Forma dzierżawcza rzeczowników w angielskim


Formę dzierżawczą rzeczowników w języku angielskim tworzymy dodając do rzeczownika
apostrof (') i literę -s.

Formy dzierżawcze
typowa forma dzierżawcza John's car
the girl's father
James's sister
a dog's life
rzeczowniki w liczbie mnogiej otrzymują apostrof po kończowej literze the boys' father
our neighbours' dog
the Browns' house
the Joneses' car
rzeczowniki w liczbie mnogiej otrzymują apostrof i -s the children's toys
women's rights
men's clothing
gentlemen's agreement
rzeczowniki odnoszące się do rzeczy a pound of sugar
the door of the room
the conquest of space
a proof of honesty
rzeczowniki w przypadku personifikacji od nazw krajów, miast, rzek, niektórych zjawisk przyrody Poland's economy
England's sons
Warsaw's pride
the sun's rays
w wyrażeniach odnoszących się do pojęć czasu i miary a day's journey
a four-weeks' holiday
a three-miles' walk
a yard's distance