Czas Present Simple

Gramatyczne objaśnienia Budowa czasu Present Simple
Zastosowanie czasu Present Simple
Charakterystyczne zwroty w Present Simple
Mowa zależna w Present Simple
Strona bierna w Present Simple
Infografika na temat Present Simple
Ćwiczenia Present Simple

Present Simple definicja:
Czas gramatyczny Present Simple, znany też pod nazwą Simple Present, jest jedną z form czasownika w języku angielskim kojarzoną najczęściej z czasem teraźniejszym. Bardzo często używa się w stosunku do niego określenia Tense (czyli czas gramatyczny), chociaż należy pamiętać, że sama nazwa Present sugeruje, że jest on używany w kontekście teraźniejszości, to może on także służyć do wyrażania czynności, które miały miejsce w przyszłości, jak również w przeszłości! Określenie Present Simple Tense odnosi się do formy czasownika na przykład go, write, eat, a nie do ogólnie rozumianego czasu.

Czas ten jest nazywanym prostym (Simple), ponieważ jego podstawowa forma składa się z pojedynczego wyrazu (jak na przykład write lub writes) w odróżnieniu od innych form czasów teraźniejszych, jak na przykład w przypadku Present Continuous is writing lub Present Perfect has written, które już nie są formami prostymi i wymagają użycia dodatkowego wyrazu (czasownika posiłkowego). Dla prawie wszystkich angielskich czasowników Present Simple jest identyczny z podstawową formą czasownika, za wyjątkiem sytuacji gdy mamy do czynienia z trzecią osobą liczby pojedynczej. Jesteśmy wówczas zmuszeni do dodania końcówki -s lub -es (writes). Istnieje kilka czasowników, które posiadają nieregularne formy tak jak na przykład czasownik be, którego formami są am, is, are.

Zasadniczą funkcją omawianego czasu jest odnoszenie się do sytuacji lub wydarzenia, która odbywa się zwyczajowo jak na przykład He smokes a lot of cigarettes. w odróżnieniu od czasu Present Continuous, wyrażającego czynność, która ma miejsce w chwili mówienia He is smoking now. Istnieje jednak grupa czasowników, które wyrażają stan, jak na przykład be i know, i które są używane w Present Simple nawet jeśli odnoszą się do chwili obecnej.

Podobnie jak angielskie formy czasu teraźniejszego, również czas Present Simple posiada zastosowania, które nie koniecznie odnoszą się do teraźniejszości. Może to być na przykład sytuacja w której użyjemy czasu Present Simple odnosząc się do przyszłości jak na przykład: My plane leaves tomorrow. lub If I win on Sunday, ... Ten czas może się także odnosić do przeszłości, jak na przykład w nagłówkach gazet: The Prime Minister resigns.