Past Simple strona bierna

Gramatyczne objaśnienia Budowa czasu Past Simple
Zastosowania czasu Past Simple
Przeczenia w czasie Past Simple
Pytania w czasie Past Simple
Was Were w Past Simple
Strona bierna w czasie Past Simple
Ćwiczenia Past Simple

Naukę strony biernej w czasie Past Simple, najlepiej jest rozpocząć od porównania dwóch zdań. Pierwsze z nich jest w stronie czynnej a drugie w stronie biernej czyli Passive Voice.

I wrote a letter.
The letter was written.

Zasadnicza różnica pomiędzy stroną czynną i bierną w czasie Past Simple jest obecność dodatkowe słowa (w naszym przypadku jest to was) oraz zmiana formy czasownika z formy przeszłej wrote na formę written czyli past participle (trzecie kolumna czasowników nieregularnych). Tabelka poniżej pokazuje schemat tworzenia strony biernej (passive) w omawianym przez nas czasie.

podmiot + was / were + past participle

Zdania w stronie biernej w czasie Past Simple składają się z następujących części: podmiot zdania, forma przeszła czasownik to be (być) was/were oraz past participle, czyli trzecia forma czasowników nieregularnych lub forma przeszła czasownków regularnych. Tabelka poniżej przedstawia stronę bierną omawianego czasu dla podmiotu zdania w liczbie pojedynczej i mnogiej.

Liczba pojedyncza
The letter was written.
Liczba mnoga
The letters were written.

W czasie Past Simple formy was używamy w sytuacji, gdy mamy do czynienia z podmiotem zdania w liczbie pojedynczej (letter), natomiast formy were używamy z podmiotem w liczbie mnogiej (letters). Tabelka poniżej pokazuje porównanie tłumaczeń dwóch zdań z których pierwsze jest w stronie czynnej a drugie w stronie biernej.

I wrote a letter.
(Ja) Napisałem list.
The letter was written.
List został napisany.