Future Perfect zastosowanie

Gramatyczne objaśnienia Budowa czasu Future Perfect
Zastosowanie czasu Future Perfect
Charakterystyczne słówka w Future Perfect
Mowa zależna w czasie Future Perfect
Strona bierna w czasie Future Perfect
Ćwiczenia Future Perfect

W języku angielskim używamy czasu Future Perfect, gdy mówimy o czynnościach, które zakończą się przed określonym momentem w przyszłości.
He will have done the shopping by the time she arrives home.
On zrobi zakupy do czasu jak ona przyjedzie do domu.


Future Perfect - diagram

Czas Future Perfect jest stosowany w odniesieniu do następujących sytuacji:1. Gdy mówimy o sytuacji lub czynności, która zakończy się w pewnym momencie w przyszłości.

He will have done the housework by 3 o'clock.
On odrobi pracę domową do godziny trzeciej.
He will have saved enough money for a new car by then.
On zaoszczędzi wystarczająco pieniędzy na nowy samochód do tamtej pory.
I hope I will have learnt all the irregular verbs before the exam.
Mam nadzieję, że nauczę się wszystkich czasowników nieregularnych przed egzaminem.
He will have arrived in London in two hours.
On przyjedzie do Londynu za dwie godziny.

2. Kiedy mówimy o czynności, która będzie trwała do określonego momentu w przyszłości przez pewien okres czasu.

We will have lived in London for ten years in 2015.
Będziemy mieszkali w Londynie przez dziesięć lat w roku 2015.
By the time you finish school I will have taught English for 25 years.
Do czasu jak ty skończysz szkołę, ja będę uczył angielskiego przez 25 lat.
Next Monday they will have known each other for 5 months.
W następny poniedziałek oni będą znali się przez 5 miesięcy.