Past Simple was were

Gramatyczne objaśnienia Budowa czasu Past Simple
Zastosowania czasu Past Simple
Przeczenia w czasie Past Simple
Pytania w czasie Past Simple
Was Were w Past Simple
Strona bierna w czasie Past Simple
Ćwiczenia Past Simple

W czasie Przeszłym Prostym czyli Past Simple czasownik to be (być) przybiera określone formy w zależności od osoby z jaką jest użyty. Tabelka poniżej pokazuje w jaki sposób należy używać form czasownika to be z omawianym czasem.

Liczba pojedyncza
I was busy
surprised
safisfied
angry
hungry
You were
He / She / It was
Liczba mnoga
We / You / They were at home
at work
at the cinema
in the street
in the park

Jak widzimy na przykładach krótkich zdań pokazanych w tabelce powyżej, formy was używamy z pierwszą i trzecią osobą liczby pojedynczej, natomiast forma were jest używana z drugą osobą liczby pojedynczej oraz z wszystkimi osobami liczby mnogiej. W tym miejscu należy zaznaczyć, że w odróżnieniu od form czasownika to be w czasie Present Simple, w przypadku czasu Przeszłego Prostego nie występują skrócone formy czasowników was i were.

Jeżeli chcemy utworzyć pytania w czasie Past Simple z formami was i were, wówczas powinniśmy zmienić kolejność wyrazów w zdaniu. Kolejna tabelka pokazuje przykładowe pytania z was/were.

Liczba pojedyncza
Was I cheerful?
quiet?
jealous?
sad?
optimistic?
Were you
Was he / she / it
Liczba mnoga
Were We / You / They at the bus stop?
in the room?
at the doctor's?
at the hairdresser's?
in the shop?

Jeżeli chcemy utworzyć przeczenia z czasownikami was i were, to powinniśmy wówczas dodać do nich wyraz not. Warto pamiętać, że przeważnie używa się skróconych form przeczących. Kolejna tabelka pokazuje w jaki sposób tworzymy formy skrócone.

was not = wasn't
were not = weren't

W mowie potoczniej i pisamach nieformalnych używane są formy skrócone, natomiast formy pełne używane są w pismach oficjalnych i urzędowych. Tabelka poniżej przedstawia przykładowe zdania przeczące ze skróconymi formami czasowników was i were.

Liczba pojedyncza
I wasn't shocked
afraid
terrified
thrilled
slim
You weren't
He / She / It wasn't
Liczba mnoga
We / You / They weren't at the meeting
at university
in the car park
in the supermarket
at the swimming pool