Past Perfect strona bierna

Gramatyczne objaśnienia Budowa czasu Past Perfect
Zastosowanie czasu Past Perfect
Charakterystyczne słówka w Past Perfect
Mowa zależna w Past Perfect
Strona bierna w Past Perfect
Ćwiczenia Past Perfect

Tworzenie strony biernej (passive voice) rozpoczniemy od porównania dwóch zdań w czasie Past Perfect. Pierwsze z nich jest w stronie czynnej (active voice), drugie natomiast jest w stronie biernej.

I had written a letter.
The letter had been written.

Na podstawie pokazanego przykładu możemy określić następujące elementy składające się na zdanie w stronie biernej.

podmiot + had + been + past participle

W przypadku czasu zaprzeszłego (Past Perfect) nie ma znaczenia czy podmiot zdania jest w liczbie pojedynczej czy też mnogiej. Tabelka poniżej pokazuje dwa zdania z których pierwsze posiada podmiot w liczbie pojedynczej, natomiast drugie w liczbie mnogiej.

Liczba pojedyncza
The letter had been written.
Liczba mnoga
The letters had been written.

Tabelka poniżej porównuje tłumaczenia zdań w stronie czynnej i biernej.

I had written a letter.
(Ja) Napisałem list.
The letter had been written.
List został napisany.

Jak widzimy na przykładzie tłumaczeń zdań w przypadku czasu Past Perfect mamy do czynienia z czynnościami, które zostały zakończone, a nie z czynnościami, które były w trakcie wykonywania.