Focus English Online English version

Skróty w języku angielskim

Poniżej przedstawiony obszerny zbiór skrótów jakie są wykorzystywane w języku angielskim. Skróty pogrupowane są alfabetycznie i zawierają swoje pełne formy jak również tam gdzie to było możliwe polskie tłumaczenia. Skróty angielskie bardzo często są wykorzystywane w róźnego typu dokumentach, pismach i instrukcjach. Nie zawsze jednak możliwe jest znalezienie właściwych objaśnień. Z myślą o osobach poszukujących wyjaśnień angielskich skrótów powstała ta lista.

Osoby, które zainteresowane są skrótami stosowanymi w języku biznesowym odsyłamy do naszej strony, na której znajduje się inna dosyć obszerna lista angielskich skrótów w Business English

Skrót Pełna forma Znaczenie
Litera A
a. adjective przymiotnik
A 'szóstka' najwyższa ocena w szkole
A1 first class pierwszorzędny
AA GB Aut = Automobile Association
Alcoholics Anonymous
US Univ = Associate in Arts
Związek Automobilowy
Anonimowi Alkoholicy, Stowarzyszenie Anonimowych Alkoholików
dyplom ukończenia dwuletniego college’u humanistycznego
AAA GB = Amateur Athletics Association
US = American Automobile Association
Amatorski Związek Lekkiej Atletyki
Amerykański Związek Motorowy
AAR against all risks od wszelkiego ryzyzka
AB Naut = able-bodied seaman
US Univ = Bachelor of Arts
mat
= licencjat nauk humanistycznych or humanistyki
abbr abbreviation skrót
abbrev. abbreviation (of) skrót
absol. absolute, absolutely stanowczo, bezwarunkowo
ABC American Broadcasting Company, Australian Broadcasting Company (nazwa własna firmy)amerykańska sieć telewizyjna, australijska sieć telewizyjna
ABD US Univ = all but dissertation doktorant po egzaminie, przed złożeniem pracy doktorskiej
abn airborne przenoszony przez wiatr, unoszący się w powietrzu
abp archbishop arcybiskup
abr abridged, abridgment skrócony, wersja skrócona (np. książki)
abs Absolute, abstract prawda absolutna, streszczenie, skrót, wyciąg, wypis
ABS Anti-Lock Brakes System, American Bible Society system ABS, Amerykańskie Stowarzyszenie Biblijne
abstr abstract streszczenie, skrót, wyciąg, wypis
abt about prawie, około, mniej więcej
a/c, acct. account konto, Fin rachunek bieżący
a/c air conditioning klimatyzacja
AC alternating current, air-conditioning, (ante Christum) before Christ prąd zmienny, klimatyzacja, przed Chrystusem
acad academic, academy akademicki, akademia
acc. accusative biernik
acct account, accountant rachunek, księgowy
accus accusative biernik
AC/DC alternating current/direct current prąd zmienny/prąd stały
ack acknowledge, acknowledgment potwierdzać odbiór czegoś, potwierdzenie odbioru / przyjęcia
acpt acceptance przyjęcie
act active, actor aktywny, aktor
ACT American College Test egzamin wstępny na wyższą uczelnię
AD Anno Domini (latin)
= in the Year of the Lord, active duty, after date
Anno Domini / Roku Pańskiego, służba czynna, po dacie
ad advertisement reklama
A/D analogue-digital analogowo-cyfrowy
ADA American Dental Association, average daily attendance Amerykańskie Stowarzyszenie Dentystyczne, przeciętna dzienna frekwecja
addn addition dodatek, uzupełnienie
addnl additional dodatkowy
ad inf to infinity (ad infinitum) w nieskończoność
ad int ad interim tymczasowy, tymczasowo
adj adjective, adjunct, adjustment, adjutant przymiotnik, pomocniczy, przystosowanie, adiutant
ad loc (ad locum) to or at the place na miejscu
admin administration administracja, podanie (np. lekarstwa)
ADHD attention deficit hyperactivity disorder ADHD
adv advert, (adversus) against reklama, przeciwko
advt advertisement reklama
aeq (aequalis) equal równy
aet or aetat (aetatis) of age, aged w wieku
aff affirmative twierdzący, twierdzenie
AFK away from (the) keyboard z dala od klawiatury
aft afternoon popołudnie
Ag (L. argentum) silver srebro
agcy agency agencja
agt agent agent
aka also known as znany również jako
ALA all letters answered odpowiadamy na wszystkie listy
alc alcohol alkohol
allo allegro allegro
alt alternate, altitude alternatywny, wysokość (nad poziom morza)
alw allowance wielkość wolna od opłat, ulga podatkowa, zasiłek
a.m. ante meridiem = before midday przed południem
AM US Univ = Master of Arts magister m nauk humanistycznych
amnt amount liczba, ilość, kwota, suma
an. anno w roku
anon anonymous anonimowy
A. N. Other GB Iksiński, Iksińska
AO account of
AOB GB = any other business wolne wnioski (na koniec zebrania)
Apr April Kwiecień
approx. approximately w przybliżeniu
asap as soon as possible tak szybko jak to możliwe
ASCII American Standard Code for Information Interchange Amerykański Znormalizowany Kod do Wymiany Informacji, ASCII
Aug August Sierpień
Ave. Avenue aleja, bulwar, ulica
AWOL Mil hum = absent without leave nieobecny bez zezwolenia
AYH American Youth Hostels Amerykańskie Stowarzyszenie Schronisk Młodzieżowych
Litera B
b born urodzony, ur.
B ocena dobra, dobry
BA Bachelor of Arts, British Airways licencjat w dziedzinie nauk humanistycznych
Brytyjskie Linie Lotnicze
BAEd Bachelor of Arts in Education licencjat w dziedzinie nauczania
BAg Bachelor of Agriculture licencjat w dziedzinie rolnictwa
bal balance saldo, bilans, pozostałość, różnica
Bapt Baptist baptysta
bar barometer, barometric barometr, barometryczny
BAr Bachelor of Architecture licencjat w dziedzinie architektury
BAS Bachelor of Agricultural Science, Bachelor of Applied Science licencjat w dziedzinie nauk rolniczych, licencjat w dziedzinie nauk stosowanych
B & B (B+B) Bed and Breakfast zakwaterowanie ze śniadaniem
BBC British Broadcasting Corporation brytyjska rozgłośnia radiowo-telewizyjna
bbl barrel, barrels beczka, beczułka, baryłka
BBQ barbecue grill
BC Before Christ, British Columbia przed Chrystusem, Kolumbia Brytyjska
BCh Bachelor of Chemistry licencjat w dziedzinie nauk chemicznych
bcn beacon latarnia morska, boja świetlna, latarnia lotnistkowa, kogut (na ambulansie)
BD Bachelor of Divinity licencjat w dziedzinie teologii
bdl or bdle bundle paczka, plik / pakiet (papierów, listów, banknotów)
bdrm bedroom sypialnia
BDS Bachelor of Dental Surgery lekarz stomatolog
BE bill of exchange weksel, trata
BEd bachelor of education licencjat w dziedzinie pedagogiki
beg rozpoczynać, początek
Belg Belgian, Belgium Belg, Belgia
BEM British Empire Medal Medal Imperium Brytyjskiego
BEngr Bachelor of Engineering licencjat w dziedzinie inżynierii
BFA Bachelor of Fine Arts Bachelor of sztuk pięknych
BGC Bank Giro Credit kredyt przelewem bankowym
BM Bachelor of Medicine dyplom ukończenia studiów medycznych
BH bill of health świadectwo zdrowia
bhd bulkhead przegroda, gródź, wręga wzmocniona
bhp bishop biskup, goniec / laufer (w szachach)
bib Bible, biblical biblia, biblijny
biog biographer, biographical, biography biograf, biograficzny, biografia
bk bank, book bank, księga rachunkowa / handlowa
bkg banking, bookkeeping, breakage bankowość, księgowość, stłuczenie / przedmiot stłuczony
bkgd background pochodzenie, przygotowanie zadowowe, wykształcenie
bks barracks koszary
bkt basket, bracket kosz, nawias
bl bale, barrel, block bela, beczka, beczułka, baryłka, pakiet / transza
BL bill of lading, breadth/length konosament, list przewozowy, szerokość/długość
bldg building budynek
bldr builder budowlaniec, robotnik budowlany, przedsiębiorca budowlany
blvd boulevard bulwar
BMR basal metabolic rate wskaźnik podstawowej przemiany materii
BO body odour, back order, branch office, buyer's option naturalny zapach ciała / zapach potu, zaległe zamówienie, oddział / filia, opcja kupującego
BOD biochemical oxygen demand, biological oxygen demand biochemiczne zapotrzebowanie na tlen, bilogoczne zapotrzebowanie na tlen
bor borough gmina
bot botanical, botanist, botany, bottle, bottom, bought botaniczny, botanik, botanika, butelka, dno, kupione
b.p. boiling point. temperatura wrzenia
BP bills payable, blood pressure, blueprint, boiling point rachunki do zapłacenia, ciśnienie krwi, plan/strategia, temperatura wrzenia
BPD barrels per day baryłki na dzień
bpi bits per inch, bytes per inch bity na cal, bajty na cal
Br British, Britain bryt. (brytyjski), Wielka Brytania
BR British Rail, bills receivable Koleje Brytyjskie, weksle do inkasa
brig brigade, brigadier brygada, brygadier
Brit Britain, British Wielka Brytania, brytyjski
brl baryłka, beczułka
BRB be right back zaraz wracam
bro brother, brothers brat, bracia
Bros. brothers bracia
BS British Standard, Bachelor of Science, balance sheet, bill of sale norma brytyjska, licencjat w dziedzinie nauk ścisłych, zestawienie bilansowe, akt kupna-sprzedaży
BSA Boy Scouts of America związek skautów amerykańskich
BSc Bachelor of Science licencjat w dziedzinie nauk ścisłych
BST British Summer Time brytyjski czas letni
bskt basket kosz, koszyk
BT British Telecom brytyjskie towarzystwo telekomunikacji
BTA British Tourist Authority brytyjskie towarzystwo telekomunikacji
btry battery bateria
Btu British thermal unit brytyska jednostka ciepła
BTW By The Way przy okazji
bu bureau, bushel biuro, buszel
bus business biznes
BV the Blessed Virgin Najświętsza Maria Panna
BVM Blessed Virgin Mary Najświętsza Maria Panna, NMP
BW bacteriological warfare, biological warfare, black and white wojna bakteriologiczna, wojna biologiczna, czarno-biały
BWI British West Indies Brytyskie Indie Zachodnie
BYO bring your own przynieś swój własny
BYOB bring your own bottle każdy przynosi alkohol
Litera C
C carbon węgiel
c, ca circa około
Ca calcium wapń
C/A capital account
credit account
current account
rachunek kapitału
rachunek kredytowy
rachunek bieżący
CA California, chartered accountant, chief accountant Kalifornia, biegły / dyplomowany księgowy, główny księgowy
CAB Civil Aeronautics Board Główny Inspektorat Lotnictwa Cywilnego
CAD computer-aided design projektowanie wspomagane komputerowo
CAF cost and freight koszt i fracht
CAI computer-aided instruction, computer-associated instruction nauczanie wspomagane komputerowo
CBS Columbia Broadcasting System stacja telewizyjna Columbia
CBer CB user użytkownik pasma CB
CBS Columbia Broadcasting System stacja telewizyjna Columbia
cc cubic centimeter centymetr sześcienny
CD compact disc płyta kompaktowa
c/o care of na adres
CET Central European Time (GMT +1) czas środkowoeuropejski
c/f carried forward do przeniesienia
cf. confer (latin) = compare porównaj, por.
CIA Central Intelligence Agency Centralna Agencja Wywiadowcza
CID Criminal Investigation Department wydział kryminalny
c.i.f. cost, insurance, freight koszty — ubezpieczenie — fracht
cl centilitre centylitr
CNN Cable News Network
COB close of business koniec dnia, zamknięcie biznesu
COD cash/collection on delivery płatne gotówką przy odbiorze
C of E Church of England Kościół anglikański
cr credit. / creditor.
CST Central Standard Time
ct carat / cent. karat
CU See You Do zobaczenia
CUL8R See You Later Do zobaczenia później
CV curriculum vitae życiorys
Litera D
DA district attorney prokurator okręgowy
DAT digital audio tape cyfrowa taśma dźwiękowa
DC direct current prąd stały
DD Doctor of Divinity doktor teologii
DG director general dyrektor naczelny
DEA Drug Enforcement Agency Rządowa Agencja do Walki z Narkotykami
DINKY dual income no kids yet dobrze zarabiające bezdzietne małżeństwo
DIY do-it-yourself zrób to sam
DJ disc jockey didżej
DMA direct memory access bezpośredni dostęp do pamięci
DOS disk operating system system operacyjny DOS
DOT Department of Transportation Ministerstwo Transportu
DVD Digital Video Disc DVD
DWI driving while intoxicated prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym
Litera E
EC European Community
EDT Eastern Daylight Time czas letni wschodnioamerykański
EEC European Economic Community EWG
EET Eastern European Time czas wschodnioeuropejski
EDT Eastern Daylight Time czas letni wschodnioamerykański
EFL English as a Foreign Language angielski jako język obcy
e.g. exempli gratia = for example na przykład
ELT English Language Teaching nauczanie języka angielskiego
ENT Ear, Nose and Throat
EMU European Monetary Union EUW
ER Elizabeth Regina królowa Elżbieta
ESL English as a Second Language angielski jako język drugi
ESP English for Special Purposes angielski specjalistyczny
EST Eastern Standard Time czas urzędowy wschodnioamerykański
ETA estimated time of arrival przewidywany czas przybycia
etc. et cetera itd., itp.
ETD estimated time of departure przywidywany czas odjazdu;
przewidywany czas m odlotu
EU European Union UE
Litera F
FAO for the attention of do wiadomości
FAS foetal alcohol syndrome płodowy zespół alkoholowy
FAQ Frequently Asked Questions często zadawane pytania
FBI Federal Bureau of Investigation FBI
FE further education
Feb February Luty
FIFA Fédération Internationale de Football Associations Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej
fig. figure
FOB free on board
FOC free of charge
FoE Friends of the Earth
FOR free on rail franco wagon
ft. feet (= 30,48 cm)
FTP file transfer protocol protokół przesyłania plików
FTSE 100 Financial Times-Stock Exchange Index indeks cen akcji 100 wiodących firm notowanych na giełdzie londyńskiej
FWD front-wheel drive napęd na przednie koła
FYG For Your Guidance
FYI For Your Information/Interest do osób zainteresowanych
Litera G
gal. gallon (= 3,785 l), gallon (= 4,564 l)
GB Great Britain Wielka Brytania
GBH grievous bodily harm ciężkie uszkodzenie ciała
GC George Cross Krzyż Jerzego
GCSE General Certificate of Secondary Education
GDP gross domestic product produkt krajowy brutto
GHQ General Headquarters kwatera główna
GMO genetically modified organism organizm modyfikowany genetycznie
GMT Greenwich Mean Time czas uniwersalny, czas Greenwich
GNP gross national product produkt narodowy brutto, PNB
GP general practitioner lekarz ogólny
GPO General Post Office Poczta f Główna
GPS Global Positioning System globalny system określania położenia
Litera H
HA hectare hektar
HC hot and cold water gorąca i zimna woda
HDTV high definition television telewizyjny system wysokiej rozdzielczości
HE His/Her Excellency
HGV heavy goods vehicle samochód ciężarowy
HHS Health and Human Services Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
HM His Majesty, Her Majesty JKW
HNC Higher National Certificate dyplom technika
HND Higher National Diploma dyplom ukończenia studiów technicznych
hp horsepower koń mechaniczny, KM
HP hire purchase sprzedaż ratalna
HQ headquarters centrala, siedziba główna
hr hour godz.
HRH Her/His Royal Highness Jej/Jego Królewska Wysokość
HS high school liceum; GB = szkoła ogólnokształcąca
HT high-tension kabel/drut wysokiego napięcia
Litera I
ID identification, identity dowód tożsamości
IDD International Direct Dialling automatyczne połączenie międzynarodowe
i.e. = ie id est (latin) = that is to jest, tj.
IRA Irish Republican Army
IOU I owe you skrypt dłużny, rewers
IT information technology technika informacyjna
ITA Initial Teaching Alphabet fonetyczny alfabet do nauczania początkowego
Litera J
JIT just-in-time dokładnie na czas
JP Justice of the Peace sędzia pokoju
Litera K
KO knock-out nokaut; k.o.
KP kitchen police pododdział kuchenny
kph kilometres per hour km/godz.
Kt knight rycerz
Litera L
LAN local area network lokalna sieć komputerowa
lb pound (= 453,59 g)
LBO leveraged buyout wykup kredytowany
lbw (in cricket) leg before wicket faul polegający na zatrzymaniu piłki częścią ciała inną niż ręka
LCD liquid crystal display wyświetlacz ciekłokrystaliczny, wyświetlacz LCD
LED light-emitting diode dioda elektroluminescencyjna
LCM lowest common multiple najmniejsza wspólna wielokrotność
LMBO leveraged management buyout wykup kredytowany przedsiębiorstwa przez zarząd
LPN licensed practical nurse pielęgniarka bez dyplomu, z prawem wykonywania zawodu
LOL Laughing out loud
Ltd limited (liability) z o.o. (z ograniczoną odpowiedzialnością)
Litera M
MA Master of Arts magister nauk humanistycznych, mgr
MB Bachelor of Medicine stopień naukowy lekarza odpowiadający licencjatowi
MBA Master of Business Administration magister zarządzania
MBO management buyout wykup przez zarząd
MC Master of Ceremonies mistrz ceremonii; konferansjer
MD Doctor of Medicine doktor medycyny, dr med
MFA Master of Fine Arts magister sztuk pięknych
Mgr Monseigneur, Monsignor monsinior, Mons., Msgr.; wielebny
MP Member of Parliament poseł
mph miles per hour
MIA missing in action zaginiony w toku działań
Miss a title for an unmarried woman
MLR minimum lending rate minimalne oprocentowanie kredytu
MO Medical Officer, money order
Mr Mister pan
Mrs Missis pani (mężatka)
Ms a title for a woman pani (o kobiecie bez względu na jej stan cywilny)
MS multiple sclerosis
MSc (MS in AE) Master of Science
MVP Most Valuable Player najbardziej wartościowy zawodnik
MYOB mind your own business pilnuj swojego nosa
Litera N
N/A, (NA in AE) not applicable nie dot.
NASA National Aeronautics and Space Administration NASA
NATO North Atlantic Treaty Organization NATO
NBA National Basketball Association Zawodowa Liga Koszykówki, NBA
NBA Net Book Agreement umowa określająca minimalną cenę detaliczną książki
NBC National Broadcasting Company amerykańska sieć telewizyjna
NC no charge bezpł.
no number
NPV net present value wartość bieżąca netto
NYC New York City Miasto Nowy Jork
Litera O
OAP old-age pensioner emeryt
OCR optical character recognition optyczne rozpoznawanie znaków
OHP overhead projector
OM Order of Merit order zasługi
OPEC Organization of Petroleum Exporting Countries
OTE on-target earnings zarobki do ... rocznie
Litera P
p.a. per annum rocznie
PA personal assistant asystentka sekretarka, asystent sekretarz
PDA personal digital assistant komputer kieszonkowy, notes elektroniczny
PE Physical Education WF
PIN personal identification number PIN
p.m. post meridiem = after midday
pkt. packet. / pocket.
PO postal order przekaz pocztowy
por. portrait.
pp pages strony
PR public relations
PRO public relations officer specjalista od public relations
pt part, pint część, pół litra (GB = 0,57 l, US = 0,47 l) pół kwarty
PT physical training WF
pto please turn over verte
PYO pick your own „sam nazbieraj” (forma zakupu owoców i warzyw bezpośrednio od producenta)
Litera R
RAF Royal Air Force
R&B rhythm and blues rytm and blues
RC Roman Catholic katolik
Rd road droga
RDA recommended daily amount zalecana dawka dzienna
R&D research and development dział badań i rozwoju
RE Religious Education religia
ROFL Rolling On the Floor Laughing
RP Received Pronunciation wzorcowa wymowa brytyjska
RSI repetitive strain injury zespół RSI
RPI retail price index wskaźnik cen detalicznych
RPM retail price maintenance ustalanie maksymalnych cen detalicznych
RFD rural free delivery dostarczanie poczty do miejsc oddalonych od skupisk ludzkich
Litera S
SAD seasonal affective disorder sezonowe zaburzenia afektywne, depresja zimowa
SAE self-addressed envelope zaadresowana koperta zwrotna
SAYE save-as-you-earn program automatycznego odprowadzania oszczędności z poborów
SFO Serious Fraud Office Urząd do Spraw Przestępstw Gospodarczych
SI Système International Międzynarodowy Układ Jednostek Miar, układ SI
S&L savings and loan (association) kasa oszczędnościowo-pożyczkowa
SAT Scholastic Aptitude Test egzamin, którego wyniki decydują o przyjęciu na studia
St. street,
Saint
ul. /ulica
św.
Sq. square
Litera T
tbs/tbsp tablespooful łyżeczka stołowa
TEFL Teaching of English as a Foreign Language nauczanie angielskiego jako języka obcego
Litera U
UAE United Arab Emirates ZEA
UB40 unemployment benefit 40 karta rejestracyjna bezrobotnego
UFO Unidentified Flying Object UFO
UK United Kingdom Zjednoczone Królestwo
UN United Nations ONZ
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
USP unique selling proposition unikatowa cecha wyrobu (wyróżniająca go od konkurencji)
UNO United Nations Organization ONZ
USSR Union of Soviet Socialist Republics ZSRR
Litera V
VAT value added tax VAT
VC vice-chairman wiceprzewodniczący, wiceprezes
VCR video cassette recorder kamera wideo
Litera W
WC water closet WC
WHO World Health Organization Światowa Organizacja Zdrowia
WYSIWYG what you see is what you get tryb graficzny WYSIWYG ( „to, co widzisz, jest tym, co dostajesz”)
Litera Y
yd yard
YMCA young Men's Christian Association Chrześcijańskie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej, YMCA