Past Perfect Continuous mowa zależna

Gramatyczne objaśnienia Budowa czasu Past Perfect Continuous
Zastosowanie czasu Past Perfect Continuous
Charakterystyczne słówka w Past Perfect Continuous
Mowa zależna w Past Perfect Continuous
Strona bierna w Past Perfect Continuous
Ćwiczenia Past Perfect Continuous

Budowę mowy zależnej (Reported Speech) czasu Past Perfect Continuous rozpocznijmy od zdania w mowie niezależnej (Indirect Speech), czyli tego co faktycznie zostało wypowiedziane przez określoną osobę:

"I had been writing an email before you arrived", he says.
"Pisałem maila zanim przyjechałeś", on mówi.

W naszym przykładzie użyliśmy słówka say w czasie teraźniejszym, tak się zdanie w mowie zależnej będzie wyglądało w następujący sposób:

He says (that) he had been writing an email before I arrived.
On mówi, że pisał maila zanim ja przyjechałem.

Jak widzimy, jedyną zmianą jaka zaszła w Reported Speech jest zmiana zaimka osobowego I na he. Czas nadal jest ten sam czyli Past Perfect Continuous. W kolejnym przykładzie czasownik say został użyty w czasie przeszłym.

"I had been writing an email before you arrived." he said.
"Pisałem maila zanim przyjechałeś." on powiedział.

Jeżeli zamienimy to zdanie na mowę zależną to będzie ono wyglądało w następujący sposób:

He said (that) he had been writing an email before I arrived.
On powiedział, że pisał maila zanim ja przyjechałem.

Jak widzimy zamiana na mowę zależną jest dokładnie taka sama jak wcześniej. Można więc wyciągnąć wniosek, że w przypadku czasu Past Perfect Continuous nie zamieniamy go na żaden inny czas bez względu na to czy wyraz relacjonujący (say, tell, ask etc.) jest użyty w czasie teraźniejszym czy przeszłym. Tabelka poniżej podsumowuje używanie czasu Past Perfect Continuous w mowie zależnej.

He says (that) past perfect continuous past perfect continuous
He said (that) past perfect continuous past perfect continuous