Indefinite article w angielskim


Przedimek nieokreślony (indefinite article), ma dwie formy, zarówno w piśmie jak i mowie:
a wymawiamy /ə/
an wymawiamy /ən/

A używamy przed spółgłoskami, natomiast an jest używane przez samogłoskami:
He’s got a fast car.
I’m reading an interesting book.

Podobnie jak w przypadku przedimka określonego the, ważna jest wymowa wyrazów a nie ich pisownia. Używamy przedimka nieokreślonego a przed wyrazami, które rozpoczynają się od spółgłoski w wymowie wyrazu, nawet jeśli w pisowni rozpoczynają się one od litery, która jest samogłoską.
This is a unique post that is unusually useful.

Przedimek nieokreślony an jest używany przed wyrazami które rozpoczynają się od niemego h (tzn. na początku wyrazu piszemy h, lecz nie wymawiamy go) i przed spółgłoskami, które czytając rozpoczynają się od samogłoski, jak ma miejsce na przykład w przypadku skrótów.
She got up an hour ago. He wants to finish an MBA course.

Niektóre osoby używają an przed takimi wyrazami jak hotel, historic, history, habitual i kilkoma innymi zaczynającymi się od h, gdzie pierwsza sylaba nie jest akcentowana. Zazwyczaj te osoby nie wymawiają h, kiedy używają an z tymi wyrazami.
He came across an hotel he wanted.

Niemniej jednak zdecydowana większość osób używa a z tymi wyrazami.
Is there a hotel near here?

The indefinite article the jest używany w następujących przypadkach:

Przed rzeczownikiem policzalnym w liczbie pojedyńczej:
I have a book.
I can see a mountain.

Kiedy rzeczownik policzalny w liczbie pojedyńczej jest wymieniony poraz pierwszy:
I have bought a house.
Yesterday I met a friend.

Kiedy rzeczownik policzalny w liczbie pojedyńczej jest użyty jako przykład elementu reprezentującego wszystkie jednostki należące do danej grupy:
An elephant is heavy.
(i.e. "any elephant" or "all elephants")
In spring, a tree is green.
(i.e. In spring, all trees are green.)

Kiedy rzeczownik policzalny w liczbie pojedyńczej jest użyty jako dopełnienie czasowników: be lub become
Ernest Hemingway was a writer.
Isaac Newton became a great scientist.

W zdaniach wykrzyknikowych przed rzeczownikiem policzalnym w liczbie pojedyńczej:
What a nice day!
What a charming person!

Przed few (użytym z rzeczownikami policzalnymi) i little (użytym z rzeczownikami niepoliczalnymi) które oznaczają "małą liczbę" lub "niewielką ilość"
I have a few friends. (i.e. "several friends")
I have a little fortune. (i.e. "some money" - positive meaning)

Wyrażeniach ceny, prędkości, etc:
two pounds a dozen
eighty miles an hour

Przed Mr./Mrs./Miss + nazwisko, kiedy osoba wymieniona jest zupełnie nieznana rozmówcy:
a Mr. Brown which means "a man called Brown"

Przed nazwiskiem, kiedy chcemy powiedzieć, że osoba o której mówimy ma cechy osoby wymienionej z nazwiska:
He was an Einstein of his time.
Tom will never be a Nelson.

Przed pewnymi wyrażeniami liczbowymi:
a dozen
a thousand = one thousand
i przed wyrażeniami takimi jak:
a lot of
a great deal

Przed rzeczownikami niepoliczalnymi przed którymi występuje przymiotnik:
He has a strong character.
Do you know that Robert Wilson has a good knowledge of Chinese?

Przed stopniem wyższym przymiotnika po którym występuje rzeczownik:
This is a better strawberry.
This is a more interesting book.

Przed stopniem najwyższym przymiotnika po którym występuje rzeczownik. W tym przypadku wyraz most oznacza ‘very’ lub ‘extremely’:
Tom Smith is a most intelligent boy. (i.e. a very intelligent boy)
Professor Brown gave a most interesting lecture. (i.e. a very interesting lecture)