Past Continuous zastosowanie

Gramatyczne objaśnienia Budowa czasu Past Continuous
Zastosowanie czasu Past Continuous
Pytania w czasie Past Continuous
Przeczenia w czasie Past Continuous
Mowa zależna w Past Continuous
Strona bierna w Past Continuous
Krótkie odpowiedzi w Past Continuous
Ćwiczenia Past Continuous

Past continuous kiedy używamy? Otóż używamy tego czasu, gdy mówimy o czynnościach, które dzieją się w określony przedzale czasu w przeszłości, na przykład:

I was watching TV at 5 p.m. yesterday.
Oglądałem wczoraj telewizję o piątej popołudniu.

Oznacza to, że konkretnie o godzinie 5 byłem w trakcie oglądania telewizji. W tłumaczeniu na język polski użyliśmy wyrazu oglądałem (a nie obejrzałem), co sugeruje nam, że czynność nie została zakończona i była w trakcie wykonywania.


Past Continuous zastosowanie

Czas Past Continuous może występować razem z czasem Past Simple w sytuacji gdy w czasie trwania czynności przedstawionej w czasie Past Continuous miała miejsce inna czynność, która została wyrażona w czasie Past Simple
I was watching TV when my brother called me.

Past Continuous zastosowanie

Czas Past Continuous jest również używany do opisywania dwóch czynności, które były wykonywane równocześnie w czasie przeszłym.
I was watching TV when my wife was reading a book.

Past Continuous zastosowanie

Czas Past Continuous jest stosowany w odniesieniu do następujących sytuacji:


1. Gdy mówimy o sytuacjach lub czynnościach, które trwały w konkretnym momencie w przeszłości.

I was reading a book at 5 p.m.
Czytałem książkę o piątej popołudniu.

2. Gdy mówimy o czynnościach lub sytuacjach, które trwały w przeszłości przez pewien określonych czas.

She was watching TV between 6 and 8 p.m.
Oglądała telewizję pomiędzy szóstą a ósmą popołudniu.
They were dancing the whole night.
Tańczyli całą noc.

3. Gdy mówimy, że kilka czynności lub sytuacji trwało w przeszłości jednocześnie.

While I was watching TV, she was cooking dinner.
Podczas gdy oglądałem telewizję, ona gotowała obiad.
The children were doingtheir homework while their parents were working in the gardern.
Dzieci odrabiały swoją pracę domową podczas gdy ich rodzice pracowali w ogrodzie.

4. Czas Past Continuous stosujemy w mowie zależnej.

He said he was driving a car.
Powiedział, że jechał samochodem.

5. Gdy mówimy o czynnościach, które w przeszłości miały charakter tymczasowy.

I was living in London then.
Mieszkałem w Londynie wtedy.

6. Gdy mówimy o planach dotyczących przeszłości.

He was meeting her in London the following week.
Spotykał ją w Londynie w następnym tygodniu.

7. Gdy chcemy być grzeczni.

I was wondering if you could do me a favour. Zastanawiałem się czy mógłbyś wyświadczyć mi przysługę.

8. Gdy chcemy wyrazić złość lub dezaprobatę z powodu zbyt często powtarzającej się sytuacji.

He was constantly making the same mistake.
Ciągle popełniał ten sam błąd.
She was always losing her glasses. Zawsze gubiła swoje okulary.

9. Zamiast czasu Present Continuous po takich wyrażeniach jak: I wish, if only, it's time.

I wish you weren't singing.
Żałuję, że śpiewasz.
It's time we were working on it. Pora, żebyśmy popracowali nad tym.

Czas Past Continuous jest często stosowany w zdaniach zawierających następujące wyrazy:


1. WHILE - Gdy mówimy o kilku sytuacjach, które trwały jednocześnie.

While I was reading my wife was taking a shower.

2. WHEN - Gdy mówimy o czynnościach lub sytuacjach, które wydarzyły się w chwili gdy inna czynność była w trakcie wykonywania.

She was watching TV when somebody knocked at the door.