Strona bierna w angielskim

Forma

Strona bierna jest tworzona w następujący sposób:

1. forma czynna jest zastąpiona przez odpowiadającą jej konstrukcję składającą się z czasownika posiłkowego to be + imiesłów czasu przeszłego (past participle) czasownika w formie czynnej.

2. dopełnienie zdania w formie czynnej staje się podmiotem zdania w formie biernej:
Strona czynna: They greeted him.
Strona bierna: He was greeted (by them).

Podmiot zdania w stronie czynnej może stać się wykonawcą czynności w stronie biernej

He was greeted by the delegation.

W większości zdań w stronie biernej wykonawca czynności jest pomijany

The fact is widely known.

Czasownik posiłkowy be w stronie biernej jest czasami zastępowany przez get (w języku nieformalnym)

He got injured.