Rzeczowniki zbiorowe w angielskim


W języku angielskim istnieje grupa rzeczowników, które pomimo formy liczby pojedyńczej oznaczają zbiorowość. Poniżej znajduje się lista przedstawiająca przykłady takich rzeczowników.

Rzeczowniki Znaczenie
crowd tłum
crew załoga
family rodzina
jury sąd przysięgłych
flock stado
team zespół

Rzeczowniki te mogą występować z czasownikiem odnoszącym się do liczby mnogiej lub pojedyńczej ( w przypadku, gdy odnosimy się do zbiorowości jako całość).

My family consists of 5 people.
My family are always quarrelling with one another.

The crew of this ship is too numerous.
The crew were all wondering about the deck.