Past Perfect zastosowanie

Gramatyczne objaśnienia Budowa czasu Past Perfect
Zastosowanie czasu Past Perfect
Charakterystyczne słówka w Past Perfect
Mowa zależna w Past Perfect
Strona bierna w Past Perfect
Ćwiczenia Past Perfect

W języku angielskim używamy czasu Past Perfect, gdy mówimy o czynnościach, które wydarzyły się w przeszłości.
I had sold my car.
Sprzedałem swój samochód.


Past Perfect zastosowanie

Czas Past Perfect może być użyty razem z czasem Past Simple w sytuacji gdy chcemy podkreślić, które z dwóch czynności które miały miejsce w przeszłości była pierwsza. Ta czynność jest wówczas wyrażona w czasie Past Perfect.
I had sold my car before I moved to London .
Sprzedałem swój samochód zanim przeprowadziłem się do Londynu.

Past Perfect zastosowanie

Czas Past Perfect jest stosowany w odniesieniu do następujących sytuacji:


1. Gdy mówimy o sytuacji lub czynności, która miała miejsce przed innym wydarzeniem w przeszłości.

By the time she was fifteen she had learnt to coook.
Za nim miała piętnaście lat, nauczyła się gotować.
By that time they had moved to a new flat.
Do tego czasu przeprowadzili się do nowego mieszkania.
She didn't want to go to the cinema because she had already seen this film.
Nie chciała iść do kina ponieważ już widziała ten film.
I had been to Greece many times before so I didn't want to go there again.
Wcześniej byłem w Grecji wiele razy więc nie chciałem tam jechać ponownie.

2. Gdy mówimy o czynnościach lub sytuacjach, które trwały w przeszłości przez jakiś czas przed innym wydarzeniem bądź momentem w przeszłości.

In 2005 he had lived in Manchester for 4 years.
Do 2005 mieszkał w Manchester przez 4 lata.
I had known her since I finished my studies.
Znałem ją odkąd skończyłem studia.
I had been there for two yours before she arrived.
Byłem tam od dwóch godzin zanim ona przyjechała.

3. Gdy mówimy o niezrealizowanych życzeniach wykorzystując do tego celu takie czasowniki jak: hope, expect, think, intend, want, suppose.

I'd hoped she would help.
Miałem nadzieję, że ona pomoże.

4. Gdy mówimy o przeszłości po takich wyrażeniach jak: I wish, if only.

I wish I had known about it earlier.
Żałuję, że nie wiedziałem o tym wcześniej.
If only she had told me about that. Gdyby tylko powiedziała mi o tym.

5. Po WHEN, AS SOON AS, AFTER gdy mówimy o czynnościach, które wydarzyły się wcześniej niż inna czynność.

When I had read a newspaper I gave it back to him.
Kiedy przeczytałem gazetę, oddałem mu ją.
We decided to go out, after we had had supper.
Postanowiliśmy wyjść, po tym jak zjedliśmy kolację.

6. W trzecim okresie warunkowym.

If I had known about it, I would have told you.
Gdybym wiedział o tym, to powiedziałbym tobie.