Angielskie słownictwo: tłumaczenia wyrazów i zwrotów

en-grammar-future-perfect-sentences.html
Tłumaczenia: Polski - Angielski
Ćwiczenie:
 • Polski
 • uzupełnij zdania
 • powiedz narodowość
 • Pośpiesz się. Jesteśmy spóźnieni.
 • jestem gotowy
 • jesteśmy na wakacjach
 • zrób ćwiczenie
 • przeczytaj zasady
 • taki sam
 • różny
 • podkreśl sylabę
 • ćwicz zdania
 • popraw złe narodowści
 • posłuchaj i sprawdź
 • policz liczby
 • uporządkuj wyrazy
 • zrób pytania
 • dopasuj odpowiedzi do pytań
 • który wyraz jest różny?
 • brakujące samogłoski
 • napisz liczby
 • dopasuj zdania do odpowiedzi
 • Skąd jesteś?
 • Życzę miłego dnia!
 • to jest fantastyczne
 • uzupełnij krzyżówkę
 • gdzie w Polsce?
 • to jest dobre
 • jajko
 • drzewo
 • prysznic
 • wybierz sześć liczb
 • wyrazy i dźwięki
 • dobrze lub źle
 • złe narodowości
 • spóźniłeś się
 • jesteśmy na wakacjach
 • on jest w pokoju dziesięć
 • wytłuszczone wyrazy
 • uzupełnij luki
 • gdzie (jest to) możliwe
 • użyj skróconych form
 • uporządkuj wyrazy
 • utwórz pytania
 • tajemniczy wyraz
 • Angielski
 • complete the sentences
 • say the nationality
 • Hurry up. We are late.
 • I am ready
 • we are on holiday
 • do the exercise
 • read the rules
 • the same
 • different
 • underline the syllable
 • practise the sentences
 • correct the wrong nationalities
 • listen and check
 • count the numbers
 • order the words
 • make questions
 • match the answers to the questions
 • which word is different?
 • the missing vowels
 • write the numbers
 • match the sentences to the responses
 • Where are you from?
 • Have a nice day!
 • it’s fantastic
 • complete the crossword
 • where in Poland?
 • it is good
 • an egg
 • a tree
 • a shower
 • choose six numbers
 • words and sounds
 • right or wrong
 • the wrong nationalities
 • you are late
 • we are on holiday
 • he is in room ten
 • the bold words
 • complete the gaps
 • where possible
 • use contractions
 • order the words
 • make questions
 • the mystery word