Past Perfect Continuous charakterystyczne słówka

Gramatyczne objaśnienia Budowa czasu Past Perfect Continuous
Zastosowanie czasu Past Perfect Continuous
Charakterystyczne słówka w Past Perfect Continuous
Mowa zależna w Past Perfect Continuous
Strona bierna w Past Perfect Continuous
Ćwiczenia Past Perfect Continuous

Mając do czynienia z czasem Past Perfect Continuous możemy czasami spotkać w zdaniach określone wyrazy do których należą:

For

Używając for musimy pamiętać, że odnosimy się wówczas do do okresu czasu przez jaki trawała dana czynność, a nie do punktu w czasie.

The water had been boiling for half an hour before anybody noticed it.
Woda gotowała się przez pół godziny zanim ktokolwiek to zauważył.
In 2014 The Browns had been living in London for twenty years.
W 2014 Brownowie mieszkali w Londynie przez dwadzieścia lat.

Since

Kiedy używamy since, wówczas odnosimy się do określonego punktu w czasie, a nie do okresu czasu przez jaki trawała dana czynność.

It was now seven o'clock and he was tired because he had been working since dawn.
Teraz była godzina siódma i on był zmęczony ponieważ pracował od świtu.
I had been working for Nike since 2005.
Pracowałem dla Nike od 2005.
We had been waiting for Chris since morning when he finally arrived at 4 p.m.
Czekaliśmy na Chrisa od rana kiedy ostatecznie przyjechał o 4 popołudniu.
She had been studying since morning and felt very tired.
Uczyła się od rana i czyła się bardzo zmęczona.

When

They had been watching TV when the lights went off.
Oglądali telewizję kiedy zgasły światła.
She had been working at that company for three years when it went bankrupt.
Ona pracowała w tej firmi przez trzy lata kiedy ona zbankrutowała.

How long

How long had you been waiting before she came?
Jak długo czekałeś na nią zanim ona przyszła?
How long had you been waiting to get on the bus?
Jak długo czekałeś zanim wsiadłeś do autobusu?
How long had you been studying English before you moved to London?
Jak długo uczyłeś się angielskiego zanim przeprowadziłeś się do Londynu?

Before

I had been sleeping for three hours before the alarm clock went off.
Spałem przez trzy godziny zanim włączył się budzik.
They had been talking for over an hour before Tony arrived.
Rozmawiali przez ponad godzinę zanim Tony przejechał.
James had been teaching at the university for more than a year before he left for London.
James uczył na uniwersytecie przez więcej niż rok zanim wyjechał do Londynu.