Meeting 26

Explanations: Polish - English English - Polish
Test: Polish - English English - Polish
 • POLISH
 • utrzymuję kontakt z przyjaciółmi
 • kontaktuję się z kolegami
 • kontaktowanie się na przestrzeni wieków
 • wydarzenie miało miejsce
 • zajęło więcej niż 4 miesiące
 • otrzymać wiadomości
 • sposób komunikowania się
 • uporządkować
 • dostarczać listy
 • pojawiło się w 1876
 • było olbrzymie
 • one stały się popularne
 • denerwujące maile
 • dotrzeć do Europy
 • antyczny Egipt
 • ludzie nosili listy
 • bardzo niewielu ludzi
 • kilkoro ludzi
 • w tamtych czasach
 • nie potrzebowałeś znaczka
 • nie pojawiło się aż do 1840
 • zamach na Prezydenta Lincolna
 • pierwsza maszyna do pisania
 • zademonstrować maszynę
 • nowy wynalazek
 • one ważyły około 13,5 kilograma
 • używać gwizdków
 • trudno uwierzyć
 • niewiarygodna liczba
 • w dzisiejszych czasach
 • krótkofalówka
 • sprzedawca
 • klawiatura komputera
 • ponieważ one były bardzo ciężkie
 • oni musieli używać gwizdków
 • SMS
 • ENGLISH
 • I keep in touch with friends
 • I get in touch with colleagues
 • getting in touch through the ages
 • the event happened
 • it took more than 4 months
 • to receive the news
 • the way of communicating
 • to put in order
 • to deliver letters
 • it appeared in 1876
 • it was enormous
 • they became popular
 • annoying emails
 • to reach Europe
 • Ancient Egypt
 • people carried letters
 • very few people
 • a few people
 • in those days
 • you didn’t need a stamp
 • it didn’t appear until 1840
 • President Lincoln’s assassination
 • the first typewriter
 • to demonstrate the machine
 • a new invention
 • they weighed around 13.5 kilos
 • to use whistles
 • it’s hard to believe
 • an incredible number
 • nowadays
 • walkie-talkie
 • a salesman
 • a computer keyboard
 • since they were very heavy
 • they had to use whistles
 • a text message