Past Continuous mowa zależna

Gramatyczne objaśnienia Budowa czasu Past Continuous
Zastosowanie czasu Past Continuous
Pytania w czasie Past Continuous
Przeczenia w czasie Past Continuous
Mowa zależna w Past Continuous
Strona bierna w Past Continuous
Krótkie odpowiedzi w Past Continuous
Ćwiczenia Past Continuous

Past Continuous w Mowie Zależnej w języku angielskim określanej jako Reported Speech, poznamy na przykładzie następującego zdania, które zostało wypowiedziane przez jakąś osobę:

"I was writing an email at 5 p.m." he says.

Teraz zamieńmy to zdanie na mowę zależną (reported speech), która przekształca określone zdanie wypowiedziane przez osobę w jedno zdanie, w którym już nie użyjemy cudzysłowia.

He says (that) he was writing an email at 5 p.m.
On mówi, że pisał maila o 5 popołudniu.

W naszym przykładzie czasownik say użyty jest w czasie teraźniejszym, w związku tym zdanie wypowiedziane przez osobę zupełnie nie zmieniło zasadniczo swojej formy. Jedyną zmianą jaka zaszło to zmiana zaimka osobowego I na he, co wydaje się dosyć logiczne w konteście całego zdania. Teraz spójrzmy co się stanie jeżeli użyjemy czasownika say w czasie przeszłym.

"I was writing an email at 5 p.m." he said.

Zdanie to w mowie zależnej będzie brzmiało w następujący sposób:

He said (that) he had been writing an email at 5 p.m.
On powiedział, że pisał maila o 5 popołudniu.

Jak widzimy w tym przypadku zmiany jakie zaszły są dosyć zasadnicze. Nie tylko zmienił się zaimek osobowy, ale również czasy jaki został użyty jest zupełnie inny. W naszym przykładzie w zdaniu wyjściowym użyty był czas Past Continuous natomiast w Reported Speech został on zamieniony na czas Past Perfect Continuous. Wniosek jaki z tego płynie jest następujący. Jeżeli czasownik typu say, tell, ask etc. użyty jest w czasie teraźniejszym, nie musimy dokonywać żadnych zmian w zdaniu, które podlega relacjonowaniu, natomiast w przypadku gdy czasownik jest użyty w czasie przeszłym, wówczas należy zmienić czas relacjonowanego zdania.

He says (that) past continuous past continuous
He said (that) past continuous past perfect continuous