Definite article w angielskim


Angielski przedimek określony the (definite article), gdy jest używany w piśmie, ma tylko jedną formę.

Here is the solution to all your problems.

Używając go natomiast w mowie, należy wiedzieć, że posiada on dwie formy:
/ðə/ - używamy tej formy przed spółgłoskami
/ði/ - używamy tej formy przed samogłoskami

He’s the same old Tom – cheerful and happy. /ðə/
The emphasis is on the final syllable. /ði/

UWAGA: Należy pamiętać, że bierzemy pod uwagę dźwięk kolejnego wyrazu jaki występuje po przedimku określonym the, a nie jego pisownię. Jest to bardzo ważne. Na przykład wyraz MBA, gdy go piszemy, zaczyna się od spółgłoski m, a natomiast gdy go wymawiamy wówczas zaczyna się on od samogłoski e (em).

Istnieje grupa wyrazów, które w swojej pisowni zaczynają się od u, natomiast w wymowie rozpoczynają się od dźwięku /j/, na przykład unit /ju:nit/.

Po następujących wyrazach powinniśmy użyć formy /ðə/ ponieważ gdy wymawiamy te wyrazy, to rozpoczynają się one od /j/: uniform, union, unique, united, universal, universe, use, useful, useless, usual.
I’ll meet you at the usual time. /ðə/
I’m not planning to join the union. /ðə/

Następujące litery, które są spółgłoskami: f, h, l, m, n, r, s, x, gdy są wymawiane oddzielnie rozpoczynają się od samogłoski, na przykład: the MBA wymawiamy /ði em bi: ei/

UWAGA: Istnieje liczna grupa wyrazów, które rozpoczynają się od litery h, ale które nie mają w wymowie tego dźwięku. Pierwszym dźwiękiem w tym przypadku jest samogłoska i co za tym idzie należy użyć przedimka określonego the z wymową /ðə/. Na przykład wyraz honest wymawiamy /ɒnist/. Taka pisownia jest czasami określana jako nieme h.

Następujące wyrazy rozpoczynają się od litery h, lecz przedimek określony the wymawiamy /ði/ przed nimi ponieważ litera h nie jest wymawiana. honest, honestly, honesty, honour, hour, hourly
She gets paid by the hour. /ði/

The definite article the jest używany w następujących przypadkach:

Z rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedyńczej: the man,
z rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej: the shoes,
oraz rzeczownikami niepoliczalnymi: the water.

Kiedy mówimy o osobach lub rzeczach, o których wcześniej wspomnieliśmy
I met a girl and a boy. I didn't like the boy much, but the girl was very nice.
I have found a coin. The coin is worth 50p.
His car struck a tree; you can still see the mark on the tree.

Kiedy jasno wynika z sytuacji, które osoby lub rzeczy mamy na myśli
Who is the man over there talking to Sue?
Where's Simon?" "He's in the bathroom."
( = w łazience w domu )
Could you switch on the light? ( = światło w pokoju )
I got into a taxi. The driver asked me where I wanted to go.
( = kierowca taksówki do której wsiadłem )

Kiedy jest tylko jedna niepowtarzalna rzecz
the sun
the moon
the sky
the earth
the world

Kiedy mówimy o konkretnych rzeczach lub osobach
These are the shoes which I bought last week.
( konkretne buty, które kupiłem w ostatnim tygodniu )
Could you pass the milk, please?
( konkretne mleko na stole )
I like horses.
( konie ogólnie )
Look at the horses in that field.
( konkretne konie )
He only cares about money.
( pieniądze ogólnie )
Where is the money I gave you yesterday?
( konkretne pieniądze )

Czasami używamy the z rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedyńczej, gdy mówimy o czymś ogólnie. Ma to miejsce na przykład z nazwami zwierząt, kwiatów lub roślin.
The dolphin is an intelligent animal. ( delfiny ogólnie )
The orchid is a beautiful flower. ( orchidee ogólnie )

Używamy the gdy mówimy ogólnie o nazwach instrumentów muzycznych i wynalazków naukowych.
She can play the guitar and the piano.
Marconi invented the radio.

Niektóre potoczne wyrażenia z the mają ogólne znaczenie
the town
the country/side
the sea/side
the mountains
the rain

Możemy użyć the przed niektórymi przymiotnikami np.
young, old, rich, poor, blind w znaczeniu ogólnym.
The young should listen to the old.
( = młodzi ludzie mówiąc ogólnie; starsi ludzie mówiąc ogólne )

Używamy the przed narodowościami np. English, Italian, French, Swiss, Japanese gdy mamy na myśli 'ludzi danego kraju'.
The English drink a lot of tea.

Przed rzeczownikami określonymi przez zwrot, wyrażenie lub zdanie:
the girl in blue
the man with the banner
the boy that I met
the place where I met him

Przed stopniem najwyższym przymiotników oraz przed first, second itp. użytymi jako przymiotniki lub zaimki oraz only:
the first week
the best day
the only way

Kiedy odnosimy się do czegoś, co występuje pojedyńczo w konkretnym miejscu.
Mrs Robertson heard that the church had been bombed.
He decided to put some words on the blackboard.

Używamy the z rzeczownikami w liczbie pojedyńczej gdy odnosimy się do systemu lub usługi.
I don't like using the phone.
How long does it take on the train?

Używamy the z obszarami świata, regionami kraju, których nazwy zawierają north, south, east, lub west. Uwaga: istnieją wyjątki np.:
North America
the Middle East
the Far East
the north of England
the west of Ireland

Przed rzeczownikiem, który reprezentuje tylko jedną konkretną rzecz, z racji jej lokalizacji:
Could you switch on the light? ( = światło w tym pokoju )
Ann is in the garden. ( = ogród w tym domu )
the postman ( = listonosz, który zawsze przychodzi )
the car ( = nasz samochód )

Przed następującymi rzeczownikami, kiedy są użyte w ich podstawowym znaczeniu związanym z rozrywką: the cinema, the opera, the races. the pictures, the theatre, the radio
People often prefer watching TV to going to the cinema.
Yesterday, my fiancé suggested we should go to the theatre.

Przed muzycznym instrumentem, kiedy odnosimy się do 'grania':
She can play the guitar and the piano.

Przed konkretym lub specjalnym posiłkiem: I met him at the dinner given by the Browns.

Kiedy mówimy o czymś ogólnie, używamy rzeczowników w liczbie mnogiej a także rzeczowników niepoliczalnych bez the.
Natomiast kiedy mówimy o czymś konkretnym, używamy the.

Shoes are expensive. ( = buty ogólnie )
Milk is good for you. ( = mleko ogólnie )
These are the shoes which I bought last week.
( = konkretne buty )
Could you pass the milk, please?
( = konkretne mleko na stole )
He only cares about money. ( = pieniądze ogólnie )
Where is the money I gave you yesterday?
( = konkretne pieniądze )

Kiedy rzeczownik odnosi się do zbioru jako całości i kiedy robimy uogólnienia odnośnie całego zbioru zwierząt lub rzeczowników nieożywionych:
The cat drinks a lot of milk.
The lemon has vitamins in.

Ale wyraz man, gdy reprezentuje rasę ludzką, używany jest bez przedimka.
If oil supplies run out, man may have to fall back on the horse.

Przed przymiotnikiem, który jest użyty w stopniu najwyższym i pokazuje porównanie:
Mary Hailey in the most intelligent girl in the class.
( in comparison with the other girls in the class )
This is the biggest apple I have ever seen.
( in comparison with all the other apples I have ever seen )
That's the longer of the two shirts.
That's the more expensive of the two cars.

Przed liczebnikiem porządkowym
That's the fourth time you've made such a mistake.
Sofia is not the first capital of Bulgaria

Przed same
Mary always invites the same people.
Ann has got the same shirt as I have

Gdy nazwisko jest użyte w liczbie mnogiej:
the Quirks
the Sidneys

Kiedy występuje osoba lub miejsce o tej samej nazwie i w związku z tym jest konieczne sprecyzowanie o której osobie/rzeczy mówimy
Is that the Mary Brown?
I don't mean the Warsaw in the United States.

Aby podkreślić, że wymieniona osoba lub miejsce jest tym, które wszyscy znają
Was this book written by the Hemingway?
Are you going to the Monte Carlo?

W odniesieniu do miejsca w konkretnym okresie
This is not the Paris I used to know.
The New York of our epoch has become a dangerous place to live in.

Przed last and next kiedy odnosimy się do najbliższych dni, tygodni, miesiący, etc:
I met him the last week of our holiday. (not the week before the present one)
I hope to see you the next week after the end of our holiday. (not the week after the present one)

Przed grupą przymiotników, które oznaczają grupę ludzi
The unemployed should be given some money. (the class of people who are unemployed )
The brave are not always rewarded. (the class of people who are brave )

Przed przymiotnikami oznaczającymi narodowości i odnoszącymi się do grupy ludzi
The French often spend their free time abroad. ( the class of French people )
The Scottish are famous for their generosity. (the class of Scottish people )

Przed niektórymi przymiotnikami, które zmieniają się w abstrakcyjne rzeczowniki
The good characterizes his behaviour.
The bad is not a feature of Tom's character.

Przed ustalonymi wyrażeniami które składają się z przymiotnika w stopniu wyższym i które stosują się do wzoru: the more the merrier
The sooner you start your work the better.
The quicker you work the better for you

Przed rzeczownikiem odczasownikowym, który oznacza czynność/stan, który jest sprecyzowana przez rzeczownik
She has done the cooking.

Mówimy go to sea/be at sea (bez the) kiedy mamy na myśli: go/be on a voyage
Ken is a seaman. He spends most of his life at sea.
I would love to live near the sea. (not "near sea")

Mówimy space (not "the space") kiedy mamy na myśli przestrzeń we wszechświecie
There are millions of stars in space. (not "in the space")
He tried to park his car but the space wasn't big enough.

Używamy the + rzeczownik policzalny w liczbie pojedyńczej, gdy mówimy o rodzaju maszyny, lub wynalazku etc.
When was the telephone invented?
The bicycle is an excellent means of transport

oceany
the Pacific (Ocean)
the Atlantic (Ocean)

morza
the Baltic (Sea)
the Black Sea

rzeki
the Vistula
the Nile
the River Thames lub
the Thames

kanały
the Panama Canal
the Suez Canal

pustynie
the Sahara
the Kalahari

grupy wysp
the Canaries
the West Indies
the Bahamas

łańcuchy górski
the Alps
the Tatras

wyjątkowo, przed nazwami miast
the Hague
the Piraeus

kraje, jeśli ich nazwa zawiera następujące wyrazy:
Kingdom, Union, Republic or State

The United Kingdom
The People's Republic of China
The United States

wyjątki:
The Netherlands
the Philippines

regiony
the Middle East
the Far East
the north of England