Future Perfect budowa

Gramatyczne objaśnienia Budowa czasu Future Perfect
Zastosowanie czasu Future Perfect
Charakterystyczne słówka w Future Perfect
Mowa zależna w czasie Future Perfect
Strona bierna w czasie Future Perfect
Ćwiczenia Future Perfect

Budowę czasu Future Perfect rozpoczniemy od przykładowego zdania.

I will have written a letter by the end of the day.
(Ja) napiszę list do końca dnia.

Na podstawie pokazanego zdania możemy teraz określić części składowe omawianego czasu.

podmiot + will + have + past participle + reszta zdania

Zdania w czasie Future Perfect składają się z następujących elementów: podmiot zdania, czasowniki posiłkowy will, który występuje w takiej samej formie dla wszystkich osób i pokazuje, że mamy do czynienia z czasem przyszłym. Następnym elementem jest czasownik have, który w przypadku czasu Future Perfect również ma taką samą formę dla wszystkich osób i którego zdaniem jest pokazanie, że mamy do czynienia z jednym z czasów Perfect, który w naszym przypadku służy do pokazania, że czynność zostanie zakończona przed określonym momentem w przyszłości. Po czasowniku have występuje past participle czyli w przypadku czasowników nieregularnych trzecia forma czasowników, a w przypadku czasowników regularnych forma czasu przeszłego. W pokazanym na wtępie przykładzie resztę zdania stanowi w naszym przypadku określenie czasu, które wskazuje do jakiego momentu w przyszłości zostanie zakończona określona czynność.

Tabelka poniżej pokazuje jak zbudowane są zdania dla wszystkich osób w liczbie pojedynczej i mnogiej.

Liczba pojedyncza
I / you / he / she / it 'll have written
worked
retired
Liczba mnoga
We / You / They 'll have painted
finished
built

Future Perfect przeczenia

Zasada tworzenia pytań w czasie Future Perfect jest dokładnie taka sama jak w przypadku innych czasów przyszłych w języku angielskim. Ponieważ charakterystycznym wyrazem dla czasów Future jest obecność czasownika posiłkowego will, więc chcąc stworzyć przeczenie musimy po wyrazie will użyć słowo not.

I will not have written a letter by the end of the day..
(Ja) nie napiszę listu do końca dnia.

Tworząc przeczenia przeważnie używana jest skrócona forma połączonych wyrazów will i not.

will not = won't

Tabelka poniżej pokazuje w jaki sposób wyglądają przeczenia w omawianym przez nas czasie dla wszystkich osób.

Liczba pojedyncza
I / You / He / She / It won't have
written
Liczba mnoga
We / You / They won't have
eaten

Future Perfect pytania

W przypadku tworzenia pytań w czasie Future Perfect musimy pamiętać o zmianie kolejności wyrazów co pokazuje kolejne zdanie wraz z tłumaczeniem na język polski.

Will you have retired by the year 2040?
Czy przejdziesz na emeryturę do roku 2014?

W przypadku pytań rozpoczynających się od czasownika posiłkowego will, w polskim tłumaczeniu pojawi się wyraz czy. Musimy pamiętać jednak, że nie jest on odpowiednikiem angielskiego słówka will. Sam szyk wyrazów powoduje, że powstaje pytanie rozpoczynające się od słowa czy.

What will you have written?
Co napiszesz?