Zero article w angielskim


The zero article the jest używany w następujących przypadkach:

Przed rzeczownikiem policzalnym w liczbie pojedyńczej, kiedy zwracamy się do kogoś
What is the matter, Doctor?
Don't worry, Mother. I will be O.K.

Przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej, kiedy reprezentują one wszystkie jednostki należące do danej grupy
Elephants are big animals.
Oranges have vitamins in.

Kiedy rzeczownik policzalny w liczbie mnogiej oznacza liczbę niesprecyzowanych elementów
There are people in the street.
Students often stay at colleges.

Kiedy rzeczownik policzalny w liczbie mnogiej występuje po be lub become
The Browns are engineers.
Mrs. Smith's daughters became actresses.

Przed rzeczownikami abstrakcyjnymi takim jak: beauty, truth, etc.
Beauty is truth.

Przed nazwami materiałów/tworzyw takich jak: wood, glass, etc.
Chairs are made of wood.
This vase is made of glass

Niektóre z tych rzeczowników mogą być użyte jako rzeczowniki policzalne i wówczas są one poprzedzone przez the indefinite article
a wood (i.e. "a small forest")
a glass (i.e. "a mirror" or "a drinking vessel")
There is a wood not far from my cottage.
I got a glass as a birthday present.

Przed takimi rzeczownikami niepoliczalnymi jak money, milk, etc.:
Lily needs money.
One should drink milk.

Te rzeczowniki mogą być poprzedzone takimi wyrażeniami jak: some, a lot of, etc.
Lily needs some money.
One should drink a lot of milk.

W wyrażeniach wykrzyknikowych, kiedy są użyte rzeczowniki nie policzalne lub rzeczowniki policzalne w liczbie mnogiej
What dirt!
What flowers!
except:
What a waste!
What a pity!

Przed few i little kiedy wyrażamy małą liczbę lub niewielką ilość
I have few friends. (i.e. ‘almost no friends’)
I have little sugar. (i.e. ‘almost no sugar’)

Kiedy rzeczownik policzalny w liczbie pojedyńczej jest użyty po be i become i oznacza unikalny zawód
John Kennedy was President.
Karol Wojtyla became Pope.

Kiedy rzeczownik występuje po turn
He turned musician and made a great career.
He turned spy and was imprisoned.

Kiedy rzeczownik odnosi się do instutucji, która jest jedyna w swoim rodzaju
When will parliament begin its session?
When does school end?

Przed dwoma lub więcej rzeczownikami, kiedy odnoszą się one do pary ludzi lub do pary nieożywionych rzeczy
Father and mother went to the cinema.
She was studying day and night before her final exams.

Kiedy rzeczownik jest użyty w notatkach, znakach, nagłówkach gazet, telegrafach, etc.
Private road.
Design flaw feared.

Przed niektórymi rzeczownikami, które są jedyne w swoim rodzaju
Heaven
Hell
Paradise

Przed nazwami pór roku, miesiącami, dniami tygodnia
summer
April
Sunday

Przed rzeczownikami poprzedzonymi zaimkiem lub przymiotnikiem
my shirt
my white shirt

Przed nazwami posiłków, z wyjątkiem kiedy są one poprzedzone przymiotnikiem:
We have breakfast at eight.
He gave us a good breakfast.

The indefinite article jest użyty gdy mówimy o specjalnym posiłku przygotowanym dla uczczenia czegoś lub gdy gościmy kogoś
I was invited to dinner. (in the ordinary way)
I was invited to a dinner given to welcome the new ambassador.

Przed następującymi rzeczownikami, kiedy wymienione miejsca są używane do ich podstawowego celu
bed
goal
school
court
church
hospital
sea
prison
college
market
university
We learn at school.
When he became seriously ill, he was taken to hospital.
but:
My bus stops opposite the school.
Yesterday, I was allowed to go to the hospital to see my cousin.

Przed rzeczownikiem sea, gdy mówimy o żeglarzach lub pasażerach
We go to sea as sailors.
to be at sea = to be on a voyage as passengers or crew

Ale gdy mówimy o morzu, jako terenie nadmorskim, wówczas stosujemy the
But to go to or be at the sea = to go to or be at the seaside.
When he was young he lived by/near the sea.

Kiedy rozmówca odnosi się do własnego miasta
We go to town sometimes to buy clothes.
We were in town last Monday.

Przed nazwiskami
Professor Smith
Adam Brown

Przed nazwami świąt
Christmas
Easter

Przed nazwami niektórych czasopism
Time
Newsweek

Przed nazwami niektórych organizacji
British Rail
British Airways

Przed nazwami niektórych budynków, mostów i ulic
Welbeck Mansion
London Bridge
Regent Street

Przed man, kiedy mamy na myśli 'rodzaj ludzki'
Man constantly changes his natural environment.

kontynenty
Africa
South America

kraje, hrabstwa, stany
Poland
Oxfordshire
Vermont

miasta, miasteczka i wsie
New York
Tokyo
Wilkowyje

pojedyńcze wyspy, chyba że w nazwie występuje przyimek
Malta
Corsica
Crete
Long Island
The Isle of Wight
The Isle of Man

jeziora
Lake Baikal
Lake Victoria

pojedyńcze góry, chyba że zawierają w nazwie przyimek
Mount Everest
Mount Blanc
The Mountain of the Seven Sights

ulice
Oxford Street
Broadway

w wyrażeniach takich jak
day by day
from dawn to dusk
hand in hand
from beginning to end
face to face
from west to east

Przed rzeczownikami abstrakcyjnymi, które są użyte w znaczeniu ogólnym
Some people like risk.

Przed rzeczownikiem home, kiedy odnosimy się do domu rozmówcy lub słuchacza
It's late I have to go home.
If you don't feel well, you should stay at home.

Przed last i next, kiedy odnosimy się do najbliższych dni, tygodni, miesięcy, etc.
I met him last week.
(i.e. "the week before the present one")
I hope to see you next week.
(i.e. "the week after the present one")

Przed gerund kiedy czynność/stan wyrażone przez gerund nie jest określone
Mrs. Thompson likes cooking.