Past Continuous krótkie odpowiedzi

Gramatyczne objaśnienia Budowa czasu Past Continuous
Zastosowanie czasu Past Continuous
Pytania w czasie Past Continuous
Przeczenia w czasie Past Continuous
Mowa zależna w Past Continuous
Strona bierna w Past Continuous
Krótkie odpowiedzi w Past Continuous
Ćwiczenia Past Continuous

Różnice w krótkich odpowiedziach w czasie Past Continuous zasadniczo wynikają z osoby jaka jest użyta w pytaniu. Tabelka poniżej pokazuje w jaki sposób należy tworzyć krótkie odpowiedzi w czasie Past Continuous.

Was I writing a letter? Yes, you were. No, you weren't.
Were you reading a newspaper? Yes, I was. No, I wasn't.
Was he listening to music? Yes, he was. No, he wasn't.
Was she doing the shopping? Yes, she was. No, she wasn't.
Was it raining? Yes, it was. No, it wasn't.
Were we watching TV? Yes, you were. No, you weren't.
Were you having a shower? Yes, we were. No, we weren't.
Were they studing English? Yes, they were. No, they weren't.

Pytania w pierwszej osobie liczby pojedynczej i mnogiej wydają się być dosyć nietypowymi, ponieważ rzadko kiedy sami siebie o coś pytamy. Niemniej jednak z punktu widzenia gramytyki takia pytania są również możliwe, dlatego umieściliśmy je w tabelce powyżej.

Tworząc twierdzące krótkie odpowiedzi powinniśmy używać pełnych form czasowników was i were, natomiast tworząc przeczące odpowiedzi powinniśmy użyć skróconych form wasn't i were't.