Stopniowanie przysłówków

Tabelka poniźej pokazuje stopniowanie przysłówków w języku angielskim.

Przysłówek Stopień wyższy Stopień najwyższy
Taka sama forma jak przymiotnik: fast faster fastest
-ly przysłówki sposobu easily more easily most easily
briefly more/less briefly most/least briefly
clearly more/less clearly most/least clearly
quickly more/less quickly most/least quickly
Niektóre przysłówki częstotliwości rarely more rarely most rarely
seldom more seldom most seldom
often more often
oftener (less common)
most often
-
Wyjątki: badly worse worst
far farther
further
farthest
further
late later last
little less least
much more most
well better best

Latest i last mogą być przymiotnikami.
I have bought the latest CD of Coldplay. (najnowsze)
I bought the last CD of Whitney Huston. (ostatnie)

Normalnie tylko wyraz last jest używany jako przysłówek.
That was a difficult question, so I answered it last.
It last snowed six months ago. (= The last time it snowed was ...)

Farther i further mogą być używane w odniesieniu do odległości.
He drove then miles farther/further than necessary.