Przysłówki częstotliwości po angielsku

Tabelka poniźej pokazuje przysłówki częstotliwości w języku angielskim wraz z tłumaczeniami na język polski.

Przysłówki częstotliwości Znaczenie
again and again raz za razem
a lot dużo
all the time cały czas
always zawsze
constantly stale, ciągle, niezmiennie
continually nieustannie, bezustannie, ciągle
continuously ciągle, stale
ever kiedykolwiek, zawsze
frequently często
from time to time od czasu do czasu
hardly ever rzadko kiedy
infrequently nie często
intermittently z przerwami, nieregularnie, sporadycznie
much dużo
never nigdy
normally normalnie
occassionally okazjonalnie
often często
periodically okresowo, periodycznie, cyklicznie
rarely rzadko
regularly regularnie
repeatedly wielokrotnie
seldom rzadko
sometimes czasami
sporadically sporadycznie
usually zwykle, zazwyczaj, normalnie