Meeting 22

Explanations: Polish - English English - Polish
Test: Polish - English English - Polish
 • POLISH
 • zarządzanie i literatura
 • ekonomia i prawo
 • nauki ścisłe / nauka
 • technologia informacyjna
 • szkoła podstawowa
 • oprócz tego kursu
 • przystępować do egzaminu
 • zdać egzamin
 • oblać (nie zdać) egzamin
 • dostać się na uniwersytet
 • zdobyć stopień naukowy
 • zrobić kurs
 • wybrać karierę
 • mieć rozmowę kwalifikacyjną
 • ubiegać się o pracę
 • zarabiać pieniądze
 • szkolić się na szefa kuchni
 • być bezrobotnym
 • co jeszcze
 • pracować jako kierowca ciężarówki
 • każda osoba
 • ona wymieniła nauki ścisłe
 • giełda papierów wartościowych
 • krach roku 1987
 • największe miasto
 • najszybciej rosnące miasto
 • centrum handlowe
 • to składa się z mikroukładów
 • pamięć tylko do odczytu
 • to zawiera stałe instrukcje
 • handlarze przepłynęli przez ocean
 • brać antybiotyki
 • choroba nie jest poważna
 • dwa atomy wodoru
 • most wiszący
 • gospodarka zależy częściowo od …
 • naturalne zasoby
 • ENGLISH
 • management & literature
 • economics & law
 • science
 • information technology
 • primary school
 • apart from this course
 • to take an exam
 • to pass an exam
 • to fail an exam
 • to get into university
 • to get a degree
 • to do a course
 • to choose a career
 • to have an interview
 • to apply for a job
 • to earn money
 • to train to be a chef
 • to be unemployed
 • what else
 • to work as a van driver
 • each person
 • she mentioned science
 • the stock market
 • the crash of 1987
 • the largest city
 • the fastest-growing city
 • the commercial center
 • it consists of microchips
 • ROM = read-only memory
 • it contains permanent instructions
 • traders sailed across the Ocean
 • to take antibiotics
 • the illness isn’t serious
 • two atoms of hydrogen
 • a suspension bridge
 • economy depend in part on …
 • natural resources