przedmiot podlega określonej czynności. Nie jest dla nas istotne kto jest wykonawcą tej czynności, w naszym przypadku wcześniejsze zdanie w stronie biernej będzie wyglądało następująco:
The food is cooked (by Tom).
Określenie w nawiasie na końcu zdania nie jest konieczne i może zostać pominięte.

Zasady tworzenia strony biernej w języku angielskim nie są zbyt skomplikowane. Najlepiej jest je pokazać na przykładzie kilku zdań.

Active Voice Passive Voice
I write a letter. The letter is written.

Tworzenie strony biernej w języku angielskim odbywa się z wykorzystaniem trzeciej kolumny tabelki czasowników nieregularnych (written) lub też w przypadku czasowników regularnych dokładnie takiej samej formy czasownika jak czas Past Simple oraz formy czasownik be (być). W naszym przypadku jest to is (jest). Jeżeli rzeczownik będzie użyty w liczbie mnogiej wówczas będziemy musieli użyć formy are (są).

Oto inne przykłady tworzenia strony biernej:

Active Voice Passive Voice
You wash the car every week. The car is washed every week.
He watches TV in the evening. TV is watched in the evening.
We build our house. Our house is built.
They eat the apples. The apples are eaten

Bardzo ważną rzeczą o której należy pamiętać w przypadku strony biernej jest to, że nie wszystkie czasowniki pozwalają na utworzenie zdań w Passive Voice. Weźmy na przykład zdanie:
She laughs a lot.
Zdanie to nie posiada dopełnienia, którym jest rzeczownik występujący po czasowniku. W naszych wcześniejszych przykładach dopełnieniem był: letter, car, TV, house, apples a tutaj po czasowniku laugh nie ma rzeczownika. Wniosek z tego można wyciągnąć, że stronę biernę w języku angielskim tworzymy tylko i wyłącznie z czasownikami po których występuje dopełnienie. W terminologii gramatyczej tego typu czasowniki określamy jako Transitive Verbs (Czasowniki Przechodnie).

Present Simple passive zastosowanie

Kiedy używamy Present simple passive? Najczęściej są to sytuacje w których nie jest dla nas najważniejszy wykonawca określonej czynności, lecz sama czynność. Użycie strony strony biernej może być podyktowane chęcią skupienia się na samej czynności z pominięciem jej wykonawcy. Tak w duży uproszczeniu i skrócie można podsumowaś zastosowanie strony biernej. Więcej na temat strony biernej można znaleźć w odpowiednim dziale naszej strony internetowej.

Present Simple passive pytania

Active Voice Passive Voice
Do you wash the car every week? Is the car washed every week?
Does he watch TV in the evening? Is TV watched in the evening?
Do you build your house? Is your house built?
Do they eat the apples? Are the apples eaten?

Present Simple passive przeczenia

Active Voice Passive Voice
You don't wash the car every week. The car isn't washed every week.
He doesn't watch TV in the evening. TV isn't watched in the evening.
You don't build your house. Your house isn't built.
They don't eat the apples. The apples aren't eaten.

Present Simple passive let be allowed to

Czasownik let może funkcjonowaś jako Auxiliary Verb (czasownik posiłkowy):
Let's have a look.
a także jako zwykły czasownik
They let me know. (Dali mi znać.)
W tym ostatnim przypadku, gdy tworzymy stronę bierną z czasownikiem let, wówczas jesteśmy zmuszeni do użycia innego czasownika. Bardzo często używanym czasownikiem, który zastępuje czasownik let w stronie biernej jest czasownik to be allowed to.

Active Voice Passive Voice
They let me know ... I was told ...
They let me see the documents. I was allowed to see the documents.

Present Simple passive make

W przypadku czasownika make, w znaczeniu zmuszać kogoś do zrobienia czegoś, w stronie czynnej używamy po nim formy czasownika bez to, natomiast w stronie biernej czasownik musi być użyty w swojej pełnej formie łącznie z to.

Active Voice Passive Voice
They made me move my car. I was made to move my car.
They made me work hard. I was made to work hard.