Past Simple budowa

Gramatyczne objaśnienia Budowa czasu Past Simple
Zastosowania czasu Past Simple
Przeczenia w czasie Past Simple
Pytania w czasie Past Simple
Was Were w Past Simple
Strona bierna w czasie Past Simple
Ćwiczenia Past Simple

Naukę budowy angielskiego czasu Past Simple rozpoczniemy od przykładowego zdania.

I loved swimming.

Jak tworzymy czas Past Simple? Zdania w tym czasie wyglądają bardzo podobnie do czasu Present Simple. Jak widzimy na przykładzie powyżej jedyna różnica polega na formie czasownika. Jak bardzo łatwo się domyśleć czasownik w czasie przeszłym powinien mieć formę przeszłą. W naszym przypadku jest czasownik loved. Wniosek nasuwa się jeden. Czasowniki w czasie przeszłym mają końcówkę d. Naturalnie to byłoby zbyt piękne, żeby było zawsze prawdziwe. Jak to zwykle bywa w języku angielskim jest wiele odstępstw od określonej reguły. Podobnie jest i w tym przypadku. Przeanalizujmy nasz przykład:

podmiot + czasownik w
czasie przeszłym
+ dopełnienie

Jak widzimy zdania w czasie Past Simple zbudowane są z następujących części: podmiot, czasownik w formie czasu przeszłego oraz dopełnienie (które jak to zwykle bywa w przypadku czasów w języku angielskim nie zawsze jest konieczne). Bardzo dużym ułatwieniem w przypadku omawianego czasu jest to, że forma czasownika w czasie Past Simple jest dokładnie taka sama dla wszystkich osób, bez względu na to czy mamy do czynienia z liczbą pojedynczą czy mnogą. Nawet czasownik w trzeciej osobie liczby pojedynczej jest dokładnie taki sam jak w innych osobach. Uff. To naprawdę upraszcza wiele rzeczy. Nie bez powodu w nazwie tego czasu mamy słowo Simple czyli Prosty. W przypadku czasu przeszłego w języku polskim nie jest już to tak proste, mając do czynienia z wieloma różnymi końcówkami dla poszczególnych osób. Tabelka poniżej przedstawia jak to wygląda w języku angielskim.

Liczba pojedyncza
I / you / he / she / it waited
finished
stopped
dreamed
played
Liczba mnoga
We / You / They played
arrived
worked
posted
watched

Jak widzimy na przedstawinych przykładach powyżej forma czasownika w czasie Past Simple jest dokładnie taka sama dla wszystkich osób (bez żadnych wyjątków). Pewne problemy zaczynają się z samymi czasownikami. W języku angielskim czasowniki można podzielić na regularne i nieregularne, a mówiąc bardziej przystępnie na czasowniki tworzące czas przeszły dzięki końcówkom d lub ed (czasowniki regularne) i na te, które w czasie przeszłym zmieniają mniej lub bardziej swoją formą. W tym miejscu nie będziemy poświęcali zbyt dużo czasu samym czasownikom, ponieważ nie jest to główny temat naszej lekcji.

Simple Past czasowników regularnych tworzymy przez dodanie -ed lub -d. Czasami może być konieczne wprowadzenie drobnych zmian w pisowni wyrazu, o których szczegółowo piszemy poniżej. Jeżeli chodzi o czasowniki nieregularne  to niezbędna jest ich doskonała znajomość do poprawnego tworzenia czasu Simple Past.

zasada   bezokolicznik past participle
czasowniki zakończone na -e -d phone phoned
smile smiled
agree agreed
lie lied
czasowniki NIE kończące się na -e -ed ask asked
clean cleaned
follow followed
video videoed
czasowniki zakończone pojedyńczą spółgłoską poprzedzoną pojedyńczą samogłoską podwajają spółgłoskę   beg begged
rub rubbed
w czasownikach dwusylabowych ostatnia spółgłoska podwaja się, gdy ostatnia sylaba jest akcentowana i zawiera pojedyńczą spółgłoskę poprzedzoną samogłoską prefer preferred
refer referred
occur occurred
-y przechodzi w -i, jeżeli jest poprzedzone przez spółgłoskę -ed carry carried
deny denied
fry fried
try tried

Teraz, kiedy poznaliśmy już pisownię czasowników regularnych w omawianym czasie, warto jest poznać w jaki spoób należy te czasowniki wymawiać. Tabelka poniżej przedstawia jaka jest wymowa czasowników z końcówkami d, ed.

wymowa końcowy dźwięk wyraz
/d/
wyrazy zakończone na następujące dźwięki
/ b / rubbed
/ g / tugged
/ ʤ / managed
/ l / filled
/ m / dimmed
/ n / listened
vowel + /r/ stirred
/ v / loved
/ z / seized
/t/
wyrazy zakończone na:
/ k / packed
/ s / passed
/ ʧ / watched
/ ʃ / washed
/ f / laughed
/ p / tipped
/id/
czasowniki zakończone dźwięki /t/ lub /d/
/ t / posted
/ d / added

Czas Past Simple często stosujemy w połączeniu z wyrazami wymienionymi poniżej. Nie zawsze jest jednak konieczne używanie tych wyrazów, jeżeli jest wiadomo z sytuacji jakiego czasu należy użyć.

przysłówki: yesterday, last summer, last week, last month, etc.
w pytaniach o przeszłość: when
wyrażenia z przyimkami: at 4 o'clock, on Monday, in July etc.
zdania przysłówkowe: till he arrived / when I was at college