Past Perfect budowa

Gramatyczne objaśnienia Budowa czasu Past Perfect
Zastosowanie czasu Past Perfect
Charakterystyczne słówka w Past Perfect
Mowa zależna w Past Perfect
Strona bierna w Past Perfect
Ćwiczenia Past Perfect

Jak zbudowany jest angielski czas Past Perfect poznamy na przykładzie następującego zdania:

I had written a letter before you arrived.
(Ja) napisałem list zanim przyjechałeś.

Patrząc na to zdania przychodzi na myśl podobieństwo do czasu Present Perfect. Jedyną różnicą jest obecność słowa had zamiast have / has. Spójrzmy jak jest zbudowany omawiany przez nas czas Past Perfect, określany również jako czas zaprzeszły.

podmiot + had + 3 forma czasownika /
forma -ed
+ dopełnienie

Nie bez powodu pokazaliśmy zdanie w czasie Past Perfect w sąsiedztwie zdania w czasie Past Simple. Powodem tej sytuacji jest fakt, że czas zaprzeszły określa czynność, które miała miejsce zanim inna czynność w przeszłości wydarzyła się. W naszym przypadku tą czynności jest you arrived. Stanowi ona jak gdyby punkt odniesienia dla czynności w czasie Past Perfect. Nie oznacza to jednak, że zawsze powinniśmy stosować czas Past Simple z czasem Past Perfect.

Tabelka poniżej pokazuje jak wygląda stosowanie omawianego przez nas czasu w przypadku wszystkich osób.

Liczba pojedyncza
I / you / he / she / it had arrived
finished
started
shut
Liczba mnoga
We / You / They had gone
eaten
slept
watched

Jak widzimy formy czasu zaprzeszłego są dokładnie takie same dla wszystkich osób, bez zwględu na to czy mamy do czynienia z liczbą mnogą czy też pojedynczą. W tym miejscu warto jest zaznaczyć, że w przypadku tego czasu możemy używać skróconej formy wyrazu had, którą jest 'd. Tabelka poniżej pokazuje użycie skróconych form dla wszystkich osób.

Liczba pojedyncza
I / you / he / she / it 'd arrived
finished
started
shut
Liczba mnoga
We / You / They 'd gone
eaten
slept
watched

Tabelka poniżej przedstawia zasady pisowni czasowników stosowanych w czasie Past Perfect Simple przy tworzeniu past participle. Jak łatwo się domyśleć, są one dokładnie takie same jak zasady obowiązujące dla czasu Present Perfect Simple.

Zasada   Bezokolicznik Past participle
czasowniki zakończone na -e -d phone phoned
smile smiled
agree agreed
lie lied
czasowniki NIE kończące się na -e -ed ask asked
clean cleaned
follow followed
video videoed
czasowniki zakończone pojedyńczą spółgłoską poprzedzoną pojedyńczą samogłoską podwajają spółgłoskę   beg begged
rub rubbed
w czasownikach dwusylabowych ostatnia spółgłoska podwaja się, gdy ostatnia sylaba jest akcentowana i zawiera pojedyńczą spółgłoskę poprzedzoną samogłoską prefer preferred
refer referred
occur occurred
-y przechodzi w -i, jeżeli jest poprzedzone przez spółgłoskę -ed carry carried
deny denied
fry fried
try tried