Zmiany w mowie zależnej


Tworząc Mowę Zależną (Reported Speech) bardzo często należy dokonać zmian poza zmianą czasów. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze te zmiany są konieczne.

Zamieniamy z: Zamieniamy na:
czas: now immediately / then
two days ago two days before / earlier
today that day
tonight that night
yesterday the previous day / the day before
miejsce here there
this place that place
these places those places
czasowniki come go
bring take
czasowniki modalne can could
will would
may might
NIE ZMIENIAMY: would, could, might, ought to, needn't have, used to